Toegevoegde agendapunten & tussenkomsten

2019 Januari | Tussenkomst Stijn Coenen over bestuursakkoord N-VA & OpenVLD

Op 11 januari werd het bestuursakkoord voorgesteld. Onze fractieleden en onze achterban hebben dat met veel aandacht doorgenomen. Verschillende zaken roepen vragen op die pas een antwoord zullen krijgen naar mate de realisatie vordert. Onze fractieleden zullen de verschillende deelaspecten dieper behandelen in de commissievergaderingen die later gepland zijn. Maar we geven nu al graag wat feedback op het akkoord.

Laat me beginnen met de waardering voor een aantal punten. We vonden een heel aantal projecten terug die (ook) in ons programma zaten: inspraak van burgers in het beleidsproces integreren, inzetten op onderhoud en restauratie van onze monumenten, een mobiliteitsveiligheidsscan in de buurt van elke school, de MICE-doelgroep actief benaderen in het toeristisch beleid en de toegankelijkheid van de stedelijke speeltuintjes – nota bene door onze jongerenafdeling op de agenda gezet. Dit lijstje is niet volledig, dus ik laat nog een boel andere goede zaken onvermeld.

Maar we zijn toch vooral ontgoocheld. Ontgoocheld om twee redenen:

 1. Het document is een ‘lijstje’: zaken waar men niet tégen kan zijn. Maar er blijkt niet uit waar u met onze stad heen wilt en waarheen we moeten. 
 2. 27 keer het woord “onderzoeken” op 33 pagina’s, daarnaast nog 6 keer “streven naar”. Voorzichtigheid troef dus. Ondanks de titel van uw bestuursakkoord, is échte ambitie nog ver te zoeken.

Laat me even inzoomen op een aantal zaken waar wij ons ons zorgen om maken. Ik kan ze niet beter omschrijven als ‘onvoldoende toekomstgericht’ en ‘allesbehalve warm’.

 • Sociaal beleid

Waar je enkele warme initiatieven zou verwachten, binnen het luik sociaal beleid (punten 8 en 9), lezen we jammer genoeg geen initiatieven om de groeiende armoede in Lier terug te dringen. De enige insteek is controlerend en repressief, gaat ervan uit dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, vooral zo snel mogelijk geen kost meer mogen zijn voor de samenleving. Het gaat over “moeilijk activeerbaren”. Armoede bestrijden en vermijden wil u wel, maar u weet alleen niet hoe.

Integratie-initiatieven worden niet benoemd, gastvrijheid lees je al helemaal niet. Ook voor nieuwkomers is dwang en repressie troef. Ook hier verengen we de nieuwe Lierenaar tot een mogelijke kost voor onze samenleving, terwijl door een gastvrij onthaal nieuwe inwoners een echte verrijking kunnen zijn.

De zorg voor mensen met een beperking focust in onze ogen onterecht enkel op mensen met een fysieke beperking. Steeds meer mensen, ook jongeren, worstelen met hun mentaal evenwicht en hebben alle baat bij een zorgende samenleving.

 • Klimaat-duurzaamheid

Dit staat meer dan ooit op de agenda. De Klimaatmarsen moet ik u niet leren kennen. En wat ieder van ons ook vindt van de methode, de boodschap is duidelijk. Klimaat en duurzaamheid dulden geen afstel. Alle grote dingen beginnen klein. Of om Kennedy te parafraseren: ask not what your country can do for you, but rather ask what you can do for your country. De strijd tegen de klimaatopwarming begint lokaal. En daar kan een stad het voortouw in nemen, het goede voorbeeld in geven. We blijven dan ook met veel belangstelling het engagement in het kader van het burgemeestersconvenant opvolgen. Maar we lezen in uw bestuursakkoord alvast niets dat ons op dit vlak geruststelt.

 • Mobiliteit

Een derde grote bezorgdheid zijn voor ons enkele elementen uit uw mobiliteitsbeleid. De veiligheidsscan rond de schoolomgevingen kan op korte termijn enkele goeie acties opleveren, maar u bekent geen kleur. Hoe ziet de mobiliteit in Lier en Hooikt er volgens u binnen 20 jaar uit en welke initiatieven zal u nemen om de stad en ons dorp hierop voor te bereiden. Wij maken ons ook zorgen in dit kader hoe de rol van Lier in de bovenlokale vervoersregio’s Antwerpen en Mechelen zal evolueren en wat u hier zal voor doen. Ik verwijs hiervoor ook naar de interpellatie van Evi verderop in deze vergadering.

