Vragen & interpellaties

2019 Januari | Interpellatie Evi Van Camp over basisbereikbaarheid Koningshooikt

Mobiliteit is een thema dat elke burger bezighoudt. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering een ingrijpende hervorming van het mobiliteitsbeleid goed. Het mobiliteitsbeleid moet meer globaal  en meer lokaal worden en het begrip basismobiliteit werd vervangen door basisbereikbaarheid. CD&V wil zijn steentje mee bijdragen aan het debat welke in 2019 cruciale beslissingen moet nemen in functie van deze bereikbaarheid.

Eind 2016 werkte uw college mee aan het proefproject van de vervoersregioraad Mechelen. Door  vervoersregio's te betrekken bij het mobiliteitsbeleid, kunnen lokale besturen er mee voor zorgen dat bussen, trams, deelfietsen en ander collectief vervoer slim op elkaar afgestemd kunnen worden, met aandacht voor alle lokale noden. Ondertussen werden er 15 vervoersregio's samengesteld. Deze hebben een specifieke rol om een betere dienstverlening mogelijk te maken in een systeem met vier netten:

 1. Het treinnet. Treinen blijven de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet wordt georganiseerd door de federale overheid met inspraak van Vlaanderen.
 2. Het kernnet. Bussen en trams verbinden de kernen en bedienen de belangrijkste attractiepolen. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn staat in voor de organisatie en bediening. De vervoersregioraden en dus de lokale besturen adviseren hier welke buslijnen uitgebreid of afgebouwd worden.
 3. Het aanvullend net. De Vlaamse Overheid en de vervoersregio's slaan de handen in elkaar om de mobiliteit hierin vorm te geven.
 4. Het vervoer op maat. Tal van lokale en private partners organiseren een vorm van vervoer die inspeelt op een heel particuliere nood. Denk maar aan bedrijven die een pendeldienst organiseren of sociale verenigingen die een busje inleggen en de krachten zouden kunnen bundelen. Het zullen de vervoersregio's zijn die hier de regie in handen krijgen en lokale en/of private spelers vervoer te laten verzorgen.

Vanaf eind 2019 zal de Lijn haar nieuwe dienstregeling concretiseren. Die start - normaal samen met het vervoer op maat - op 13 december 2020. Uw college besliste vorig jaar om aan te sluiten bij de vervoersregio Antwerpen en de Mechelse vervoersregio te verlaten. Lier, maar zeker ook Koningshooikt, hebben echter sterke banden met de Kempen en Mechelen. Denk maar aan de tewerkstelling van o.a. Van Hooi en heel wat schoolgaande jeugd naar de scholen in Waver.

Echter uit de plannen waarover we momenteel beschikken, blijkt dat de lijnen 560 en 561 uit het kernnet geschrapt worden en dat er ook een wijziging zou gebeuren met betrekking tot enkele stadslijnen. Het voorliggende plan bevat sowieso een aantal interessante denkpistes maar creëert tegelijk dus nieuwe problemen. Door het uitstel van de invoeringsdatum tot 2020 is er hopelijk nog ruimte om een aantal keuzes te herbekijken en ook een langere planningshorizon te hanteren.

Naar aanleiding van dit actuele proces, heeft onze fractie volgende vragen:

 1. Klopt het dat de lijnen 560 en 561 zullen verdwijnen? En zullen er ook stadslijnen geschrapt worden? Zo ja de welke?
 2. Welk alternatief zal uw college uitwerken om de bereikbaarheid van verschillende wijken en de verbinding Lier-Koningshooikt-Mechelen te garanderen?
 3. Welk plan van aanpak heeft uw college om de basisbereikbaarheid van Lier en Koningshooikt te verbeteren? Met andere woorden: zal uw college nog een actieve rol opnemen in de vervoersregioraad Mechelen?
 4. Tot dusver wordt het overleg over de plannen van de vervoersregio officieel gevoerd nadat de plannen reeds ver gevorderd zijn. Een draagvlak creëren impliceert echter dat men ook ideeën die nog niet door de vervoersregioraad zijn goedgekeurd, durft voor te leggen en daar een open en eerlijke debat over aangaat met volledige transparantie over de argumenten voor en tegen. De basisbereikbaarheid moet voor meer inspraak zorgen, maar heel veel burgers weten nog van niets, terwijl zij juist de gebruikers zijn. Welke initiatieven zal uw college voorzien om onze inwoners hieromtrent correct te informeren en te betrekken?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stijn Coenen i.v.m. ontlenen stadsmateriaal

