Mondelinge vragen

HIer vind je, in chronologische volgorde, alle mondelinge vragen die onze gemeenteraadsleden Stijn, Evi, Koen en Stéphanie stelden. Je vindt er ook steeds een beknopt antwoord van de bevoegde schepen terug en/of de geluidsopname van het agendapunt.

2019 April | Mondelinge vraag Evi Van Camp over eerste Horecabeurs

Op 1 april vond in de Mol de eerste Horecabeurs plaats. Een enorm positief initiatief om de brug te verkleinen tussen de lokale producenten en de Lierse Horeca. De interesse vanuit de producenten was groot. De Mol werd mooi aangekleed tot een gezellige beurs vol met Lierse specialiteiten. Spijtig genoeg kwam er amper volk s opdagen. Is er dan geen interesse bij onze Lierse horeca om met lokale producten en producenten te werken? Of verliep de communicatie niet optimaal vanuit de organisatie?

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe werd dit initiatief kenbaar gemaakt bij zijn doelpubliek?
 2. Wanneer werd de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 3. Hoe zal men de Lierse producenten gaan overtuigen om volgend jaar opnieuw te willen deelnemen?
 4. Heeft men de horeca achteraf gecontacteerd waarom er geen interesse was in dit event?

Antwoord Schepen Rik Verwaest (N-VA)

De Horecabeurs op 1 april had alles om een succes te zijn. Véél en diverse standhouders, prachtig uitgebouwde standen, een uitstekende locatie in CC De Mol… maar zoals u volkomen terecht aangeeft: de massa bezoekers die zo’n fijn initiatief verdiende ontbrak. Net als u vind ik dat spijtig. En dat geldt des te meer voor de mensen van mijn team ondernemen die er heel veel tijd in hebben geïnvesteerd.

We zijn in dit project gestapt samen met Horeca Vlaanderen en hun Lierse afdeling. Consensus was daar om het strikt ‘bussiness to bussiness” te houden. Daarom werden voor de bezoekerszijde alle 1300 bij Horeca Vlaanderen aangesloten horeca-exploitanten in de provincie rechtstreeks aangeschreven door Horeca Vlaanderen. Daarnaast waren er interne mailings vanuit de stad en fysieke uitnodigingen bij de eigen Lierse horeca in de binnenstad. Zo’n echte beroepsbeurs zorgt ervoor dat de bezoekers minder talrijk, maar wel relevanter zijn. Risico is natuurlijk met die aanpak dat wanneer de kleine doelgroep het laat afweten de opkomst al gauw mager wordt. Een zelfde ervaring hadden bijvoorbeeld onze collega’s van stad Antwerpen op hun eigen beurs jaren terug , die toen ook pover werd bezocht. Dat zijn nochtans geen kleine spelers.

De horecamensen die we spreken, geven zelf aan dat ze een relatief moeilijk te bereiken doelgroep zijn door hun drukke beroepsactiviteiten, wezen op het mooie weer die dag en het probleem van een eerste editie waar ze zelf niet konden inschatten of het de moeite waard was. Wat dat betreft kan ik formeel zijn: de afwezigen hadden absoluut ongelijk.

Wat we meenemen van deze eerste editie is alvast de positieve feedback van de ruime meerderheid van standhouders die al aangaven zeker volgende keer weer mee te willen doen. Dat motiveert ons alvast om er dan wél een echt succes van te maken. Nóg breder communiceren, het doelpubliek uitbreiden en zeker lokaal mensen actief warm blijven maken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Mondelinge vraag Koen Breugelmans m.b.t. participatietraject voor gemeenteraad

Ik kom graag even terug op de commissie van schepen Vanderpoorten van afgelopen dinsdag die volledig gewijd was aan participatie. Naast o.a. de adviesraden en de buurtwerking kwam ook kort de herwaardering van de gemeenteraad aan bod.