 • Vrije tijd

Het vrijetijdsbeleid in uw bestuursakkoord is al helemaal een ontgoocheling. Integratie van beleid, de rol en afstemming van de verschillende actoren, de expertise van onze cultuuractoren in de uitstraling van onze stad… allemaal zaken die wat ons betreft essentiële componenten zijn. Als klap op de vuurpijl miskent u het voorbereidende werk met betrekking tot de toekomst van het CC De Mol. U durft zich niet uitspreken over een voorkeursscenario terwijl alle elementen hiervoor wel op tafel liggen.

 • Koningshooikt

Ook het snel aangeplakte hoofdstukje Koningshooikt getuigt van geen enkele visie op de uitdagingen waar een dorpsgemeenschap anno 2019 voor staat. Er zal meer nodig zijn om de dynamiek die de Hooiktse gemeenschap zo kenmerkt, te koesteren en te versterken.

Zoals bij aanvang gezegd: er zitten verschillende zaken in het akkoord die zeker onze steun zullen krijgen. En uiteraard zullen we kritisch maar constructief de realisatie opvolgen. We zijn met name verheugd over de beloften met betrekking tot inspraak. Dat was de afgelopen beleidsperiode absoluut een pijnpunt, in alle beleidsdomeinen. Ik vermeld met name het gebrekkig functioneren van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

We hopen dat deze en andere advies- en inspraakorganen nu wel au sérieux worden genomen. Zowel bij de samenstelling ervan – zonder ruimte te laten voor parallelle circuits – als tijdens de beleidsperiode. En vanzelfsprekend geldt dat ook voor deze eigenste vergadering: hopelijk neemt u ons engagement au serieux, gaat u transparant om met dossiers hier en in de commissies en laat u ruimte voor het debat. Het is ook in het belang van de meerderheid dat van nieuwe initiatieven hier uitvoerig besproken worden. Het kan de kwaliteit van het resultaat slechts ten goede komen. Het is fijn te lezen dat u de dialoog wil aangaan. We kijken uit naar de resultaten.

We zullen opvolgen of u #gewoondoen ook omzet in beleid. Daarvoor kijken we uit naar de opmaak van de meerjarenplanning. We werken graag mee aan de opmaak en zullen de uitvoering nadien grondig in het oog houden.

Laat me met een uitsmijter even inzoomen op een stokpaardje van de meerderheid: verantwoordelijk besturen. Wel, beste collega’s. Verantwoord besturen is het minste dat je kan verwachten. Goed (financieel) beleid is de logica zelve. Trouwens, de beheers- en beleidscyclus met de verplichting om financiële evenwichten te verzekeren, is een verplichting van de hogere overheid om verantwoord te besturen. Ik geef graag mee dat meer ambitie is niet noodzakelijk de stadsfinanciën in gevaar brengen. Het impliceert wel dat elke kans benut en ze actief opzoekt. Dat ruimte laat voor ‘ownership’ en ondernemerschap binnen de diensten, best ook in combinatie met expertise om bovenlokale middelen aan te trekken.

Bij verantwoord besturen, hadden we dan ook graag iets gelezen over investeringen om van Lier ook een smart city te maken, zodat uitdagingen als mobiliteit en afvalbeleid (om die 2 maar te benoemen) opgelost kunnen worden door innovatie in te zetten.

Zo werkt een bestuur dat nieuwe mogelijkheden omarmt i.p.v. ze af te wijzen. Dus nee, onze vraag naar meer visie en ambitie impliceert niet dat de schuld of belastingen verhogen. Wij verwachten gewoon dat een bestuur de samenleving mee vorm geeft, haar inwoners inspireert, en uiteraard ook verantwoordelijk bestuurt.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Februari | Tussenkomst Stéphanie Van Campenhout m.b.t. delegatie personeelsbevoegheid aan College van Burgemeester en Schepenen (CBS)

Na de behandeling van dit punt in de Commissie vorige week, willen we graag vanuit de CD&V-fractie ook hier onze bekommernis nog eens herhalen. 

De delegatie van de vermelde aspecten van het personeelsbeheer van de Gemeenteraad en de OCMW-raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en gedeeltelijk naar de algemeen directeur, baart ons zorgen, vooral omdat de gebruikte argumentatie niet opgaat. Het vaststellen van het organogram, van de rechtspositieregeling en van wat wel of niet dagelijks personeelsbeheer is, zijn bij uitstek beleidsinstrumenten voor de uitvoering van het personeelsbeleid.