De stad heeft een retributiereglement ontlenen en leveren stadsmateriaal. Erkende Lierse verenigingen vallen daarin onder categorie B en genieten een vrijstelling van 500€ (dit is evenwel niet opgenomen in het document en is niet terug te vinden op de website ikorganiseerinlier.be, maar als lid van erkende verenigingen ga ik er tot op vandaag vanuit dat dit nog steeds zo is).

Om de werking van dit reglement goed te kunnen evalueren, had ik graag een antwoord gehad op volgende vragen:

 • Klopt het dat de erkende Lierse verenigingen genieten van vrijstelling van 500€? Zijn er eventueel nog andere gebruikers die van deze vrijstellingsregeling genieten?
 • Kan u mij een overzicht bezorgen van de ontleningen voor de afgelopen legislatuur, met specifieke aandacht voor het gebruik door Lierse erkende verenigingen?
  • Per jaar het gebruik per categorie A/B/C.
  • Voor de Lierse verenigingen (en andere gebruikers die mogelijk recht hebben op de forfait van 500€:
   • Per jaar het gebruik (bedrag) binnen de forfait
   • Per jaar het gebruik (bedrag) buiten de forfait

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout m.b.t. verloren en verwaarloosde dieren

Nu en dan zie ik op de Facebook- of Twitterpagina van de lokale politie Lier foto’s van gevonden/binnengebrachte huisdieren verschijnen. Ook voor meldingen van verwaarloosde of mishandelde dieren kan men terecht bij ons lokaal politiekorps.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 • Hoeveel verloren/gevonden (huis)dieren kwamen er in de afgelopen jaren bij de politie terecht? Graag de cijfers per soort (kat, hond…) per jaar van de afgelopen legislatuur.
 • Hoeveel van deze dieren werden herenigd met hun baasjes?
 • Niet-gechipte dieren worden naar het asiel gebracht: gebeurt dat meteen of voorziet men in een termijn waarbinnen het dier alsnog kan opgehaald worden? Indien ja, hoe lang wordt er gewacht vooraleer de dieren naar het asiel gebracht worden?
 • Wellicht worden ook gechipte dieren naar het asiel gebracht, indien dezen niet worden opgehaald? Welke termijn wordt hier gerespecteerd?
 • Worden deze dieren naar een vast asiel gebracht? Welk? Gebeurt dat op basis van een overeenkomst met het asiel/de asielen in kwestie?
 • Hoeveel meldingen mocht de politie in de afgelopen legislatuur ontvangen over verwaarloosde of mishandelde dieren? Graag de cijfers per soort en per jaar.
 • In hoeveel gevallen moest de politie ook echt ingrijpen?
 • Wat wordt concreet ondernomen, indien een dier inderdaad verwaarloosd of mishandeld blijkt?
 • Zijn er binnen het politiekorps ‘vaste’ mensen die de meldingen over deze verloren/verwaarloosde/mishandelde dieren behandelen?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Interpellatie Evi Van Camp over participatieproject 'Veerkrachtige Dorpen' voor Koningshooikt

Onlangs zag ik op Facebook een foto uit de jaren 70 van ons dorp Koningshooikt passeren. Onze Dorpsstraat is qua uiterlijk letterlijk niet veel veranderd. Wat wel duidelijk veranderd is, is de verkeersdrukte en afnemende dienstverlening (bank, post, groentewinkel…). Ook vrachtwagens rijden te pas en te onpas door onze dorpskern. Daarnaast stel ik vast dat het openbaar vervoer onder druk staat.