Daags na deze commissie vernam ik dat er momenteel een oproep loopt van de Vlaamse overheid specifiek gericht op het participatief werken van de gemeenteraad. Via deze projectoproep willen de Vlaamse overheid en VVSG vernieuwende initiatieven ondersteunen van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. Drie steden of gemeenten worden geselecteerd en kunnen hun project uitvoeren met professionele ondersteuning van Levuur (het bureau waar de stad overigens al mee werkt mbt. de adviesraden), experten van de Vlaamse overheid en VVSG. De geselecteerde projecten kunnen tevens deelnemen aan een leerproces met andere lokale besturen en komen in de kijker als voorbeeldproject.

Ik bezorgde de gegevens inzake deze projectoproep woensdag aan schepen Vanderpoorten met de vraag of de stad alsnog overwoog om hierop in te tekenen. Kandidaturen dienden namelijk uiterlijk maandag 29 april om 12uur te worden ingediend.

Ik herhaal dan ook hierbij mijn vraag aan het CBS: heeft het CBS ingetekend op de projectoproep van de Vlaamse overheid en VVSG ? Zo neen, wat heeft u hiervan weerhouden, wetende dat uw bestuur zegt ernstig werk te willen maken van participatie (ook van deze gemeenteraad).

Antwoord Schepen Marleen Vanderpoorten (Open VLD)

Zoals ook in het bestuursakkoord staat, zal de stad de komende periode de werking van de gemeenteraad (en de commissies) onder de loep houden op zoek naar insteken om het participatieve karakter ervan uit te bouwen. Inhoudelijk is de oproep van de Vlaamse overheid en VVSG dan ook zeker interessant. Alleen is het nu te kort dag om hier reeds mee te starten. We tekenen hier dus niet op in.

Het participatieverhaal is erg breed en we dienen als stad, zeker in deze beginfase, keuzes te maken waar we eerst op inzetten. Alles tegelijk willen doen, terwijl we nog maar aan het leren stappen zijn op vlak van participatie is niet aangewezen. De wijze raad ‘leer eerst stappen, vooraleer je wil lopen’ nemen we hier dus ter harte. Als er later een nieuwe oproep komt, zullen we die zeker bekijken. In elk geval zullen we de resultaten die uit deze oproep komen verder opvolgen en er indien mogelijk inspiratie uit halen voor ons eigen traject.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp m.b.t. deelname stad Lier aan verschillende projecten

Zoals blijkt uit de vorige gemeenteraad zijn er heel wat mogelijkheden om te participeren aan lokale en bovenlokale projecten. In het verleden bleek dat het echter niet evident is voor het CBS om zich projectmatig te engageren omdat men ofwel te laat op de hoogte is van bepaalde opportuniteiten, ofwel er geen budgetten voorzien zijn in de begroting.

Volgens ons laat men op deze manier veel opportuniteiten liggen en is dit een gemiste kans voor onze stad en dorp. Projecten kunnen immers een boost geven aan de omgeving en een voorbeeld zijn voor anderen. Ik weet dat er in de nabije toekomst o.a. projecten in het kader van ontharding en waterlandschappen in onze regio zullen plaatsvinden.

Graag had ik dan ook algemeen geweten:

 1. Kan er door het CBS bekeken worden of er bv. standaard een budget voor projectwerking voorzien kan worden?
 2. Is er een mogelijkheid dat men via de intercommunale bv. een projectmedewerker voor een aantal gemeenten die samen een project aangaan voorziet ter ondersteuning van de ambtenaren?
 3. Meer specifiek:
  1. Klopt het dat het CBS zich niet engageert om deel te nemen aan het project Proeftuin ontharding? Zo ja, waarom niet?
  2. Tevens zal er een projectwerking plaatsvinden met een aantal gemeenten rond Lier in functie van het waterlandschap. Is het CBS hiervan op de hoogte? Zo ja, zal men aan dit project deelnemen?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp over RUP Zonevreemde Recreatie

Ik denk dat het zo’n anderhalf jaar geleden is dat ik betrokken was bij de eerste gesprekken om het probleem van verschillende verenigingen aan te kaarten die op een zonevreemde manier hun sport uitoefenen en dus geen enkele rechtszekerheid hebben.  Er werd in samenwerking met de sportraad een werkgroep opgericht en eind vorig jaar besliste het CBS dat dit een van de RUP’s zou zijn dat deze legislatuur zou gerealiseerd worden.