In de argumentatie stelt u dat er door de delegatie meer ruimte zou komen in de Gemeenteraad om te focussen op het stedelijk beleid. Aangezien heel veel beleidsbeslissingen staan of vallen bij de uitvoering ervan door de stadsadministratie, zijn de vermelde instrumenten van het personeelsbeleid bij uitstek van belang voor het stedelijk beleid. Dat de raad hier zich de komende zes jaar niet over zou kunnen uitspreken, zou bijgevolg net een stevige aderlating zijn voor het mee vorm geven van het stedelijk beleid in alle domeinen.

Het mag vanzelfsprekend zijn dat de uitvoering van het dagelijkse personeelsbeheer niet aan deze raad moet voorgelegd worden; het beleidskader daarentegen is materie waar we best binnen deze raad over discussiëren om zo de beste beslissingen te nemen. 

Op de Commissie trachtte men ons gerust te stellen dat dit soort zaken wel degelijk nog op de Gemeenteraad gebracht zullen worden, dus dan lijkt het ons ook geen probleem om af te zien van deze delegatie. Wij vragen dat de vermelde beleidsinstrumenten de bevoegdheid blijven van deze raad. Indien hierover ten gronde nog over gesproken dient te worden, gaan wij akkoord om dit punt te verdagen. 

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Februari | Tussenkomst Evi Van Camp m.b.t. werking en samenstelling GECORO

Ik ben enerzijds verheugd om vast te stellen dat er een aantal structurele aanpassingen ingevoegd werden. Hierdoor krijg ik alvast de indruk dat men deze legislatuur deze decretale adviesraad toch wil versterken en meer au sérieux nemen. Toch had ik graag nog wat meer garanties hiervoor zien opgenomen. Bij het verdiepen in de werking van de GECORO de afgelopen jaren, heb ik immers vastgesteld dat deze alles behalve goed verliep. 

Zo verwijs ik naar het voorbeeld over het Binnenhof  (de vroegere Spar-site) waar meer dan een derde van de leden tevergeefs de vraag onderschreven om een vergadering te organiseren. Hierop kwam geen enkele reactie. Een ingebrekestelling om deze gebrekkige werking aan te kaarten volgde. Ook hier geen reactie. Dit staat helemaal haaks op een goede werking. We hopen dan ook dat in deze legislatuur de wisselwerking tussen GECORO en beleid beter op elkaar afgestemd wordt. De bedoeling van een GECORO is om op een constructieve manier in dialoog te kunnen gaan. Het is dus van groot belang dat er aan beide kanten transparant en met open vizier wordt samengewerkt. Kan er daarom ook op regelmatige basis terugkoppeling gebeuren van de punten die de kerngroep behandelt, zodat de leden op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt?

In deze democratisch gevormde adviesraad waarbij burgers uit alle geledingen vertegenwoordigd moeten zijn, hoop ik dat er ook een vertegenwoordiging voorzien is voor onze deelgemeente Koningshooikt. Dat staat momenteel niet expliciet opgenomen, maar is toch een meerwaarde bij initiatieven die plaatsvinden in onze deelgemeente. Een andere optie is om meer met werkgroepen te werken. Afhankelijk van het onderwerp zou men wanneer zich een dossier uit Koningshooikt aandient hiervoor mensen uit Koningshooikt kunnen betrekken.

De conclusies die men nu trekt uit de evaluatie van de werking hebben vooral een effect op de samenstelling van de GECORO. Een aantal geledingen worden geschrapt, een aantal worden toegevoegd. Is er echter een terugkoppeling gebeurd met deze mensen/structuren? En waarom is de effectieve samenstelling van de maatschappelijke geledingen afwijkend? Vraag is ook of het zinvol is om effectief mensen die zich wensen te engageren, uit te sluiten. Kan er bv. voor de geledingen 'werknemers' en 'sport' niet gekeken worden naar een vrijwillig engagement, bv. door met doelgerichte werkgroepen te werken, naargelang het onderwerp?

Men wil ook het aantal experts verhogen. Het hoeft geen nadeel te zijn dat een expert niet woonachtig is op het grondgebied van onze stad/dorp, maar een evenwichtige verhouding tussen geledingen en experts is wel noodzakelijk. Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn dat deskundigen van buiten de stad het beleid gaan bepalen. Er moet dan ook bewaakt worden dat er een meerderheid van de maatschappelijke geledingen aanwezig blijft. Inspanningen om deze personen te vormen, zullen de algemene werking dan ook ten goede komen. Dit is volgens mij ook de enige manier om te werken aan een maatschappelijk draagvlak.