Ook neemt het aantal inwoners toe én vergrijst de bevolking. Tegen 2060 verwachten onderzoekers meer dan een verdubbeling van het aantal 80+'ers, voornamelijk op het Vlaamse platteland. Het aantal 60-plussers zal stijgen van 1,4 naar 2,3 miljoen. De vergrijzing brengt een enorme zorgvraag met zich mee waaraan we momenteel niet kunnen voldoen. Ook de infrastructuur, de voetpaden en de fietspaden zijn niet altijd aangepast. Het aantal winkels neemt af. En heel wat 75+’ers leven alleen.

Het zijn slechts enkele uitdagingen waar ons dorp voor staat. Er zijn er nog zoveel meer. Veerkrachtige dorpen kunnen omgaan met deze uitdagingen. De provincie Antwerpen biedt aan alle dorpen een participatietraject aan om net in te zetten op deze veerkracht. Hulshout, Booischot, Schriek, Essen, Groot-Vorst (Laakdal), Schoonbroek (Retie), Essen-centrum, Sint-Jozef-Rijkevorsel en Braken (Wuustwezel) gingen ons al vooraf. Met de methodiek 'Dorpenmonitor' van de Universiteit Antwerpen wordt een analyse gemaakt van onze dorpen. Ook Koningshooikt komt in aanmerking om dit participatietraject te doorlopen. De analyse signaleert voor welke uitdagingen een dorp meer of minder kwetsbaar is, of, met andere woorden, hoe groot de lokale impact van de uitdaging zal zijn.

Op die manier kan een onderbouwde keuze gemaakt worden op welke onderwerpen het verdere traject zich focust. De monitor vormt dus het startpunt van onderbouwd participatie met onze inwoners, het ideaal instrument om Koningshooikt mee veerkrachtig te maken.

Bij deze wil ik volgende vragen stellen:

 • Is het schepencollege op de hoogte van dit participatieproject?
 • Staat het schepencollege open om aan de slag te gaan met de Hooiktenaren om de uitdagingen in Koningshooikt aan te pakken via dit participatietraject?
 • Is het schepencollege bereid om hier budgetten voor uit te trekken:
  • Analyse van dorp (circa 3 maanden: ca. 2500 €)
  • Uitwerken van participatietraject en actieplan (circa 7-9 maanden: ca. 7500 €)
  • Mogelijkheid tot bijkomende ondersteuning om concrete acties uit te werken (kostprijs te bepalen per jaar)

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Mondelinge vraag Evi Van Camp over de eerste Horecabeurs

Op 1 april vond in de Mol de eerste Horecabeurs plaats. Een enorm positief initiatief om de brug te verkleinen tussen de lokale producenten en de Lierse Horeca. De interesse vanuit de producenten was groot. De Mol werd mooi aangekleed tot een gezellige beurs vol met Lierse specialiteiten. Spijtig genoeg kwam er amper volk s opdagen. Is er dan geen interesse bij onze Lierse horeca om met lokale producten en producenten te werken? Of verliep de communicatie niet optimaal vanuit de organisatie?

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe werd dit initiatief kenbaar gemaakt bij zijn doelpubliek?
 2. Wanneer werd de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 3. Hoe zal men de Lierse producenten gaan overtuigen om volgend jaar opnieuw te willen deelnemen?
 4. Heeft men de horeca achteraf gecontacteerd waarom er geen interesse was in dit event?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Mondelinge vraag Koen Breugelmans m.b.t. participatietraject voor de gemeenteraad

Ik kom graag even terug op de commissie van schepen Vanderpoorten van afgelopen dinsdag die volledig gewijd was aan participatie. Naast o.a. de adviesraden en de buurtwerking kwam ook kort de herwaardering van de gemeenteraad aan bod.