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe wordt bepaald welke verenigingen opgenomen zullen worden in dit RUP?
 2. Is er een mogelijkheid dat er ook privé-intitiatieven opgenomen kunnen worden in de RUP?
 3. Wanneer wordt de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 4. Wat is de timing van dit RUP?
 5. Zijn er eventueel nog andere mogelijkheden die men voorziet buiten regularisatie van zonevreemde recreatieve activiteiten?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. ondersteuning groene ruimte in de stad

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen verdwijnt door inbreiding of de aanleg voor verkeersruimten. Particuliere voortuinen en openbare pleinen verstenen daarenboven vaak. Groen in onze stad is echter belangrijk voor de leefbaarheid en het welbevinden. Het zorgt voor een aangenaam stadsklimaat en kan helpen bij de opvang van piekneerslagen en is van belang voor de biodiversiteit in onze stad. Planten filteren immers fijn stof uit de lucht en zetten CO₂ om in zuurstof. Tevens wordt er ook een koeler en aangenamer klimaat gecreëerd, zowel binnen als buiten. In een warme stad kunnen groendaken zorgen voor een temperatuurverlaging van 3°C.

In het bestuursakkoord zijn er ook ambitieuze doelstellingen op vlak van vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur gesteld. Ik merk op dat sommigen steden en gemeenten echter al een eind verder staan dan wij. Zo vind je initiatieven als: versier je gevel met groen, een tegel eruit, een plant erin, diverse pluktuinen, een gemeenschappelijke moestuin, een groene zithoek om elkaar te ontmoeten door middel van burger- en wijkparticipatietrajecten, de aanleg van groendaken met premies...

Recent heeft de provincie een unieke keuzewijzer 'Eetbaar Groen' ontworpen om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden en uit te zoeken welk initiatief het meest geschikt is voor een organisatie, stad of gemeente. Het is dus het ideale hulpmiddel om het juiste project op te starten, afhankelijk van een aantal parameters zoals doelstelling en locatie.

Daarom heb ik volgende vragen:

 1. Hoe wil het CBS meer groen in de stad realiseren?
 2. Hoe zal het CBS gebruik maken van de provinciale keuzewijzer?
 3. Zou er budget voorzien kunnen worden, bv. in de vorm van particuliere subsidies om meer groen in de stad te realiseren. Denk aan premies voor groendaken, een bebloemingswedstrijd...
 4. Is de stad bereid om ook het onderhoud van zijn openbaar domein onder de loep te nemen en de mogelijkheden hiervoor te bekijken?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. elektrische laadpalen

Er zal in Lier de komende 5-10 jaar een enorme stijging zijn van elektrische auto's:

 1. Hoe kijkt het bestuur hier tegen aan?
 2. Heeft de stad een plan om dat op te vangen op termijn (als we natuurlijk geen beeld willen met allemaal verlengdraden die uit ramen van de huizen komen en over het voetpad lopen)?
 3. Wordt hier bij wegenwerken rekening mee gehouden?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 September | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. project Veerkrachtige Dorpen

Er beweegt heel wat in Koningshooikt. Heel wat handelaars verdwijnen en aanvragen voor appartementen stijgen. Willen we Koningshooikt leefbaar en veerkrachtig houden, dan denk ik dat het goed is hier een kader te creëren en de lokale economie blijvend kansen te geven. Een dorp heeft immers nood aan een sterke, leefbare kern. Koningshooikt mag geen doorrij-dorp of slaapdorp worden…

In april deed ik de suggestie om Koningshooikt aan te melden voor het participatieproject Veerkrachtige Dorpen van de provincie om op die manier een analyse te krijgen voor welke uitdagingen een dorp meer of minder kwetsbaar is. Dit traject kan het startpunt zijn van onderbouwd participatietraject met onze inwoners, het ideaal instrument om Koningshooikt mee veerkrachtig te maken.