Hoewel het een gezamelijke bepaling is voor alle adviesraden, mis ik tevens garanties voor een afvaardiging vanuit elke politieke fractie. Alle politieke fracties dienen standaard uitgenodigd te worden in de adviesraden. Het is aan de politieke fracties om iemand af te vaardigen. Dit kan desnoods telkens iemand anders zijn, naargelang het onderwerp.

Tenslotte vraag ik of er jaarlijks een verslag van de werking van de GECORO op de gemeenteraad kan gebracht worden. Het is immers de taak van de gemeenteraad om de leden van de GECORO aan te duiden, alsook de voorzitter. Het lijkt me dan ook niet meer dan correct dat de voorzitter van de GECORO, via zijn jaarlijks verslag, de werking van zijn adviesraad kenbaar maakt aan dat orgaan dat hem het vertrouwen heeft gegeven, nl.de gemeenteraad.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Februari | Tussenkomst Stijn Coenen m.b.t. verkoop OCMW-gronden Kessel

Laat ons beginnen met een belangrijkste stelling. Wij zijn niet tegen de verkoop van de gronden in Kessel aan Luc Van Thillo of eender wie een bod doet dat in de buurt komt van de geschatte verkoopprijs. We zijn ook blij te lezen dat Lierse Kempenzonen de kaart van de jeugd trekt en zo jongens en meisjes in de Kempen kansen wil geven om te voetballen. We volgen de stelling dat Kessel nog twee, drie jaar laten verloederen geen optie is. Een afkeuring zou dan tot de mogelijkheden behoren. Bovendien is 500.000 euro een bedrag waar je wat mee kan doen.

Waar we wél iets over willen zeggen, is over de aanpak en de modaliteiten van de verkoop. Volgens ons getuigen die absoluut niet van goed bestuur.

Over de aanpak, de wijze van verkoop. Op onroerende goederen die eigendom zijn van OCMW’s is specifieke regelgeving in het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing. Ik citeer even: “De vervreemding van de onroerende goederen gebeurt steeds openbaar, behoudens indien er een grondige motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan”. In beginsel moet er dus openbaarheid en een transparante bevraging van de markt zijn. Dat is in deze niet gebeurd. Wij vragen dan ook graag naar uw motivering voor deze afwijking.

Inhoudelijk dan. Kunnen we het er als uitgangspunten samen over eens zijn dat:

 1. Het streefdoel altijd moet zijn dat zoveel mogelijk jeugdspelertjes uit Lier of Koningshooikt op een deftige manier moeten kunnen trainen en wedstrijden spelen?
 2. En dat de opbrengst van de verkoop van stadspatrimonium, in het bijzonder OCMW-patrimonium, altijd een sociaal doel moet dienen?

Ik vermoed dat niemand daar tegen is?

We stellen ons vragen bij de overeengekomen periode van twee jaar waarin de jeugd van Lyra-Lierse nog zou terechtkunnen in Kessel. De jeugd van Lyra-Lierse telt net geen 300 jeugdspelers, veelal van binnen onze stads- en gemeentegrenzen, volgend jaar nog bijna 50 meer. Wat een stadsbestuur ook beslist in een dossier als dit: het moet in het voordeel zijn van onze jeugd, bij welke club ze ook aangesloten zijn.

We vragen dan ook garanties dat ook de jeugdploegen van Lyra-Lierse aan een redelijke prijs terecht blijven kunnen in Kessel totdat de Hoge Velden zijn gerealiseerd of – op z’n minst – al een aantal velden op de Hoge Velden speelklaar zijn in een tijdelijke overgangsfase. Dat lijkt ons de evidentie zelve. En het is bovendien in lijn met het advies van onze Sportraad. Indien niet naar de letter, dan tenminste naar de geest. En wij hebben uit het bestuursakkoord begrepen dat de adviesorganen meer naar waarde zullen worde geschat.

Als de Hoge Velden binnen de twee jaar deels of geheel speelklaar zijn: des te beter. Iedereen gelukkig. Maar om zeker te zijn, zouden we willen vragen de overeenkomst in die zin aan te passen dat Kessel voor Lyra-Lierse ter beschikking blijft “gedurende een periode van twee jaar, met een verlenging van telkens een jaar tot een voldoende oplevering van de site Hoge Velden om er hun jeugdploegen te kunnen huisvesten en dat op een financieel haalbare manier”. Dat laat ook ruimte voor bv. een gefaseerde ontwikkeling van de Hoge Velden.