Daags na deze commissie vernam ik dat er momenteel een oproep loopt van de Vlaamse overheid specifiek gericht op het participatief werken van de gemeenteraad. Via deze projectoproep willen de Vlaamse overheid en VVSG vernieuwende initiatieven ondersteunen van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. Drie steden of gemeenten worden geselecteerd en kunnen hun project uitvoeren met professionele ondersteuning van Levuur (het bureau waar de stad overigens al mee werkt mbt. de adviesraden), experten van de Vlaamse overheid en VVSG. De geselecteerde projecten kunnen tevens deelnemen aan een leerproces met andere lokale besturen en komen in de kijker als voorbeeldproject.

Ik bezorgde de gegevens inzake deze projectoproep woensdag aan schepen Vanderpoorten met de vraag of de stad alsnog overwoog om hierop in te tekenen. Kandidaturen dienden namelijk uiterlijk maandag 29 april om 12uur te worden ingediend.

Ik herhaal dan ook hierbij mijn vraag aan het CBS: heeft het CBS ingetekend op de projectoproep van de Vlaamse overheid en VVSG ? Zo neen, wat heeft u hiervan weerhouden, wetende dat uw bestuur zegt ernstig werk te willen maken van participatie (ook van deze gemeenteraad).

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Schriftelijke vraag Stijn Coenen over het personeelsverloop bij de Stad Lier

Zoals jullie weten, staat of valt het voeren van het beleid met een goede uitvoering ervan. Dat wordt voor een groot stuk waargemaakt door een dynamische en gemotiveerde ploeg ambtenaren.

Op basis van enkele signalen, ben ik enigszins bezorgd. Maar om mij niet onnodig te verontrusten had ik graag deze signalen geobjectiveerd geweten. Ik focus mij op basis van de signalen op twee aspecten:

 1. Verloop van personeel
 2. Langdurige afwezigheid van personeelsleden

Daarom mijn volgende vragen:

 • Verloop van personeel
  • Wat is het verloop van medewerkers? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit verloop (bv. in vergelijking met andere organisaties)
 • Langdurige afwezigheid van personeelsleden
  • Wat is de situatie met betrekking tot langdurig afwezigheden? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit (in vergelijking met andere organisaties)?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over het verlook van het traject 'Bouwmeesterscan'

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Nadat Lier geselecteerd werd voor het uitvoeren van de Bouwmeesterscan, en het gemeentebestuur zich akkoord heeft verklaard met de uitvoeringsvoorwaarden, heeft de coördinator van de Bouwmeesterscan het startoverleg voorbereid.

Het eindrapport wordt voorgesteld aan het opdrachtgevend gemeentebestuur, de projectgroep en de stuurgroep van de Bouwmeester Scan in het Atelier van de Vlaamse Bouwmeester. Het resultaat wordt onderling besproken in het perspectief van daadwerkelijk uit te voeren projecten en beleidsmatige ingrepen. De tijd om tot dit eindrapport te komen wordt geschat op drie tot vijf maanden. De eerste resultaten zijn dan ook vorige maand bekendgemaakt.

Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen:

 1. Hoe werd de lokale projectgroep samengesteld en hoe ziet de samenstelling eruit in Lier? Hoe werd er gezocht naar een evenwichtige samenstelling?
 2. Wie coördineert de projectgroep in Lier?
 3. Welke criteria hanteert men om bepaalde beleidsmatige ingrepen of uit te voeren projecten naar voren te schuiven?
 4. Hoe verliep de samenwerking tussen de verschillende actoren?
 5. Wanneer wordt het definitief resultaat van de bouwmeesterscan van Lier verwacht?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout over project 'Samen Inburgeren in Lier'

Onlangs verscheen er vanuit de stad een oproep aan haar inwoners om in te tekenen op 'Samen Inburgeren', een traject waarbij vrijwilligers zich gedurende zo'n zes maanden ontfermen over inburgeraars. Op 5 april werden de inschrijvingen beëindigd.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 1. Hoeveel vrijwilligers schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook de cijfers voor 2017 en 2018.
 2. Hoeveel van deze vrijwilligers van 2019 tekenden ook in 2017 en/of 2018 reeds in voor het initiatief?
 3. Hoeveel inburgeraars schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook cijfers voor 2017 en 2018.
  Heeft u een zicht op de frequentie waarmee vrijwilligers en burgeraars afspreken in die zes maanden? Is er een minimum vastgelegd?
 4. Waren er in de afgelopen trajecten in 2017 en 2018 vrijwilligers of inburgeraars die het initiatief vroegtijdig stopgezet hebben? Indien ja, met welke reden(en)?
 5. Welke concrete ondersteuning krijgen de vrijwilligers? Wordt er na het algemene infomoment voorzien in bijvoorbeeld terugkom- en/of uitwisselingsmomenten?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 Mei | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. bespreking VOKA-memorandum