Bij deze wil ik volgende vragen stellen:

 • Wat is de stand van zaken om ook Koningshooikt veerkrachtig en leefbaar te houden?
 • Zijn er contacten met de provincie geweest en is men bereid om een participatietraject met de Hooiktenaars aan te gaan

Antwoord Schepen Marleen Vanderpoorten (Open VLD)

In het voorjaar stelde u een mondelinge vraag mbt de instap in een project van de provincie, namelijk "Veerkrachtige dorpen" en dit mbt de leefbaarheid van Koningshooikt.

Als gevolg hiervan hebben de communicatieambtenaar van de stad en ikzelf de betrokken ambtenaar van de provincie uitgenodigd om over dit project te overleggen. Zijn uiteenzetting ( op 9 mei) was zeker boeiend. Met dit project wil de provincie inspelen op de noden waar dorpen vandaag mee te maken krijgen : minder sociale cohesie, mobiliteit, vergrijzing, klimaat, minder voorzieningen... Hij gaf aan dat de werkwijze mbt veerkrachtige dorpen eigenlijk ook van toepassing kan zijn op "veerkrachtige wijken".

In het kader van de uitbouw van participatie en wijkwerking, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, biedt dit project zeker kapstokken aan de stad Lier om met een onderbouwde participatiemethodiek, inclusief professionele begeleiding, van start te gaan in Koningshooikt (en later misschien in wijken van de stad). Er waren op het moment van het overleg echter geen mogelijkheden om toe te treden wegens geen beschikbare ruimte meer. Er werden nieuwe instapmomenten (aan een lager tarief) in het vooruitzicht gesteld.

Op dit moment ligt de vraag om in te stappen in het project " veerkrachtige dorpen" voor bij de opstelling van de meerjarenbeleidsplanning. Indien hiervoor budget voorzien wordt, zal na goedkeuring van de meerjarenplanning begin 2020 verder contact genomen worden met de provincie. Dat is intussen ook zo met hen gecommuniceerd.

Wordt dus vervolgd.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Oktober | Mondelinge vraag Stéphanie Van Campenhout over STEM-academie in Lier

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. In 2012 werkte de Vlaamse Regering daarom het STEM-actieplan uit om jongeren te stimuleren voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen.

Naast de STEM-opleidingen die de scholen aanbieden, werd in dit kader ook een STEM-academie netwerk opgezet: dat is een verzameling van organisaties die op woensdagnamiddag en/of in het weekend wetenschaps- en techniekactiviteiten bieden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hun aanbod valt niet onder het leerplichtonderwijs en is dus aanvullend op wat bv. in de scholen aangeboden wordt.

Dat dit onze Vlaamse Regering erg ter harte gaat, bleek niet enkel uit de middelen die zij hier vorige legislatuur nog in pompte, maar ook meer recent uit het regeerakkoord, waarin de verdere uitrol van het programma “Een STEM-academie in iedere gemeente” opgenomen staat.

Graag stel ik hierbij de volgende vragen:

 1. In welke mate heeft ook Lier de ambitie om deel uit te maken van het STEM-academie netwerk?
 2. Indien ja, welke acties zal de stad hiertoe ondernemen? Welke partnerschappen worden hiervoor eventueel mogelijk geacht?

Antwoord Schepen Ivo Andries (Open VLD)

 1. Binnen Lier zijn nog geen organisaties aangesloten bij het STEM-academie netwerk. Vanaf oktober 2019 is er een tijdelijke stop voor de registratie van STEM-academies. Registreren kan opnieuw begin 2020. Lier wacht af hoe de Vlareg dit verder vorm gaat geven in haar beleidsplannen en budgetten.
 2. Het STEM-academie netwerk in Lier kan verder bekeken worden met scholen en/of organisaties. Het ondersteunen van dit netwerk kan een taak zijn voor de stad (bv logistiek). Er wordt verder onderzocht of dit zinvol is.

