Schriftelijke vragen

HIer vind je, in chronologische volgorde, alle schriftelijke vragen die onze gemeenteraadsleden Stijn, Evi, Koen en Stéphanie indienden. Je vindt er ook steeds een beknopt antwoord van de bevoegde schepen of het schepencollege terug.

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stijn Coenen i.v.m. ontlenen stadsmateriaal

De stad heeft een retributiereglement ontlenen en leveren stadsmateriaal. Erkende Lierse verenigingen vallen daarin onder categorie B en genieten een vrijstelling van 500€ (dit is evenwel niet opgenomen in het document en is niet terug te vinden op de website ikorganiseerinlier.be, maar als lid van erkende verenigingen ga ik er tot op vandaag vanuit dat dit nog steeds zo is).

Om de werking van dit reglement goed te kunnen evalueren, had ik graag een antwoord gehad op volgende vragen:

 • Klopt het dat de erkende Lierse verenigingen genieten van vrijstelling van 500€? Zijn er eventueel nog andere gebruikers die van deze vrijstellingsregeling genieten?
 • Kan u mij een overzicht bezorgen van de ontleningen voor de afgelopen legislatuur, met specifieke aandacht voor het gebruik door Lierse erkende verenigingen?
  • Per jaar het gebruik per categorie A/B/C.
  • Voor de Lierse verenigingen (en andere gebruikers die mogelijk recht hebben op de forfait van 500€:
   • Per jaar het gebruik (bedrag) binnen de forfait
   • Per jaar het gebruik (bedrag) buiten de forfait

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout m.b.t. verloren en verwaarloosde dieren

Nu en dan zie ik op de Facebook- of Twitterpagina van de lokale politie Lier foto’s van gevonden/binnengebrachte huisdieren verschijnen. Ook voor meldingen van verwaarloosde of mishandelde dieren kan men terecht bij ons lokaal politiekorps.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 • Hoeveel verloren/gevonden (huis)dieren kwamen er in de afgelopen jaren bij de politie terecht? Graag de cijfers per soort (kat, hond…) per jaar van de afgelopen legislatuur.
 • Hoeveel van deze dieren werden herenigd met hun baasjes?
 • Niet-gechipte dieren worden naar het asiel gebracht: gebeurt dat meteen of voorziet men in een termijn waarbinnen het dier alsnog kan opgehaald worden? Indien ja, hoe lang wordt er gewacht vooraleer de dieren naar het asiel gebracht worden?
 • Wellicht worden ook gechipte dieren naar het asiel gebracht, indien dezen niet worden opgehaald? Welke termijn wordt hier gerespecteerd?
 • Worden deze dieren naar een vast asiel gebracht? Welk? Gebeurt dat op basis van een overeenkomst met het asiel/de asielen in kwestie?
 • Hoeveel meldingen mocht de politie in de afgelopen legislatuur ontvangen over verwaarloosde of mishandelde dieren? Graag de cijfers per soort en per jaar.
 • In hoeveel gevallen moest de politie ook echt ingrijpen?
 • Wat wordt concreet ondernomen, indien een dier inderdaad verwaarloosd of mishandeld blijkt?
 • Zijn er binnen het politiekorps ‘vaste’ mensen die de meldingen over deze verloren/verwaarloosde/mishandelde dieren behandelen?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Stijn Coenen over personeelsverloop Stad Lier

Zoals jullie weten, staat of valt het voeren van het beleid met een goede uitvoering ervan. Dat wordt voor een groot stuk waargemaakt door een dynamische en gemotiveerde ploeg ambtenaren.

Op basis van enkele signalen, ben ik enigszins bezorgd. Maar om mij niet onnodig te verontrusten had ik graag deze signalen geobjectiveerd geweten. Ik focus mij op basis van de signalen op twee aspecten:

 1. Verloop van personeel
 2. Langdurige afwezigheid van personeelsleden

Daarom mijn volgende vragen:

 • Verloop van personeel
  • Wat is het verloop van medewerkers? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit verloop (bv. in vergelijking met andere organisaties)
 • Langdurige afwezigheid van personeelsleden
  • Wat is de situatie met betrekking tot langdurig afwezigheden? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit (in vergelijking met andere organisaties)?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over verloop 'Bouwmeesterscan'

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Nadat Lier geselecteerd werd voor het uitvoeren van de Bouwmeesterscan, en het gemeentebestuur zich akkoord heeft verklaard met de uitvoeringsvoorwaarden, heeft de coördinator van de Bouwmeesterscan het startoverleg voorbereid.