Want wat is het alternatief als er op de Hoge Velden niets is binnen de komende twee jaar en dhr. Van Thillo besluit als eigenaar om Kessel voor 100% in eigen gebruik te nemen? Dat zou zijn goed recht zijn. Waar moeten al die jeugdspelers terecht? Wij zijn benieuwd naar de ‘oplossingen’ die de club moet zoeken in de omgeving, dixit de meerderheid in de pers. Voor zover wij weten zijn er in Lier, Koningshooikt of de buurgemeenten niet bepaald veel voetbalvelden op overschot. Toch niet met de benodigde capaciteit. Ook de huidige Lyra-Liersevelden in Vremde zullen met een groei boven de 300 spelers niet volstaan. Toch niet als we willen dat op een voetbalveld nog wat gras ook staat.

Het antwoord aan zoveel jongeren en vrijwilligers uit onze eigen stad kan dan niet zijn: “Trek jullie plan.” Als de stad een bemiddelende rol wil opnemen tussen Lyra-Lierse en Lierse Kempenzonen, moet ze dat ook doen in de zoektocht naar die alternatieven of samen met de club op zoek gaan naar oplossingen. Wij hebben begrepen uit de commissie van de schepen van Sport dat hij daar zeker toe bereid is. Waarvoor nu alvast onze dank, Ivo.

Tot slot nog iets over de opbrengst van de verkoop. Aangezien het over OCMW-patrimonium gaat, zou de opbrengst moeten gaan naar sociaal beleid of sociale investeringen. Zo gaat dat altijd bij de verkoop van OCMW-patrimonium. Wat wil deze meerderheid dus doen met de opbrengst van de verkoop van Kessel? Is het sociale doel de aanleg van de Hoge Velden? Is deze meerderheid bereid een deel van de opbrengst te gebruiken om de jeugd van Lyra-Lierse – ook een sociaal doel – tijdelijk te helpen op welke manier dan ook tot de oplevering van de Hoge Velden? Het zijn maar enkele opties.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Tussenkomst Stijn Coenen m.b.t. de jaarrekening 2018 van Stad Lier

Vorige week tijdens de verenigde commissies presenteerde de financieel directeur de jaarrekening 2018 van de stad Lier. Ik dank alvast de financieel directeur en de administratie voor de voorbereiding van deze documenten.

De jaarrekening is meer dan de cijfers, het maakt onderdeel uit van de beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd. Het laat een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

Ik wil graag twee punten maken. Ten eerste. De evaluatie van onze fractie van het budget 2018 in december 2017 was bij monde van Koen: "een verkiezingspamflet". We keurden dit budget toen niet goed omdat er een aantal keuzes in stonden die wij niet maakten, maar vooral omdat het duidelijk was dat wat u budgetteerde onmogelijk te realiseren was. En wat blijkt… slechts 65% van de geplande investeringen, zijn beslist. Naar uitvoering gaat dit slechts over 37%! Het mag voor de burger zeer duidelijk zijn: Koen had gelijk: het budget 2018 was een verkiezingspamflet.

Ik staaf dit graag met het meest in het oog springende voorbeeld: de Sint-Gummaruskerk. CD&V kaartte in 2017 de verdere verloedering en het niet restaureren van de Sint-Gummaruskerk aan. Met de verkiezingen in het verschiet vonden opeens de meerderheidspartijen dit toch ook wel zeer belangrijk. De warrige uiteenlopende verklaringen van de huidige en de toekomstige burgemeester brachten geen duidelijkheid over het waarom, maar in functie van oktober 2018 werd alvast de heropstart van de restauratie in het budget opgenomen. En wat kan je nu zien: “niet op schema”; 0€ gerealiseerd…

Daarnaast maak ik mij meteen ook zorgen over een andere actie die 'niet op schema' zit: de realisatie van het fietspad langs de Aarschotsesteenweg. Aangezien deze verbinding cruciaal is om dorp en stad veilig met elkaar te verbinden en aangezien de schepen in verkiezingstijd niet kon nalaten te melden dat in 2019 de schup in de grond gaat, ben ik wel heel benieuwd naar de verdere timing. Want ik ga ervan uit dat dit wel degelijk meer was dan een verkiezingsstunt? Ik hoop dat u zometeen deze raad kan geruststellen

Ten tweede: verschillende initiatieven kregen van deze meerderheid geen steun, vaak met de argumentatie “er is geen geld”, al dan niet in deze raad of op andere fora waar jullie aanwezig waren. Dat was zo bijvoorbeeld bij onze deelname aan het project 'Boerende Buren' waar we eerst wel aan meededen, maar waar we ons dan, om budgettaire redenen, weer uit terugtrokken. Of een kunstgrasveld dat nu had kunnen aangelegd zijn indien de politieke wil er was bij deze meerderheid.