2019 Oktober | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. verkeer Koningshooikt

Vorige gemeenteraad signaleerde ik dat de wegomleiding naar aanleiding de werken op de N15 in Putte die door Koningshooikt zou lopen. De schepen gaf aan dat er toen reeds overleg was geweest met de politie en extra toezicht en controles voorzien werden. Dank om de raad te informeren over welke initiatieven de politie afgelopen maand effectief genomen heeft (welke controles, aantal, locaties) en welke andere flankerende maatregelen er genomen werden.

De vorige gemeenteraad duidde de schepen omslachtig de moeilijkheid om af te dwingen dat verkeer +3,5ton de omleiding over Lier zou volgen. Wanneer we de signalisatie nakijken, stellen we vast dat de signalisatie vanuit Berlaar-Heikant één bord aan de linkerkant van de weg op de hoek Sander De Vosstraat-Aarschotsebaan behelst. Is dit volgens u voldoende om maximaal zwaar verkeer aan te moedigen de omleiding te volgen?

Ondertussen zet deze extra verkeersstroom de verkeerssituatie in het dorp op scherp: verschillende straten worden vandaag (nog meer) gebruikt als sluipwegen, veelal om de situatie aan het Sterreke te vermijden. Zo ontstaat op dit moment in de Beekstraat een onhoudbare situatie, en krijgen onder meer de Kruisstraat, Slenderstraat, Tallaart, Bossen... een onaangepaste verkeersstroom te verwerken.

We lezen dat er overleg in het dorp gepland wordt, maar het lijkt toch aangewezen dat een paar ingrepen op korte termijn moeten getroffen worden. We zijn benieuwd naar de initiatieven die u op korte termijn plant.

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Er werden zowel door de politie als door de dienst mobiliteit verschillende acties genomen. Op 26/09 werd er bij einde schooltijd een telling georganiseerd in de beekstraat die wees op 50 auto’s per uur in elke richting. Dat is meer dan te verwachten is op basis van de bewoners maar een stuk minder dan gemeld in de straat zelf.

 • 01/10 S d Vosstraat ==> 8 overtreders op 278 passanten
 • 02/10 in Mechelbaan ==> 2 overtreders op 557 passanten
 • 08/10 in S d Vosstraat ==> 11 overtreders op 255 passanten
 • 08/10 in Dorpsstraat ==> 23 overtreders op 430 passanten
 • 10/10 in Mechelbaan ==> 16 overtreders op 847 passanten
 • 10/10 in S d Vosstraat ==> 60 overtreders op 395 passanten
 • 11/10 in Beukheuvel ==> 2 overtreders op 293 passanten

Op 1 oktober werd er in het dorp van Koningshooikt een controle georganiseerd op niet toegelaten zwaar verkeer, daarbij konden geen overtredingen worden vastgesteld.

Wat de signalisatie betreft is door het agentschap wegen en verkeer voorzien dat de aanbevolen route voor + en – 3,5 ton via oranje wegwijzers. Dit zijn uiteraard geen afdwingbare borden gelet op het feit dat zowel Mechelbaan in het mobiliteitsplan voorzien zijn als secundaire wegen type II en dus ook bedoeld zijn voor verkeer van boven de 3,5 ton.

Wat betreft de beekstraat lijkt het ons toch belangrijk dat we dit traject lopen met de bewoners in plaats van zonder overleg daar maatregelen te nemen. Deze week vindt er samen met SKW een reeds lang geplande observatie plaats ter hoogte van het sterreke. Op basis daarvan kunnen we die bewonersvergadering inplannen.

2020 Januari | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. nieuwjaarsrecepties 2020

Op 5 en 19 januari vonden de nieuwjaarsrecepties plaats in respectievelijk Lier en Koningshooikt. De formule om samen te werken met lokale handelaars en de omkadering zorgden voor twee mooie en aangename momenten, waar heel wat volk op afkwam.

We willen hier in de gemeenteraad echter wat feedback geven met betrekking tot de organisatie: we kregen van heel wat Lierenaars en Hooiktenaren commentaar op de schoolse discipline die verwacht werd vooraleer men kon aanschuiven aan de eetkraampjes. Het waren telkens de houders van de kraampjes zelf die de aanwezigen daarover moesten informeren.