Het eindrapport wordt voorgesteld aan het opdrachtgevend gemeentebestuur, de projectgroep en de stuurgroep van de Bouwmeester Scan in het Atelier van de Vlaamse Bouwmeester. Het resultaat wordt onderling besproken in het perspectief van daadwerkelijk uit te voeren projecten en beleidsmatige ingrepen. De tijd om tot dit eindrapport te komen wordt geschat op drie tot vijf maanden. De eerste resultaten zijn dan ook vorige maand bekendgemaakt.

Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen:

 1. Hoe werd de lokale projectgroep samengesteld en hoe ziet de samenstelling eruit in Lier? Hoe werd er gezocht naar een evenwichtige samenstelling?
 2. Wie coördineert de projectgroep in Lier?
 3. Welke criteria hanteert men om bepaalde beleidsmatige ingrepen of uit te voeren projecten naar voren te schuiven?
 4. Hoe verliep de samenwerking tussen de verschillende actoren?
 5. Wanneer wordt het definitief resultaat van de bouwmeesterscan van Lier verwacht?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout over project 'Samen Inburgeren in Lier'

Onlangs verscheen er vanuit de stad een oproep aan haar inwoners om in te tekenen op 'Samen Inburgeren', een traject waarbij vrijwilligers zich gedurende zo'n zes maanden ontfermen over inburgeraars. Op 5 april werden de inschrijvingen beëindigd.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 1. Hoeveel vrijwilligers schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook de cijfers voor 2017 en 2018.
 2. Hoeveel van deze vrijwilligers van 2019 tekenden ook in 2017 en/of 2018 reeds in voor het initiatief?
 3. Hoeveel inburgeraars schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook cijfers voor 2017 en 2018.
  Heeft u een zicht op de frequentie waarmee vrijwilligers en burgeraars afspreken in die zes maanden? Is er een minimum vastgelegd?
 4. Waren er in de afgelopen trajecten in 2017 en 2018 vrijwilligers of inburgeraars die het initiatief vroegtijdig stopgezet hebben? Indien ja, met welke reden(en)?
 5. Welke concrete ondersteuning krijgen de vrijwilligers? Wordt er na het algemene infomoment voorzien in bijvoorbeeld terugkom- en/of uitwisselingsmomenten?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 November | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over vrachtwagenparking

Graag had ik vernomen waar de vrachtwagenparkings op het grondgebied van Lier en Koningshooikt zich momenteel situeren en wat hun capaciteit is.

Zijn er ook specifieke randvoorwaarden waaraan de stad moet voldoen in het ter beschikking stellen van deze parkings?

Antwoord van het stadsbestuur

Er zijn momenteel parkeerplaatsen waar vrachtwagens kunnen parkeren langs de R16, aan de Rodekruislaan, op de Laag, langs de Antwerpsesteenweg en langs de Leuvensevest. De capaciteit is sterk afhankelijk van de lengte van de vrachtwagens. Sommige zones zijn parkeergelegenheden die niet gekoppeld zijn aan een voertuigtype. De bruikbare capaciteit is dan ook afhankelijk van het type geparkeerde voertuigen.

Het schepencollege heeft op 2 september 2019 beslist dat het aantal locaties waar vrachtwagens mogen worden geparkeerd dient te worden ingeperkt. Een aantal van de locaties liggen immers ongelukkig in centrumgebied, in de buurt van scholen enz. Op een aantal andere locaties is de parkeerstrook vrij smal, waardoor de vrachtwagens zich in praktijk op het fietspad parkeren.

Op basis hiervan zullen in de toekomst de parkeerzones voor vrachtwagens langs de Leuvensevest en de Rodekruislaan worden opgeheven. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met de opheffing van het vrachtwagenparkeren langs de Antwerpsesteenweg.

Langs de R16 zal vrachtwagenparkeren worden georganiseerd op die stroken die breed genoeg zijn en beschikken over een afgescheiden fietspad aan het einde van de Ring nabij de aansluiting met de Lispersteenweg en tussen de Aarschotsesteenweg en de Berlaarsesteenweg. Hierdoor kan op die plek de ruimte gecompenseerd worden die op de andere plekken zal verdwijnen.