Want de jaarrekening bewijst: tekort aan budget is in deze geen argument. Nota bene acties die enkel budget vragen, geen mankracht. Landbouwers, sportende ouders en kinderen niet ondersteunen met de drogreden “er is geen budget” op hun honger laten zitten, vind ik niet correct. Indien je niet geloofde in het project, dan moet je het lef hebben om dat te zeggen.

Voor onze fractie zijn er twee belangrijke conclusies:

 • Budgetteer beter, correcter. Op deze manier maakt u mensen geen blaasjes wijs. Er worden heel wat initiatieven in de nota opgenomen waardoor moeten er ook sneuvelen om een sluitende begroting te hebben. Initiatieven die mogelijk wel vlotter te realiseren zijn. Ik heb alvast enkele tips voor u:
  • Creëer daarbinnen grotere gehelen om de overbegroting tegen te gaan;
  • Wees aandachtig voor de mankracht, context (afhankelijk van subsidiedossiers en dergelijke) die vereist is voor de realisatie van vooropgestelde doestellingen
 • Wees eerlijk tegen de mensen: jullie hebben de Lierenaar zo bang gemaakt overde stadsfinanciën zodat jullie steeds zonder probleem het argument van een tekort aan budget uitspelen. Deze jaarrekening toont dat dit niet correct is. Ik verwacht van mijn beleidsmakers dat zij de keuzes die ze maken ook verdedigen. En dus ook met inhoudelijke argumenten komen aandragen wanneer een bepaald project niet gekozen wordt om te realiseren.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Toegevoegd agendapunt Stéphanie Van Campenhout m.b.t. geluidsarm vuurwerk

Op woensdag 3 april 2019 werd in het Vlaams Parlement een Voorstel van Decreet goedgekeurd, waarin het afsteken van vuurwerk voortaan wordt verboden. Het voorstel kwam er om het welzijn van onze dieren te bevorderen. Immers, aangezien dieren doorgaans veel beter kunnen horen dan de mens kunnen zij van de luide knallen die vuurwerk met zich meebrengt in paniek raken. In de meest extreme gevallen kunnen verschrikte dieren uitbreken en de straat op rennen, met alle gevolgen van dien, of kunnen dieren zelfs een hartaanval krijgen.

Om tegemoet te komen aan het welzijn van onze dieren, voorziet de markt heden reeds in een diervriendelijk alternatief door middel van geluidsarm vuurwerk.

Echter, ondanks het verbod, hebben lokale besturen wel nog de mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen of bepaalde gelegenheden vuurwerk toe te laten. In Lier is het afsteken van vuurwerk in principe verboden, al kan de burgemeester, na advieswinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Ook tussen middernacht en 01.00 uur tijdens de nieuwjaarsnacht is het afschieten van vuurwerk, zonder toelating, toegestaan. Zo staat althans te lezen in het Algemeen Politiereglement van 1 juni 2017, onder Afdeling 10 ‘Vuurwerk, feest- en kanongeschut’.

Gelet op:

 • het Voorstel van Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen van 3 april 2019;
 • de negatieve effecten van vuurwerk op onze dieren;
 • het bestaan van een geluidsarme variant van vuurwerk, die niet aan schoonheid inboet, maar waar het geluid wel beperkt is tot 85 decibel in plaats van 170;
 • de  beperkte meerprijs van geluidsarm vuurwerk,

... vraagt de CD&V-fractie aan de gemeenteraad van Lier het volgende voorstel te stemmen.

Voorstel

De aanpassing van Afdeling 10 ‘Vuurwerk, feest- en kanongeschut’ van het Algemeen Politiereglement van 1 juni 2017, wat betreft de toegestane afwijkingen voor het afsteken van vuurwerk. Deze afwijkingen, evenals de toelating om tijdens de nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 01.00 uur vuurwerk af te steken, moeten mogelijk blijven, mits de bijkomende voorwaarde dat men enkel van geluidsarm vuurwerk gebruik mag maken.  

Het artikel 279 zou dan als volgt aangepast kunnen worden:

“Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht op 1 januari van 00.00u tot 01.00u met uitzondering op volgende plaatsen: Grote Markt, Zimmerplein, Eikelstraat, voetpaden, rijweg en binnen een straal van 10 meter rond bebouwing.

Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Enkel geluidsarm vuurwerk is toegelaten. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.”