Daarom hadden we graag volgende vernomen:

 1. Hoe evalueert het CBS de nieuwjaarsrecepties in Koningshooikt en Lier?
 2. Waarom mocht er pas eten geserveerd worden na de toespraak terwijl drank wél voordien te krijgen was? Is er een mogelijkheid om hier duidelijker rond te communiceren?

Antwoord burgemeester Frank Boogaerts (N-VA)

De beide nieuwjaarsrecepties waren zeer succesvol: de Grote Markt en De Laag  waren meer dan goed gevuld en de aanwezigen bleven lang met mekaar praten. De eerste bedoeling van deze initiatieven werd dus zeker gehaald. De twee recepties verliepen daarenboven zeer ordelijk zodat er geen te lange wachtrijen ontstonden. De plaatsing van de tent en de kiosk op De Laag  moet wel opnieuw bekeken worden en wellicht aangepast.

Uw vraag over het schenken van drank en het openen van de kraampjes: deze regeling is ingegeven door onze wens om een en ander zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen. Net zoals op iedere receptie met een toespraak is dit een logische volgorde: bij het binnenkomen krijgt iedereen een drankje, nadien luistert men naar de toespraak en kan men met de ontvangen drank het glas (hier de beker) heffen en daarna schuift men aan voor de hapjes en het eten.

Het schepencollege beoordeelt de twee recepties dan ook als uitermate geslaagd en positief: zeker voor herhaling vatbaar.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Januari | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. uitstel vervoersregio

We lazen in de krant dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de implementatie van het decreet basisbereikbaarheid met een jaar uitstelt. Dat decreet moet het openbaar vervoer in Vlaanderen hertekenen, naar een meer vraaggestuurd model. Peeters stelt nu dat een invoering begin 2021 niet haalbaar is.

Het plan wordt nu ten vroegste begin 2022 uitgevoerd, maar ook dan blijft de uitdaging groot, zegt de minister. Enkel Antwerpen zou op schema zitten. Het voorstel is dat alle gemeenteraden ten laatste in juni 2020 de vervoersplannen goedkeuren.

Ik vraag me dus af, gelet op de voorstellen die op tafel lagen voor de vervoersregio Mechelen, met ernstige gevolgen voor het openbaar vervoer vanuit en naar Koningshooikt en Lier, wat het verdere plan van aanpak is? De voorstellen die nu op tafel liggen worden zij nog besproken in de commissies of is er nog ergens een inspraaktraject of overleg met burgers voorzien?

Antwoord schepen Bert Wollants (N-VA)

Zelfs de vervoerregio Antwerpen zit momenteel in de fase waarin er wordt gesleuteld aan de basisvisienota. Deze dient nadien nog een traject te lopen via o.a. de adviesraden. De rol van de vervoerregio’s is anders afhankelijk van het type openbaar vervoer dat werd opgedeeld in kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. In één van de vorige gemeenteraadscommissie heb ik getracht daar ook inzicht in te verlenen qua taakverdeling en beslissingsniveau.

Belangrijkste om te weten daar is dat het kernnet wordt geadviseerd door de vervoerregio, maar beslist door De Lijn, terwijl het aanvullend net wordt beslist door de vervoerregio. Momenteel zitten we dus nog in een voorafgaande bespreking, maar in elk geval dienen de plannen ook nog een luik lokale inspraak te doorlopen.

Er heeft ondertussen wel overleg plaatsgevonden met gemeenten uit de vervoerregio’s Antwerpen en Mechelen waarin zowel het kernnet als het aanvullend net besproken werden. Daaruit bleek dat De Lijn er zelf niet uit is wat er met een aantal van deze lijnen dient te gebeuren. Ten behoeve van de verdere bespreking is alvast aangekondigd dat er verder cijfermateriaal beschikbaar wordt gesteld.

De Lijn heeft alvast aangekondigd dat in het kader van het structureel overleg met de stad, zij o.a. hierover in bilateraal overleg wensen te treden.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Februari | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. snoeien van bomen

We stelden vast dat begin februari een aantal bomen een grondige snoeibeurt kregen, misschien sommige bomen wel iets té grondig. Zeker als het nog zou gaan vriezen.