Voor de parkeerzone op De Laag bekijken we eerst de mogelijke alternatieven voor de bestaande vrachtwagenparkings.

Qua randvoorwaarden is er geen specifieke taakstelling bekend voor vrachtwagenparkeren.

2019 November | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over aanleg fietsostrades F103 en F104

Fietsostrades zijn zeer geliefd in onze provincie. Ook in onze stad plant men er twee. Graag had ik dan ook geweten:

 1. Wat is de visie van de Stad op de tracéstudie fietsostrade F103 in het algemeen en meer specifiek wat betreft de wijk Kloosterheide qua veiligheid, mobiliteit en impact op natuur en omgeving?
 2. Wat is de timing van de aanleg en wat wordt er gedaan met de opmerkingen en alternatieven die aangereikt werden naar aanleiding van de infomarkten van de provincie?
 3. Wat was het advies van Stad Lier op deze twee nieuwe tracés die over het Liers grondgebied gaan?
 4. Wil lnfrabel ook in Lier overwegen sluiten en zijn hier misschien win-wins te vinden?

Antwoord van het stadsbestuur

 1. De Stad Lier is voorstander van de aanleg van fietsostrades F103 en F104 voor een betere en snellere verbinding van e naar Lier. We bekijken alle elementen daarvan samen met de provincie Antwerpen. Hiervoor loopt een planningsproces dat moet uitmonden in een definitief tracé en ontwerp.
 2. De timing hiervan wordt besproken in het vermelde planningsproces waar ongetwijfeld ook de input vanuit de infomarkten door het studiebureau van de provincie Antwerpen mee zal worden verwerkt. Een exacte timing is nog niet bekend.
 3. Het planningsproces loopt nog. Wat betreft de startnota is de problematiek van o.a. de verschillende overwegen bepalend. Deze gesprekken lopen nog volop.
 4. lnfrabel heeft een plan om over het volledige grondgebied van dit land overwegen te sluiten. De exacte wijze waarop en welke is nog niet uitgeklaard, deze plannen zijn nog onvoldoende concreet. De oefening wordt wel meegenomen in het planningsproces. 

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stijn Coenen i.v.m. basisschool Dagpauwoog

Basisschool Dagpauwoog zit middenin een bouwproject. De werken aan deze gebouwen liggen al geruime tijd stil. In april 2019 werd tijdens een interpellatie op de gemeenteraad aangegeven dat de vervuiling met asbest door de overtreder verwijderd werd. Ondertussen zijn de werken nog steeds niet heropgestart. Niettegenstaande de stad geen bouwheer is, vindt onze fractie dat de stad als lokale overheid er alles moet aan doen om een oplossing voor deze situatie te faciliteren.

 1. Kan het CBS een stand van zaken geven in dit dossier?
 2. Kan het CBS aangeven welke initiatieven zij hierin genomen heeft?
 3. Kan het CBS aangeven welke initiatieven zij eventueel nog plant?

Antwoord van het stadsbestuur

De werf is destijds stilgelegd omdat de aannemer en onderaannemers verschillende bouwfouten hadden gemaakt. Eén van deze fouten was het asbesthoudend puin dat gebruikt is geweest om de werftoeritten te verharden. Hiervan werd een PV opgemaakt. Het asbesthoudend puin werd vorig jaar tijdens de paasvakantie afgevoerd. Het PV is geseponeerd door het parket.

Nu loopt er een verder gerechtelijk onderzoek naar de andere bouwfouten. Hiervoor moet er verslag opgemaakt worden door een bouwkundig expert van het gerecht, hetgeen meer tijd in beslag lijkt te nemen dan verhoopt. Zolang dit niet in orde is, kunnen de werken niet hervat worden.

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stijn Coenen i.v.m. zonevreemde sportrecreatie en Herakles Hockey

In de schoot van de Sportraad werd afgelopen najaar het dossier zonevreemde sportrecreatie opnieuw opgestart. Na een inventarisatie van de moeilijkheden en uitdagingen waar sommige sportclubs zich in bevinden, is het nu de bedoeling om voor elke situatie een geschikte oplossing te vinden. Voor sommige situaties zal het RUP Zonevreemde Sportrecreatie een oplossing bieden. De realisatie van dit RUP is ook voorzien in de meerjarenplanning.