Via verschillende sociale mediakanalen, kon de Lierenaar vaststellen dat een deel van het schepencollege op 6 mei een ontmoeting had met vertegenwoordigers van VOKA Kamer van koophandel Mechelen-Kempen. In het bericht werd verwezen naar het memorandum en werden volgende topics eruit gelicht: duaal leren, mobiliteit en internationaal ondernemen.

Gezien het belang dat wij allen stellen in de rol van ondernemerschap als een van de belangrijke motoren van een samenleving, ben ik dan ook benieuwd om te weten wat de opvolging van dit gesprek zal zijn.

Graag daarom een antwoord op volgende vragen:

 • Wat was de agenda van deze vergadering? Welke zaken werden specifiek voor Lier besproken?
 • Wat was de conclusie van deze vergadering?
 • Op welke manier wordt dit overleg opgevolgd?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. gratis wifi in Lier en project 'WiFi4EU'

Eind 2018 lanceerde de Europese Commissie een oproep 'WiFi4EU': het initiatief promoot gratis toegang tot WiFi verschillende gemeenten in Europa. Wie intekende op de oproep kon mogelijk aanspraak maken op een projectsubsidie van € 15.000, waarmee de uitgekozen gemeenten kunnen investeren in de nodige voorzieningen om gratis WiFi aan te bieden.

Met CD&V hebben we dit initiatief vorig jaar in maart, bij reeds de tweede oproep van de Europese Commissie, gesignaleerd bij schepen Wollants, die ons toen liet weten dat men het project zou bestuderen.

Vorige week vernamen we dat een aantal gemeenten in onze provincie (Kasterlee, Rijkevorsel, Vorselaar, Berlaar, Bornem, Bonheiden en Willebroek) deze projectsubsidie binnenhaalden. Eind 2018 waren, na de eerste oproep, ook onder andere Edegem, Kontich en Mortsel reeds bij de gelukkigen.

Daarom leg ik graag de volgende vragen voor:

 1. Heeft Lier na onze eerdere suggestie uiteindelijk ook ingetekend op de projectoproep?
 2. Indien niet, waarom niet?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout over de stand van zaken 'dierenkerkhof'

Op de Commissievergadering van 21 februari 2019 stelde Schepen Pets het Bestuursakkoord voor aan de leden van de Commissie Personeel, Loket, ICT, Burgerlijke stand, Dierenwelzijn en Begraafplaatsen. Onder het puntje Dierenwelzijn werd aangehaald dat men zou bekijken of men in onze stad een dierenkerkhof kan realiseren waar diereneigenaars hun huisdier een laatste rustplaats kunnen geven.

De Schepen gaf toen aan dat dit reeds in onderzoek was en dat we op een volgende commissievergadering meer informatie hieromtrent mochten verwachten.

Aangezien we inmiddels enkele maanden verder zijn, zonder dat er nog een Commissie werd georganiseerd, pols ik graag langs deze weg bij de Schepen:

 • Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een begraafplaats voor dieren?
 • Wordt enkel de optie van zulk een dierenkerkhof onderzocht of wordt in dit onderzoek ook bekeken of een strooiweide een mogelijkheid kan zijn?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp m.b.t. deelname stad Lier aan verschillende projecten

Zoals blijkt uit de vorige gemeenteraad zijn er heel wat mogelijkheden om te participeren aan lokale en bovenlokale projecten. In het verleden bleek dat het echter niet evident is voor het CBS om zich projectmatig te engageren omdat men ofwel te laat op de hoogte is van bepaalde opportuniteiten, ofwel er geen budgetten voorzien zijn in de begroting.