Daarom had ik graag meer informatie gekregen omtrent volgende aspecten:

 1. Wat is de visie van de stad om deze sierbomen op deze manier te snoeien?
 2. Hebben de diensten dit zelf gedaan of werd dit uitbesteed?
 3. Wat is de reden om de snoei zo drastisch te doen?

Antwoord schepen Bert Wollants (N-VA)

 1. Het snoeien gebeurt drastisch omdat men niet elk jaar een béétje wil snoeien en de takken van de bomen vrij snel opnieuw tot tegen de gevels groeien.
 2. Het snoeien gebeurt door de stadsdiensten, maar er is ook een contract met de boomverzorging.

We hebben nog toegevoegd dat er ook een Loket Onderhoud Buitengebied bestaat voor onderhoud van openbaar groen (stad zowel als platteland). Het Loket verzamelt info, analyseert en snoet met een visie. De Stad gaat bekijken hoe het Loket eventueel de eigen werking kan versterken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Februari | Mondelinge vraag Stéphanie Van Campenhout I.v.m. evaluatie therapiehond WZC Paradijs

In het najaar van 2018 pakte Woonzorgcentrum Paradijs uit met een unicum in onze provincie: de aanwezigheid van therapiehond Stans, ter bevordering van de levenskwaliteit van de bewoners.

Graag stel ik hierbij de volgende vragen:

 1. We zijn inmiddels ongeveer anderhalf jaar verder: hoe evalueren het woonzorgcentrum en het stadsbestuur de aanwezigheid van de therapiehond?
 2. Zijn er verdere toekomstplannen hieromtrent?
 3. Is de stad bereid om ook te bekijken of onder bepaalde voorwaarden huisdieren toegelaten kunnen worden in haar sociale woningen?

Antwoord schepen Annemie Goris (N-VA

 1. De evaluatie is heel positief. Stanske heeft o.m. een heel gunstig effect bij dementerenden en mensen met afasie. Er zijn ook geen problemen met bv. mensen die bang zijn van honden. Stans houdt zich dan afzijdig.
 2. Toekomst: het is de bedoeling om de inzet van Stans verhogen. Daaraan gekoppeld wordt ze elke twee jaar onderworpen aan sociale vaardigheidstesten. Algemeen is de inzet van dieren een aandachtspunt in het sociaal beleid. Zo wordt er o.m. gedacht aan een knuffelweide en/of een uitbreiding met andere diersoorten (bv. cavia).
 3. Dit behoort tot de bevoegdheid van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Huisdieren zijn er principieel toegelaten indien ze niet zorgen voor overlast.+

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Mei| Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. aanpassingen Leopoldplein

Naar aanleiding van het persbericht begin mei over de aanpassingen die in de loop van mei doorgevoerd worden op het Leopoldplein, vroeg ik me af in hoeverre de voorgestelde oplossingen tegemoet komen aan de problematiek die de bewoners van het Leopoldplein ervaren?

In hoeverre werd tegemoet gekomen aan hun wensen, werden er eventueel alternatieven bekeken en werd er een consensus gezocht?

Antwoord schepen Bert Wollants (N-VA)

Een aantal van de vragen van de buurt werden ingelost door de aanpassingen, maar op sommigen kon men niet ingaan omdat er geen akkoord kon gevonden worden. Er dient immers een akkoord te zijn van zowel stad als NMBS. De maatregelen werden ook voor advies voorgelegd aan de Mobiliteitsraad.