Graag had onze fractie een stand van zaken gekregen in het dossier van het RUP Zonevreemde Sportrecreatie.

Heel specifiek zijn we ook benieuwd welk scenario verkend wordt voor de situatie van Herakles Hockeyclub. We vernemen dat in september 2019 daarover reeds gesprekken gevoerd werden met sommige leden van het CBS. Herakles Hockey is een topclub in België, in een sporttak waar de Belgen wereldtop zijn. Daarnaast is Herakles Hockey de grootste sportclub van Lier en heeft ze de laatste jaren hard gewerkt aan verdere verankering in Lier. Wij zijn ervan overtuigd dat hier inspanningen moeten geleverd worden om de nodige randvoorwaarden te creëren zodat deze club haar ambities kan waarmaken.

Antwoord van het stadsbestuur

Het is de ambitie van het stadsbestuur om het gemeentelijk structuurplan op termijn te vervangen door de nieuwe planfiguur 'ruimtelijk beleidsplan'. Met dit plan wil de stad samen met haar inwoners, maatschappelijke organisaties, private partijen duidelijk maken welk ruimtelijk beleid zij wil voeren tijdens de volgende jaren. Welke ambities mag en moet Lier koesteren? Welk is het beeld 'Lier 2040' dat wij voor ogen willen hebben?

In het kader van de raamovereenkomst tussen de stad Lier en OMGEVING werd aan OMGEVING opdracht gegeven om binnen de visievorming in dit ruimtelijk beleidsplan onderzoek te verrichten naar het toekomstperspectief voor de recreatieve voorzieningen in Lier. Deze liggen verspreid, zowel in de open ruimte als binnen het bebouwd weefsel. Het gaat zowel over zone-eigen als zonevreemde voorzieningen. Dat onderzoek reikt bouwstenen aan voor het op te maken beleidsplan ruimte Lier en is de insteek voor de opmaak van een RUP 'recreatieve voorzieningen'. De opdracht werd toegewezen op 20 januari 2020 en loopt parallel met de onderzoeken 'open ruimte en bedrijvigheid', 'stad en dorp' en 'ring en omgeving'. Dit onderzoek zal een negental maanden in beslag nemen, meer bepaald tot eind september 2020.

Het proces zal grosso modo in onderstaande stappen verlopen. Er worden tijdens de opmaak verschillende terugkoppelingsmomenten voorzien met het bestuur, betrokken diensten, Gecoro, Sportraad, Jeugdraad... Tevens met betrokken clubs en verenigingen en tot slot met burgers. Dit deel wordt eind deze maand verder uitgewerkt, afhankelijk ook van de maatregelen die de veiligheidsraad verder treft, daarover zullen we nog verder informeren.

Om kans te geven aan bureau OMGEVING om het onderzoek te voeren, is het voorbarig om vooruit te lopen op specifieke situaties of dossiers, zoals deze van de hgockeyclub. Er kan wel meegegeven worden dat de specifieke ruimtelijke moeilijkheden van de huidige site van de hockeyclub meespelen. Enerzijds de problematische bereikbaarheid en ontsluiting van de site, het knippen van de Hockeyweg, de sluiting van de nabij gelegen spoorwegovergang en de aanleg van de fietsostrade, anderzijds de ligging naast habitat- en VEN-gebied.

Er werden tenslotte al enkele vergaderingen gehouden met de bestendige deputatie en de gemeente Boechout. Deze zijn nu echter geblokkeerd door de coronaproblematiek.