Volgens ons laat men op deze manier veel opportuniteiten liggen en is dit een gemiste kans voor onze stad en dorp. Projecten kunnen immers een boost geven aan de omgeving en een voorbeeld zijn voor anderen. Ik weet dat er in de nabije toekomst o.a. projecten in het kader van ontharding en waterlandschappen in onze regio zullen plaatsvinden.

Graag had ik dan ook algemeen geweten:

 1. Kan er door het CBS bekeken worden of er bv. standaard een budget voor projectwerking voorzien kan worden?
 2. Is er een mogelijkheid dat men via de intercommunale bv. een projectmedewerker voor een aantal gemeenten die samen een project aangaan voorziet ter ondersteuning van de ambtenaren?
 3. Meer specifiek:
  1. Klopt het dat het CBS zich niet engageert om deel te nemen aan het project Proeftuin ontharding? Zo ja, waarom niet?
  2. Tevens zal er een projectwerking plaatsvinden met een aantal gemeenten rond Lier in functie van het waterlandschap. Is het CBS hiervan op de hoogte? Zo ja, zal men aan dit project deelnemen?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp over RUP Zonevreemde Recreatie

Ik denk dat het zo’n anderhalf jaar geleden is dat ik betrokken was bij de eerste gesprekken om het probleem van verschillende verenigingen aan te kaarten die op een zonevreemde manier hun sport uitoefenen en dus geen enkele rechtszekerheid hebben.  Er werd in samenwerking met de sportraad een werkgroep opgericht en eind vorig jaar besliste het CBS dat dit een van de RUP’s zou zijn dat deze legislatuur zou gerealiseerd worden.

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe wordt bepaald welke verenigingen opgenomen zullen worden in dit RUP?
 2. Is er een mogelijkheid dat er ook privé-intitiatieven opgenomen kunnen worden in de RUP?
 3. Wanneer wordt de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 4. Wat is de timing van dit RUP?
 5. Zijn er eventueel nog andere mogelijkheden die men voorziet buiten regularisatie van zonevreemde recreatieve activiteiten?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. evaluatie Pastoriestraat als schoolstraat en fietsstraat Koningshooikt

Van 6 tot en met 29 mei werd, op initiatief van de ouderraad van de basisschool Heilige Familie, de Pastoriestraat ingericht als een schoolstraat, waarbij in de buurt van de school de omgeving voor en na schooltijd werd afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor bewoners, garagehouders en natuurlijk voor fietsers en voetgangers. Deze  laatste categorie van fietsers en voetgangers werd daarbij te allen tijde voorrang en doorgang verleend.

Bijgevolg diende ook de verkeerscirculatie in de omgeving aangepast te worden. De buurtbewoners gaven bij de start van de schoolstraat alvast aan niet blij te zijn met  deze aangepaste circulatie.

 • Hoe wordt deze inrichting van de schoolstraat geëvalueerd?
 • Werden (of worden) in de evaluatie ook de buurtbewoners gehoord? Hoe hebben zij dit ervaren?

Hierbij aansluitend vernamen we dat er ook vanuit de Heilig Hartschool in Koningshooikt een vraag aan de stad Lier werd gesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om de Schoolstraat als schoolstraat in te richten. Voorlopig heeft men hier echter geen verder nieuws over ontvangen.

 • Kan de Schepen een stand van zaken geven over de eventuele inrichting van de Schoolstraat in Koningshooikt?

2019 Juni | Interpellatie Evi Van Camp m.b.t. vervolgtraject Bouwmeesterscan en toekomstige ruimtelijke visie Lier en Koningshooikt

Op 6 juni vond de presentatie van het eindrapport van de Bouwmeesterscan door het onderzoeksteam plaats. Ik heb begrepen dat men deze nota nu intern eerst bekijkt om pas in het najaar aan de adviesraden toe te lichten. Persoonlijk vind ik het jammer dat deze scan niet sneller aan de GECORO en de gemeenteraad voorgelegd wordt, aangezien de scan in principe mee als uitgangsbasis gebruikt zal worden om op ruimtelijk en beleidsmatig vlak krijtlijnen uit te zetten. Daarenboven krijgt men een overzicht van potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie.