 1. Verminderen van het aantal mindervalidenplaatsen: Er worden in totaal 7 mindervalidenplaatsen opnieuw omgezet naar regulier parkeren. Drie daarvan worden gecompenseerd op de Tramweglei;
 2. Hele plein betalend maken: Deze regeling wordt van kracht op het hele plein, met uitzondering van de zone voor kortparkeren;
 3. Mogelijkheid om mensen af te zetten en op te halen aan station, maar geen kiss & ride. Er komt een zone voor kortparkeren van 30 minuten zodat dit ook voor handelszaken en bewoners kan gebruikt worden;
 4. Eerste 60 parkeerplaatsen op tramweglei duurder maken: Hierop gaan we niet in. Het lijkt ons geen goed idee om voor deze 60 plaatsen de mogelijkheid tot 5 uur gratis af te schaffen voor bezoekers van stad en handelaars;
 5. Betere verlichting Tramweglei: Is ondertussen opgenomen in jaaractieplan en door gemeenteraad goedgekeurd;
 6. Weghalen fietsenstallingen op plein: NMBS heeft een tijd geleden al aangegeven dat dit voor hen niet kan. Daarstraks hebben we met een aantal bewoners en de NMBS hierover een digitaal overleg gehouden, waaruit blijkt dat de NMBS wel wil evalueren, maar momenteel nog niet wenst in te gaan op de vraag;
 7. Plaatsen elektrische laadpaal (vraag Fluvius): Er worden twee plaatsen voorzien op Tramweglei.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Juni | OCMW-raad Mondelinge vraag Stéphanie Van Campenhout i.v.m. armoedebestrijding met middelen van de Vlaamse Regering

Bij het begin van deze maand vernamen we dat de Vlaamse Regering 45 miljoen euro uittrekt om armoede te bestrijden, nu vele gezinnen de impact van COVID-19 voelen.

De middelen zijn verdeeld over 1) een toeslag voor kinderen via het Vlaamse ‘Groeipakket’, 2) middelen voor lokale armoedebestrijding en 3) een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen.

Voor onze stad betekent dit concreet dat € 83.907,57 wordt toegekend voor lokale armoedebestrijding en € 88.569,10 voor het lokaal consumptiekrediet.

Ik stel dan ook graag de volgende vragen:

 1. Op welke manier zal de stad de middelen voor lokale armoedebestrijding inzetten?
 2. Op welke manier zal de stad de middelen voor het lokale consumptiekrediet inzetten?

Antwoord schepen Annemie Goris (N-VA)

Om de sociale gevolgen van de Coronacrisis op te vangen, hebben Stad en OCMW Lier onmiddellijk actie ondernomen via uitvoering van een sociaal 19-puntenplan 'COVID-19'. Daarnaast zijn ook op Vlaams en federaal niveau maatregelen getroffen, die de kortetermijneffecten van de Coronacrisis deels opvangen, zoals o.m. de tijdelijke werkloosheid.

Experts wijzen erop dat de sociale impact van de Coronacrisis zich in het najaar en in 2021 ten volle zal doen gevoelen. In die zin wil stad Lier voldoende tijd nemen om een gericht en gedragen voorstel uit te werken. Vandaar is een inspraaktraject opgestart met het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de Adviesraad Welzijn hierrond. Dat traject laat toe om volledig zicht te krijgen op de noden, in functie hiervan voorstellen te ontwikkelen zodat deze een maximaal draagvlak kennen. In dit verband volgt o.m. op korte termijn een brede bevragingsronde binnen de lokale welzijnssector, op initiatief van de welzijnsraad. Vanzelfsprekend heeft het bestuur terzake ook ideeën, bv. inzake betaalbaar wonen en de aanpak van kinderarmoede. Deze voorstellen worden besproken op inspraakorganen, en afgewogen ten opzichte van andere voorstellen – zodat het sociaal beleid gedragen is, hetgeen ik erg belangrijk vind.

In de media is effectief melding gemaakt van de middelen voor het lokaal consumptiekrediet. De inzet van deze middelen wordt meegenomen in het inspraaktraject, zoals hierboven omschreven. Feit is immers ook dat de concrete richtlijnen hierrond nog niet beschikbaar zijn; de procedure wordt nog opgemaakt door de Vlaamse Overheid en overgemaakt aan de lokale besturen.

Tot slot, wil ik nog wel melding maken van het feit dat we deze Vlaamse maatregel niet afgewacht hebben. Momenteel loopt al een initiatief binnen het OCMW om, in het kader van de corona-maatregelen, aan mensen in armoede voedselcheques toe te kennen voor aankopen binnen de sociale kruidenier.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.