Vragen & interpellaties

HIer vind je, in chronologische volgorde, alle interpellatiesmondelinge en schriftelijke vragen die onze gemeenteraadsleden Stijn, Evi, Koen en Stéphanie stelden. Je vindt er ook steeds een beknopt antwoord van de bevoegde schepen terug en/of de geluidsopname van het agendapunt.

2019 Januari | Interpellatie Evi Van Camp over basisbereikbaarheid Koningshooikt

Mobiliteit is een thema dat elke burger bezighoudt. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering een ingrijpende hervorming van het mobiliteitsbeleid goed. Het mobiliteitsbeleid moet meer globaal  en meer lokaal worden en het begrip basismobiliteit werd vervangen door basisbereikbaarheid. CD&V wil zijn steentje mee bijdragen aan het debat welke in 2019 cruciale beslissingen moet nemen in functie van deze bereikbaarheid.

Eind 2016 werkte uw college mee aan het proefproject van de vervoersregioraad Mechelen. Door  vervoersregio's te betrekken bij het mobiliteitsbeleid, kunnen lokale besturen er mee voor zorgen dat bussen, trams, deelfietsen en ander collectief vervoer slim op elkaar afgestemd kunnen worden, met aandacht voor alle lokale noden. Ondertussen werden er 15 vervoersregio's samengesteld. Deze hebben een specifieke rol om een betere dienstverlening mogelijk te maken in een systeem met vier netten:

 1. Het treinnet. Treinen blijven de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet wordt georganiseerd door de federale overheid met inspraak van Vlaanderen.
 2. Het kernnet. Bussen en trams verbinden de kernen en bedienen de belangrijkste attractiepolen. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn staat in voor de organisatie en bediening. De vervoersregioraden en dus de lokale besturen adviseren hier welke buslijnen uitgebreid of afgebouwd worden.
 3. Het aanvullend net. De Vlaamse Overheid en de vervoersregio's slaan de handen in elkaar om de mobiliteit hierin vorm te geven.
 4. Het vervoer op maat. Tal van lokale en private partners organiseren een vorm van vervoer die inspeelt op een heel particuliere nood. Denk maar aan bedrijven die een pendeldienst organiseren of sociale verenigingen die een busje inleggen en de krachten zouden kunnen bundelen. Het zullen de vervoersregio's zijn die hier de regie in handen krijgen en lokale en/of private spelers vervoer te laten verzorgen.

Vanaf eind 2019 zal de Lijn haar nieuwe dienstregeling concretiseren. Die start - normaal samen met het vervoer op maat - op 13 december 2020. Uw college besliste vorig jaar om aan te sluiten bij de vervoersregio Antwerpen en de Mechelse vervoersregio te verlaten. Lier, maar zeker ook Koningshooikt, hebben echter sterke banden met de Kempen en Mechelen. Denk maar aan de tewerkstelling van o.a. Van Hooi en heel wat schoolgaande jeugd naar de scholen in Waver.

Echter uit de plannen waarover we momenteel beschikken, blijkt dat de lijnen 560 en 561 uit het kernnet geschrapt worden en dat er ook een wijziging zou gebeuren met betrekking tot enkele stadslijnen. Het voorliggende plan bevat sowieso een aantal interessante denkpistes maar creëert tegelijk dus nieuwe problemen. Door het uitstel van de invoeringsdatum tot 2020 is er hopelijk nog ruimte om een aantal keuzes te herbekijken en ook een langere planningshorizon te hanteren.

Naar aanleiding van dit actuele proces, heeft onze fractie volgende vragen:

 1. Klopt het dat de lijnen 560 en 561 zullen verdwijnen? En zullen er ook stadslijnen geschrapt worden? Zo ja de welke?
 2. Welk alternatief zal uw college uitwerken om de bereikbaarheid van verschillende wijken en de verbinding Lier-Koningshooikt-Mechelen te garanderen?
 3. Welk plan van aanpak heeft uw college om de basisbereikbaarheid van Lier en Koningshooikt te verbeteren? Met andere woorden: zal uw college nog een actieve rol opnemen in de vervoersregioraad Mechelen?
 4. Tot dusver wordt het overleg over de plannen van de vervoersregio officieel gevoerd nadat de plannen reeds ver gevorderd zijn. Een draagvlak creëren impliceert echter dat men ook ideeën die nog niet door de vervoersregioraad zijn goedgekeurd, durft voor te leggen en daar een open en eerlijke debat over aangaat met volledige transparantie over de argumenten voor en tegen. De basisbereikbaarheid moet voor meer inspraak zorgen, maar heel veel burgers weten nog van niets, terwijl zij juist de gebruikers zijn. Welke initiatieven zal uw college voorzien om onze inwoners hieromtrent correct te informeren en te betrekken?

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Er is een voorstel geformuleerd binnen de vervoerregio om deze lijnen te schrappen en deels te laten overnemen door een verbinding Lier-Koningshooikt-Berlaar-Heist-op-den-Berg, een nieuwe lijn Lier-Koningshooikt-Putte en een nieuwe lijn die Lier-Sint-Katelijne-Waver en Mechelen verbindt. Voor wat betreft de stadslijnen formuleerde men het voorstel om lijnen 2 en 3 te schrappen.