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Tussenkomst Stéphanie Van Campenhout m.b.t. kernwinkelgebied

Allereerst wil ik algemeen heel kort inpikken op de brief die collega Vanhove vermeldt in haar interpellatie. In het verleden werd de keuze gemaakt om een onderscheid te maken tussen winkels die gelegen zijn in een vastgesteld kernwinkelgebied en winkels die daarbuiten liggen.

Dat er gefocust wordt op het aanpakken van de leegstandproblematiek in dit kleinere binnengebied, lijkt me op zich een goede zaak, maar laat ons alsjeblief onze winkeliers buiten dit gebied toch ook een hart onder de riem steken en voldoende aandacht geven. Uiteindelijk willen ook zij niets meer dan een bruisend stadscentrum en geven ze elke dag het beste van zichzelf om dat mee te realiseren, ook al liggen ze in het 'buitengebied'. Ik hoop dan ook van harte dat ongelukkige situaties zoals aangekaart in de brief in de toekomst ook vermeden kunnen worden en dat elke lokale ondernemer zich meer dan voldoende betrokken mag voelen bij het beleid dat het bestuur wil voeren op het vlak van lokale economie.

Verder grijp ik dit moment graag aan om even terug te blikken op een actie van JONGCD&V nu zo'n twee en half jaar geleden waarbij we enkele voorstellen suggereerden om onze lokale economie een boost te geven. Deze voorstellen zijn we mogen komen toelichten op de Economische Raad, in het bijzijn van de toenmalige bevoegde schepen - wat overigens nog steeds geapprecieerd wordt. 

Wat ik me van die toelichting herinner, is dat onze voorstellen in feite erg positief onthaald werden en dat bleek dat heel wat van onze voorgestelde pistes op dat moment ook al op tafel lagen of nog onderzocht werden. Zo zagen we ons voorstel om een brochure uit te brengen om Lier als winkelstad op de kaart te zetten reeds werkelijkheid worden en ook over een verhoging van de leegstandsbelasting wordt nagedacht. 

Ik wil evenwel graag ook polsen naar jullie bevindingen over onze andere voorstellen. Uiteraard verwacht ik niet dat u zich deze allemaal herinnert, maar ik denk concreet aan het inleggen van pendelbusjes tussen de randparkings en het centrum en aan het inzetten van de nodige tools om van Lier een Smart City te maken. Twee jaar geleden zat dat allemaal nog in een 'onderzoeksfase' en ik zou graag weten wat daar uit de bus gekomen is, aangezien er specifiek rond die zaken geen verdere initiatieven genomen werden.

Tot slot sluit ik me graag aan bij de oproep van collega Vanhove tot een grondig debat. Ik ben dan ook blij met de positieve reactie van schepen Verwaest om dit onder andere in een commissievergadering uitgebreid te bespreken. Ik maak de schepen alvast graag onze nota over.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Toegevoegd agendapunt Evi Van Camp m.b.t. aanplanting Sterrenbos in landschapspark Pallieterland

Naar aanleiding van 800 jaar Lier plantte de Gezinsbond Lier & Koningshooikt samen met Natuurpunt Lier en Lions Lier enkele jaren geleden samen een geboortebos aan. Alle kinderen die de afgelopen vijf jaar geboren werden in Lier kregen een eigen boom in het geboortebos! Een mooi en zinvol initiatief waar vele kinderen op af kwamen!

Met de realisatie van Pallieterland voor ogen, waarbij de verschillende overheden hun plannen en acties aan elkaar willen knopen om aan de zuidelijkse stadsvest een stadsrandbos te creëren om de leefkwaliteit in en rond de stad te vergroten, zie ik dan ook een bijkomende opportuniteit. Pallieterland wordt een groene long rond de stad met een hoge belevingswaarde voor de Lierenaar en de bezoekers van Lier. Voor de invulling van de verschillende zones wordt gezocht naar een evenwichtige mix van natuur en recreatieve elementen, zoals een speelbos. Het moet een ontmoetingsplaats maar vooral een project voor én door de Lierenaar worden.  Als mama van een sterrenkindje, vraag ik me daarom af of er geen stukje van de voorziene bosaanplantingen ingericht kan worden als sterrenbos: met een boom voor elk sterrenkindje uit Lier of Koningshooikt.

Sterrenkinderen zijn kinderen die:

 • Levenloos geboren worden, zowel voor 140 dagen zwangerschap als na 140 dagen zwangerschap.
 • Kinderen die levend geboren worden en kort na de geboorte overlijden.