Daarom zou ik graag het volgende verduidelijkt zien:

 1. Hoe denkt men de bouwmeesterscan verder te implementeren? Zal men de bouwmeesterscan gebruiken om verdere krijtlijnen uit te zetten mbt ruimtelijke visie
  van Lier?
 2. Zal de scan dan vorm krijgen zonder de input van de GECORO, de gemeenteraad en de
  andere adviesraden?
 3. Is de bouwmeesterscan een valabel document als die vorm krijgt achter gesloten deuren? Ik verduidelijk: welke ruimte is er nog voor terugkoppeling en bijsturing? Blijft het bij een theoretische oefening of worden er effectieve strategische projecten gedefinieerd?

2019 Juni | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. aanleg fietspad Aarschotsesteenweg

Het belang van een goede fietsverbinding tussen onze stad en ons dorp is gekend. '#schupindegrond' konden we lezen bij de aankondiging van de werken voor de heraanleg van het fietspad Aarschotsesteenweg.

We zijn nu juni 2019. Onze fractie is benieuwd naar de stand van zaken.

2019 Juni | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. initiatieven ter ondersteuning van groene ruimte in de stad

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen verdwijnt door inbreiding of de aanleg voor verkeersruimten. Particuliere voortuinen en openbare pleinen verstenen daarenboven vaak. Groen in onze stad is echter belangrijk voor de leefbaarheid en het welbevinden. Het zorgt voor een aangenaam stadsklimaat en kan helpen bij de opvang van piekneerslagen en is van belang voor de biodiversiteit in onze stad. Planten filteren immers fijn stof uit de lucht en zetten CO₂ om in zuurstof. Tevens wordt er ook een koeler en aangenamer klimaat gecreëerd, zowel binnen als buiten. In een warme stad kunnen groendaken zorgen voor een temperatuurverlaging van 3°C.

In het bestuursakkoord zijn er ook ambitieuze doelstellingen op vlak van vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur gesteld. Ik merk op dat sommigen steden en gemeenten echter al een eind verder staan dan wij. Zo vind je initiatieven als: versier je gevel met groen, een tegel eruit, een plant erin, diverse pluktuinen, een gemeenschappelijke moestuin, een groene zithoek om elkaar te ontmoeten door middel van burger- en wijkparticipatietrajecten, de aanleg van groendaken met premies...

Recent heeft de provincie een unieke keuzewijzer 'Eetbaar Groen' ontworpen om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden en uit te zoeken welk initiatief het meest geschikt is voor een organisatie, stad of gemeente. Het is dus het ideale hulpmiddel om het juiste project op te starten, afhankelijk van een aantal parameters zoals doelstelling en locatie.

Daarom heb ik volgende vragen:

 1. Hoe wil het CBS meer groen in de stad realiseren?
 2. Hoe zal het CBS gebruik maken van de provinciale keuzewijzer?
 3. Zou er budget voorzien kunnen worden, bv. in de vorm van particuliere subsidies om meer groen in de stad te realiseren. Denk aan premies voor groendaken, een bebloemingswedstrijd...
 4. Is de stad bereid om ook het onderhoud van zijn openbaar domein onder de loep te nemen en de mogelijkheden hiervoor te bekijken?

2019 Juni | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. elektrische laadpalen

Er zal in Lier de komende 5-10 jaar een enorme stijging zijn van elektrische auto's:

 1. Hoe kijkt het bestuur hier tegen aan?
 2. Heeft de stad een plan om dat op te vangen op termijn (als we natuurlijk geen beeld willen met allemaal verlengdraden die uit ramen van de huizen komen en over het voetpad lopen)?
 3. Wordt hier bij wegenwerken rekening mee gehouden?

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.