Stappen

 1. RUIMTELIJKE AFWEGING VAN BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN: De Sportraad voerde een enquête uit bij sportclubs en verenigingen. De resultaten ervan leveren waardevolle informatie op over de behoeften en verwachtingen die deze clubs en verenigingen hebben. In een eerste fase wordt uit de verkregen informatie de ruimtelijke elementen gefilterd en worden deze ruimtelijk geïnterpreteerd. De sportdienst heeft deze informatie verzameld aan de hand van een enquête. Ze lieten de resultaten hiervan coördineren en adviseren door de Sportraad. Diezelfde oefening loopt in de schoot van de dienst jeugd en de Jeugdraad. Op basis van deze gegevens kan bureau OMGEVING hiermee aan de slag. 
 2. INVENTARISATIE VAN DE RECREATIEVE VOORZIENINGEN: Op basis van de verkregen informatie wordt per recreatieve site een fiche opgemaakt. 
 3. AANBOD VAN BESCHIKBARE RECREATIEVE GEBIEDEN (NIET AANGESNEDEN AANBOD): Naast het ruimtelijk interpreteren en afwegen van behoeften en verwachtingen wordt het beschikbaar aanbod aan recreatiegebieden in beeld gebracht. De informatie wordt in relatie gebracht met de andere lopende onderzoeken in kader van het beleidsplan.
 4. MATCH VAN VRAAG EN AANBOD: Enerzijds worden de behoeften en verwachtingen geanalyseerd maar anderzijds wordt het beschikbaar aanbod in kaart gebracht. Hieruit volgt een ruimtebalans die aangeeft of behoeften/verwachtingen al dan niet in evenwicht zijn. 
 5. VISIEVORMING: Uit de lijst van behoeften en verwachtingen worden vanuit ruimtelijke efficiëntie gerichte keuzes gemaakt. De uiteindelijke bedoeling is om tot een eerste filtering van varianten te komen. Op basis van visualisaties zullen de consequenties van varianten in beeld worden gebracht. 
 6. UITWERKING: De ontwikkelingsperspectieven per recreatieve site worden verduidelijkt en uitgewerkt.
 7. VERTALING NAAR HET OP TE MAKEN RUP: Het is de bedoeling dat de uitgewerkte ontwikkelingsperspectieven juridisch worden vertaald in een op te maken RUP 'recreatieve voorzieningen', voor zover deze afwijken van de heersende planologische context. Er wordt dan een overzicht gemaakt van welke krachtlijnen gelden voor het op te maken RUP. Op die manier wordt een opstart gegeven aan het RUP. Dit proces volgt aansluitend. 

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout i.v.m. de hondenweide in het stadscentrum (Dungelhoeff)

In het bestuursakkoord staat te lezen dat de stad de mogelijkheid van een nieuwe hondenspeelweide onderzoekt. Deze intentie werd nog een keer bevestigd, nadat eind vorig jaar een petitie door enkele Lierenaars werd gelanceerd voor een nieuwe weide in of nabij het stadscentrum.

Aanvankelijk werd gekeken naar de Dungelhoeffsite, maar na een bewonersvergadering waarbij de buurt zich negatief had uitgelaten over deze locatie, vernemen we uit persberichten van 25 maart 2020 dat er wel degelijk een nieuwe weide komt, evenwel in landschapspark Pallieterland.

Aangezien hondeneigenaars in het centrum hierdoor toch wat in de kou worden gelaten, stel ik graag de volgende vragen:

 1. Hoe evalueert het College het participatietraject? Is het College van mening dat er voldoende stemmen gehoord zijn in het debat en dat er voldoende ruchtbaarheid aan de bewonersvergadering gegeven is?
 2. Een grote ruimte in het centrum vinden, is weliswaar niet evident, maar overweegt het College eventueel om kleinere groene ruimtes aan te snijden voor inwoners die hun viervoeter toch even willen laten loslopen? In hoeverre kunnen stukjes groen aan bijvoorbeeld speelpleintjes hier soelaas bieden?

Antwoord van het stadsbestuur

De bewonersvergadering is aangekondigd na de eerste tekenen van verzet tegen de oorspronkelijke plannen. Daarop is er geluisterd naar de bekommernissen van de bewoners en heeft het college besloten om de locatie te verplaatsen. Het college evalueert het participatietraject in dit dossier bijgevolg gunstig.

In zitting van 16 maart 2020 heeft het college zoals gezegd kennis genomen van de bewonersvergadering (dd. 2/3). Tevens heeft het college beslist een hondenweide in te richten op Pallieterland.

Op 21 april 2020 is er een overleg tussen de stad en de verschillende partners binnen Pallieterland (Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Antwerpen). Ook het Polderbestuur dient hierbij betrokken te worden.

Hier zal de mogelijke inplanting bekeken worden en de verdere afstemming met de inrichting van de (nieuwe) volkstuintjes.  Eén van de argumenten om de hondenweide niet te voorzien op de Dungelhoeffsite was de onmiddellijke nabijheid van een speeltuin en zandbak: 

 • Wat met spelende kinderen op de site?
 • Er is de onmiddellijke nabijheid van zandbak en speeltuin.
 • Er is gevaar voor bijtende honden.
 • De afsluiting is niet hoog genoeg voor grote honden. Wie is dan verantwoordelijk?
 • De zandbak wordt nu reeds gebruikt door honden.