Vroeger was het zo dat kindjes die vóór 180 dagen zwangerschap geboren werden niet in het geboorteregister opgenomen konden worden en dus ook niet in het overlijdensregister. Er is recent een nieuwe wet op voorstel van minister Geens goedgekeurd waarin ouders vrijwillig de registratie van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen vragen en het kindje dus ook een voornaam kunnen geven. Vanaf 180 dagen zwangerschap is de registratie verplicht, en wordt ook de familienaam toegevoegd zodat deze kinderen begraven worden en in het overlijdensregister opgenomen worden: een grote stap vooruit.

Echter voor ouders van levenloos geboren kinderen voor 140 dagen zwangerschap is er nog niets veranderd. Officieel hebben deze kinderen dus niet bestaan. Ouders van sterrenkinderen missen daarom vaak de erkenning van de zwangerschap en het leven dat er wél geweest is. Daarom vragen we dan ook vanuit de CD&V fractie om te bekijken of er een zone afgebakend kan worden binnen het landschapspark Pallieterland die voorbehouden kan worden voor een Sterrenbos.

Feitelijk overwegingskader en context 

 • Momenteel bestaat er in Lier en Koningshooikt niets voor ouders van Sterrenkinderen. Met de inrichting van het landschapspark Pallieterland voor ogen, is er een mooie opportuniteit voor handen om een grote meerwaarde te realiseren. Er zijn in dit project reeds bijkomende boomaanplantingen voorzien, waardoor men enkel en alleen maar een aparte zone moet afbakenen en laten erkennen als Sterrenbos. Bijkomende ruimte-inname is dus niet nodig.
 • De kostprijs voor de stad om een boom aan ouders van Sterrenkinderen ter beschikking te stellen, wordt minimaal geacht.  De boomaanplantingen zijn immers reeds voorzien in dit project.

Juridisch overwegingskader

 • Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41 (gemeenteraad)
 • Decreet lokaal bestuur, art 77 en 78 (OCMW-raad)

Argumentatie

 • Men erkent met de aanplant van een Sterrenbos de behoefte van ouders om hun Sterrenkindje te erkennen.
 • De aanplant zou jaarlijks collectief georganiseerd kunnen worden op een  boomplantdag, net zoals met het geboortebos gedaan wordt.  Het regionaal landschap Rivierenland zou ingeschakeld kunnen worden als facilitator.

Besluit

 • Artikel 1: de gemeenteraad besluit om Sterrenkinderen van ouders die in Lier en Koningshooikt wonen, te registreren.
 • Artikel 2: de gemeenteraad behoudt een perceel in het landschapspark Pallieterland voor om de inrichting van een  Sterrenbos, met name een erkend geboortebos voor Sterrenkinderen, te voorzien.
 • Artikel 3:  de gemeenteraad stelt per geregistreerd Sterrenkind een inheemse boom ter beschikking, die tijdens een jaarlijkse boomplantdag collectief aangeplant kan worden.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Tussenkomst Stéphanie Van Campenhout bij de goedkeuring van het verslag n.a.v. ondertekening Burgemeesterconvenant

Ik heb niet zozeer een opmerking over het verslag zelf. Wel wilde ik graag nog even een aanvulling doen op de repliek van schepen Wollants aan collega Caluwé over de Burgemeestersconvenant.

De schepen stelde daar dat de stad vooral een voorbeeld wil stellen voor de inwoners door vooral zelf te investeren in duurzame maatregelen. De schepen heeft er een hele reeks opgesomd, die an sich uiteraard allemaal mooi zijn. Het is natuurlijk jammer dat men de burger niet actiever gaat mobiliseren om mee in het verhaal van de convenant te stappen, maar goed, dat is een keuze.

Waar ik echter wél voor vrees, is dat we door enkel in te zitten op duurzame initiatieven van de stad zelf, een belangrijke groep vergeten in dit verhaal: los van het feit dat ik me afvraag of onze inwoners überhaupt in meer elektrische voertuigen, zonnepanelen en dergelijke zal investeren, gewoon omdat de stad dat ook doet, ben ik er wel zeker van dat onze inwoners die in armoede leven dat al helemaal niet zullen doen. Zij hebben immers niet de middelen om zonnepanelen te leggen, een elektrische wagen aan te kopen, grote investeringen te doen om hun woning beter te isoleren… terwijl net déze mensen vaak al in minder ‘groene’ woningen gehuisvest zijn.

Ik wil dan ook graag de schepen oproepen om misschien toch zeker voor deze groep mensen een extra inspanning te doen om de doelstelling van de convenant te bereiken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.