Toegevoegde agendapunten

HIer vind je, in chronologische volgorde, alle toegevoegde agendapunten die onze gemeenteraadsleden Stijn, Evi, Koen en Stéphanie indienden. Je vindt - waar van toepassing - steeds een beknopt antwoord van de bevoegde schepen terug en/of de geluidsopname van het item.

2019 April | Toegevoegd agendapunt Stéphanie Van Campenhout m.b.t. geluidsarm vuurwerk

Op woensdag 3 april 2019 werd in het Vlaams Parlement een Voorstel van Decreet goedgekeurd, waarin het afsteken van vuurwerk voortaan wordt verboden. Het voorstel kwam er om het welzijn van onze dieren te bevorderen. Immers, aangezien dieren doorgaans veel beter kunnen horen dan de mens kunnen zij van de luide knallen die vuurwerk met zich meebrengt in paniek raken. In de meest extreme gevallen kunnen verschrikte dieren uitbreken en de straat op rennen, met alle gevolgen van dien, of kunnen dieren zelfs een hartaanval krijgen.

Om tegemoet te komen aan het welzijn van onze dieren, voorziet de markt heden reeds in een diervriendelijk alternatief door middel van geluidsarm vuurwerk.

Echter, ondanks het verbod, hebben lokale besturen wel nog de mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen of bepaalde gelegenheden vuurwerk toe te laten. In Lier is het afsteken van vuurwerk in principe verboden, al kan de burgemeester, na advieswinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Ook tussen middernacht en 01.00 uur tijdens de nieuwjaarsnacht is het afschieten van vuurwerk, zonder toelating, toegestaan. Zo staat althans te lezen in het Algemeen Politiereglement van 1 juni 2017, onder Afdeling 10 ‘Vuurwerk, feest- en kanongeschut’.

Gelet op:

 • het Voorstel van Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen van 3 april 2019;
 • de negatieve effecten van vuurwerk op onze dieren;
 • het bestaan van een geluidsarme variant van vuurwerk, die niet aan schoonheid inboet, maar waar het geluid wel beperkt is tot 85 decibel in plaats van 170;
 • de  beperkte meerprijs van geluidsarm vuurwerk,

... vraagt de CD&V-fractie aan de gemeenteraad van Lier het volgende voorstel te stemmen.

Voorstel

De aanpassing van Afdeling 10 ‘Vuurwerk, feest- en kanongeschut’ van het Algemeen Politiereglement van 1 juni 2017, wat betreft de toegestane afwijkingen voor het afsteken van vuurwerk. Deze afwijkingen, evenals de toelating om tijdens de nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 01.00 uur vuurwerk af te steken, moeten mogelijk blijven, mits de bijkomende voorwaarde dat men enkel van geluidsarm vuurwerk gebruik mag maken.  

Het artikel 279 zou dan als volgt aangepast kunnen worden:

“Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht op 1 januari van 00.00u tot 01.00u met uitzondering op volgende plaatsen: Grote Markt, Zimmerplein, Eikelstraat, voetpaden, rijweg en binnen een straal van 10 meter rond bebouwing.

Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Enkel geluidsarm vuurwerk is toegelaten. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.”

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Toegevoegd agendapunt Evi Van Camp m.b.t. aanplanting Sterrenbos in landschapspark Pallieterland

Naar aanleiding van 800 jaar Lier plantte de Gezinsbond Lier & Koningshooikt samen met Natuurpunt Lier en Lions Lier enkele jaren geleden samen een geboortebos aan. Alle kinderen die de afgelopen vijf jaar geboren werden in Lier kregen een eigen boom in het geboortebos! Een mooi en zinvol initiatief waar vele kinderen op af kwamen!