Om die reden vind het college het geen goed idee om 'stukjes groen aan speelpleintjes' of delen van speeltuintjes hiervoor in te richten. Bovendien doet men qua oppervlakte aanbevelingen van 500 tot meerdere hectaren. Op Dungelhoeff was dit ongeveer 2000m². Op Pallieterland kan dit eventueel vergroot worden tot 3000m².

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout i.v.m. Buurthuis Den Hof

Eind februari trok vzw Buurthuis Den Hof aan de alarmbel, toen bleek dat de vzw haar locatie aan de Maasfortbaan zou moeten verlaten om plaats te maken voor ruilwinkel Kinnebaba. Het voorstel van de stad zou zijn dat het buurthuis verhuist naar de Rosmolen of naar Herderin.

We hebben hier enkele bedenkingen en vragen bij:

 • Een bestaande buurtwerking verhuizen naar een andere buurt is op z'n zachtst gezegd'vreemd'. De huidige locatie van de buurtwerking heeft bovendien het voordeel over een parking te beschikken, waardoor ze vlot bereikbaar is voor minder mobiele mensen die aan buurtactiviteiten willen deelnemen.
 • Waarom kan de ruilwinkel niet mee verhuizen naar het Karthuizershof, samen met de sociale kruidenier en het sociaal restaurant?
 • In hoeverre is de verhuis van Kinnebaba naar de Maasfortbaan eventueel tijdelijk en is het de bedoeling dat de ruilwinkel opnieuw een onderkomen in het H. Geesthuis krijgt, na de renovatie?
 • Indien er geen andere optie is dan de ruilwinkel te verhuizen naar de Maasfortbaan, is er dan geen 'samenwerking' mogelijk met het buurthuis, opdat de werking op de huidige locatie kan blijven doorgaan?
 • Hoe ziet het bestuur de toekomst van andere organisaties en verenigingen die eveneens gebruik maken van de locatie van het buurthuis? Worden ook zij geacht andere oorden op te zoeken?

We vernamen dat het geplande overleg met de voorzitter van de buurtwerking op 17 maart niet heeft plaatsgevonden, gelet op de huidige omstandigheden. We dringen er echter op aan dat er toch op korte termijn duidelijkheid verschaft wordt over de plannen en mogelijkheden om de buurtwerking verder te zetten, liefst op een manier waar de vzw ook zelf achter staat.

Antwoord van het stadsbestuur

Waarom kan de ruilwinkel niet mee verhuizen naar het Karthuizershof, samen met de sociale kruidenier en het sociaal restaurant?

Het Kartuizershof is een feestzaal en deze biedt plaats aan de sociale kruidenier en het sociaal restaurant. Er is geen ruimte om ook een ruilwinkel te organiseren.

In hoeverre is de verhuis van Kinnebaba naar de Maasfortbaan eventueel tijdelijk en is het de bedoeling dat de ruilwinkel opnieuw een onderkomen in het H. Geesthuis krijgt, na de renovatie?

Voor wat betreft het Heilige Geestgebouw is er nog geen beslissing genomen naar verdere inzet van het gebouw. De eerste stap in deze ontwikkeling is een herbestemmingsstudie. Deze is in het huidige meerjarenplan voorzien onder actie: Actie 01/03/SAP/01/01 - Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies.

Indien er geen andere optie is dan de rui/winkel te verhuizen naar de Maasfortbaan, is er dan geen 'samenwerking' mogelijk met het buurthuis, opdat de werking op de huidige locatie kan blijven doorgaan?

De polyvalente ruimte wordt ingericht als winkel. Dit elke dag op- en afbreken is onbegonnen werk. De realiteit is dat beide werkingen niet (voldoende) op elkaar aansluiten: Ruilwinkel = winkel, VZW Den Hof = ontmoeting. Samenwerkingsmogelijkheden zijn zeker te bekijken/bespreken. 

Hoe ziet het bestuur de toekomst van andere organisaties en verenigingen die eveneens gebruik maken van de locatie van het buurthuis? Worden ook zij geacht andere oorden op te zoeken?

We willen dit in de toekomst verder bekijken en een globale strategie voor deze site opzetten.