Met de realisatie van Pallieterland voor ogen, waarbij de verschillende overheden hun plannen en acties aan elkaar willen knopen om aan de zuidelijkse stadsvest een stadsrandbos te creëren om de leefkwaliteit in en rond de stad te vergroten, zie ik dan ook een bijkomende opportuniteit. Pallieterland wordt een groene long rond de stad met een hoge belevingswaarde voor de Lierenaar en de bezoekers van Lier. Voor de invulling van de verschillende zones wordt gezocht naar een evenwichtige mix van natuur en recreatieve elementen, zoals een speelbos. Het moet een ontmoetingsplaats maar vooral een project voor én door de Lierenaar worden.  Als mama van een sterrenkindje, vraag ik me daarom af of er geen stukje van de voorziene bosaanplantingen ingericht kan worden als sterrenbos: met een boom voor elk sterrenkindje uit Lier of Koningshooikt.

Sterrenkinderen zijn kinderen die:

 • Levenloos geboren worden, zowel voor 140 dagen zwangerschap als na 140 dagen zwangerschap.
 • Kinderen die levend geboren worden en kort na de geboorte overlijden.

Vroeger was het zo dat kindjes die vóór 180 dagen zwangerschap geboren werden niet in het geboorteregister opgenomen konden worden en dus ook niet in het overlijdensregister. Er is recent een nieuwe wet op voorstel van minister Geens goedgekeurd waarin ouders vrijwillig de registratie van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen vragen en het kindje dus ook een voornaam kunnen geven. Vanaf 180 dagen zwangerschap is de registratie verplicht, en wordt ook de familienaam toegevoegd zodat deze kinderen begraven worden en in het overlijdensregister opgenomen worden: een grote stap vooruit.

Echter voor ouders van levenloos geboren kinderen voor 140 dagen zwangerschap is er nog niets veranderd. Officieel hebben deze kinderen dus niet bestaan. Ouders van sterrenkinderen missen daarom vaak de erkenning van de zwangerschap en het leven dat er wél geweest is. Daarom vragen we dan ook vanuit de CD&V fractie om te bekijken of er een zone afgebakend kan worden binnen het landschapspark Pallieterland die voorbehouden kan worden voor een Sterrenbos.

Feitelijk overwegingskader en context 

 • Momenteel bestaat er in Lier en Koningshooikt niets voor ouders van Sterrenkinderen. Met de inrichting van het landschapspark Pallieterland voor ogen, is er een mooie opportuniteit voor handen om een grote meerwaarde te realiseren. Er zijn in dit project reeds bijkomende boomaanplantingen voorzien, waardoor men enkel en alleen maar een aparte zone moet afbakenen en laten erkennen als Sterrenbos. Bijkomende ruimte-inname is dus niet nodig.
 • De kostprijs voor de stad om een boom aan ouders van Sterrenkinderen ter beschikking te stellen, wordt minimaal geacht.  De boomaanplantingen zijn immers reeds voorzien in dit project.

Juridisch overwegingskader

 • Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41 (gemeenteraad)
 • Decreet lokaal bestuur, art 77 en 78 (OCMW-raad)

Argumentatie

 • Men erkent met de aanplant van een Sterrenbos de behoefte van ouders om hun Sterrenkindje te erkennen.
 • De aanplant zou jaarlijks collectief georganiseerd kunnen worden op een  boomplantdag, net zoals met het geboortebos gedaan wordt.  Het regionaal landschap Rivierenland zou ingeschakeld kunnen worden als facilitator.

Besluit

 • Artikel 1: de gemeenteraad besluit om Sterrenkinderen van ouders die in Lier en Koningshooikt wonen, te registreren.
 • Artikel 2: de gemeenteraad behoudt een perceel in het landschapspark Pallieterland voor om de inrichting van een  Sterrenbos, met name een erkend geboortebos voor Sterrenkinderen, te voorzien.
 • Artikel 3:  de gemeenteraad stelt per geregistreerd Sterrenkind een inheemse boom ter beschikking, die tijdens een jaarlijkse boomplantdag collectief aangeplant kan worden.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Januari | Toegevoegd punt Stéphanie Van Campenhout i.v.m. auteursrechten achtergrondmuziek culturele stadslocaties en wijkhuizen

Op de gemeenteraad van 16 december 2019 werd het ‘Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele stadslocaties’ goedgekeurd. Het betreft het reglement voor CC De Mol, CC Vredeberg, CC Vleeshuis, CC Spui, CC Colibrant, het Stadhuis en de Wezenkapel.

Onder artikel 12, ‘Taksen, Vergoedingen, wetgeving’ lezen we het volgende:

 1. Elke gebruiker stelt zichzelf in regel wat betreft gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale taksen op vertoningen, auteursrechten (SABAM), bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten, politiereglementen, de wet op de handelspraktijken en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gevolge van de activiteit.
 2. Voor CC De Mol, CC Vredeberg en het stadhuis Grote Markt wordt door de stad Lier een jaarlijkse billijke vergoeding betaald die de auteursrechten omvat voor alle achtergrondmuziek. Voor alle muziek/tekst/film die op het podium wordt uitgevoerd/vertoond dient de huurder zelf de auteursrechten aan te geven en te betalen bij een hiervoor erkende organisatie (bv. SABAM). Mogelijke problemen hiermee zijn voor rekening van de gebruiker.

Op de gemeenteraad van 27 januari 2020 wordt het ‘Huishoudelijk reglement voor Lierse wijkhuizen’ ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft het reglement voor Wijkhuis Zevenbergen, Wijkhuis Herderin, Wijkhuis Rosmolen en Dorpshuis De Jutteneer.

Daar vinden we onder artikel 13 ‘Taksen, Vergoedingen, wetgeving’ hetzelfde subartikel:

 1. Elke gebruiker stelt zichzelf in regel wat betreft gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale taksen op vertoningen, auteursrechten, bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten, politiereglementen, de wet op de handelspraktijken en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gevolge van de activiteit.

Gelet op :

 • het feit dat de stad reeds voor drie culturele locaties (CC De Mol, CC Vredeberg en het stadhuis) een jaarlijkse billijke vergoeding betaalt die de auteursrechten omvat voor alle achtergrondmuziek;
 • de administratieve last inzake Sabam voor verenigingen en particulieren die culturele locaties en wijkhuizen huren;

vraagt de CD&V-fractie aan de gemeenteraad van Lier het volgende voorstel te stemmen.

Voorstel van beslissing

Artikel 1: de gemeenteraad beslist om artikel 12 in het ‘Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele stadslocaties’ als volgt aan te passen:

 1. Elke gebruiker stelt zichzelf in regel wat betreft gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale taksen op vertoningen, auteursrechten (SABAM), bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten, politiereglementen, de wet op de handelspraktijken en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gevolge van de activiteit.
 2. Voor alle culturele stadslocaties wordt door de stad Lier een jaarlijkse billijke vergoeding betaald die de auteursrechten omvat voor alle achtergrondmuziek. Voor alle muziek/tekst/film die op het podium wordt uitgevoerd/vertoond dient de huurder zelf de auteursrechten aan te geven en te betalen bij een hiervoor erkende organisatie (bv. SABAM). Mogelijke problemen hiermee zijn voor rekening van de gebruiker

Artikel 2: de gemeenteraad beslist om artikel 13 in het ‘Huishoudelijk reglement voor Lierse wijkhuizen’ als volgt aan te passen:

 1. Elke gebruiker stelt zichzelf in regel wat betreft gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale taksen op vertoningen, auteursrechten, bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten, politiereglementen, de wet op de handelspraktijken en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gevolge van de activiteit.
 2. Voor alle wijkhuizen wordt door de stad Lier een jaarlijkse billijke vergoeding betaald die de auteursrechten omvat voor alle achtergrondmuziek. Voor alle muziek/tekst/film die op het podium wordt uitgevoerd/vertoond dient de huurder zelf de auteursrechten aan te geven en te betalen bij een hiervoor erkende organisatie (bv. SABAM). Mogelijke problemen hiermee zijn voor rekening van de gebruiker.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.