Over die wijzigingen is echter nooit een beslissing genomen gelet op het wijzigend inzicht dat de wijzingen in alle vervoersregio’s tegelijk dienden van kracht te worden. Daarbij is het ganse proces tot stilstand gekomen op dat punt.

De proces zal opnieuw kunnen geactiveerd worden met de nieuwe besturen, waarbij sowieso een bespreking zal moeten gebeuren. De regel is immers dat een vervoerregio maar kan beslissen over lijnen die voor meer dan de helft binnen de vervoerregio gesitueerd zijn. Ondertussen is de indeling in vervoerregio’s ernstig gewijzigd. Zoals u zelf aanhaalt is Lier ondertussen deel van de vervoerregio Antwerpen maar zit ook de gemeente Nijlen nu in de vervoerregio Kempen, maken Londerzeel, en Zemst nu deel uit van de vervoerregio Vlaams rand en zit Keerbergen in Leuven.

Dat maakt dat er sowieso voor een aantal lijnen uit het voorstel voor de vervoerregio Mechelen een andere regio bevoegd wordt wat tot een hertekening zal leiden.

Er dient eerst een hertekening te gebeuren van de voorstellen en de opmaak van de voorstellen in de vervoerregio Kempen en Antwerpen.

Wat betreft de vervoerregio Mechelen hebben we steeds aangegeven dat we hierin een actieve rol blijven opnemen en deze met raadgevende stem zullen blijven volgen.

Het is afwachten hoe de nieuwe vervoerregioraad van Mechelen dit dossier zal aanpakken. Voorlopig is het ook wachten op de nieuwe samenstelling om tot een nieuwe vervoerregioraad te komen en het traject verder te zetten. De Antwerpse vervoerregio heeft een traject opgestart met sessies per subregio met een ruimere groep. Daarbij kunnen lokale belangorganisaties, verkeerscommissies, mobiliteitsraden al van bij het begin aanschuiven. Dat is gepland in januari en in maart. Eenmaal die fase voorbij is kunnen mijns inziens verdere stappen worden gezet richting alle inwoners.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stijn Coenen i.v.m. ontlenen stadsmateriaal

De stad heeft een retributiereglement ontlenen en leveren stadsmateriaal. Erkende Lierse verenigingen vallen daarin onder categorie B en genieten een vrijstelling van 500€ (dit is evenwel niet opgenomen in het document en is niet terug te vinden op de website ikorganiseerinlier.be, maar als lid van erkende verenigingen ga ik er tot op vandaag vanuit dat dit nog steeds zo is).

Om de werking van dit reglement goed te kunnen evalueren, had ik graag een antwoord gehad op volgende vragen:

 • Klopt het dat de erkende Lierse verenigingen genieten van vrijstelling van 500€? Zijn er eventueel nog andere gebruikers die van deze vrijstellingsregeling genieten?
 • Kan u mij een overzicht bezorgen van de ontleningen voor de afgelopen legislatuur, met specifieke aandacht voor het gebruik door Lierse erkende verenigingen?
  • Per jaar het gebruik per categorie A/B/C.
  • Voor de Lierse verenigingen (en andere gebruikers die mogelijk recht hebben op de forfait van 500€:
   • Per jaar het gebruik (bedrag) binnen de forfait
   • Per jaar het gebruik (bedrag) buiten de forfait

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout m.b.t. verloren en verwaarloosde dieren

Nu en dan zie ik op de Facebook- of Twitterpagina van de lokale politie Lier foto’s van gevonden/binnengebrachte huisdieren verschijnen. Ook voor meldingen van verwaarloosde of mishandelde dieren kan men terecht bij ons lokaal politiekorps.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 • Hoeveel verloren/gevonden (huis)dieren kwamen er in de afgelopen jaren bij de politie terecht? Graag de cijfers per soort (kat, hond…) per jaar van de afgelopen legislatuur.
 • Hoeveel van deze dieren werden herenigd met hun baasjes?
 • Niet-gechipte dieren worden naar het asiel gebracht: gebeurt dat meteen of voorziet men in een termijn waarbinnen het dier alsnog kan opgehaald worden? Indien ja, hoe lang wordt er gewacht vooraleer de dieren naar het asiel gebracht worden?
 • Wellicht worden ook gechipte dieren naar het asiel gebracht, indien dezen niet worden opgehaald? Welke termijn wordt hier gerespecteerd?
 • Worden deze dieren naar een vast asiel gebracht? Welk? Gebeurt dat op basis van een overeenkomst met het asiel/de asielen in kwestie?
 • Hoeveel meldingen mocht de politie in de afgelopen legislatuur ontvangen over verwaarloosde of mishandelde dieren? Graag de cijfers per soort en per jaar.
 • In hoeveel gevallen moest de politie ook echt ingrijpen?
 • Wat wordt concreet ondernomen, indien een dier inderdaad verwaarloosd of mishandeld blijkt?
 • Zijn er binnen het politiekorps ‘vaste’ mensen die de meldingen over deze verloren/verwaarloosde/mishandelde dieren behandelen?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Interpellatie Evi Van Camp over participatieproject 'Veerkrachtige Dorpen'

Onlangs zag ik op Facebook een foto uit de jaren 70 van ons dorp Koningshooikt passeren. Onze Dorpsstraat is qua uiterlijk letterlijk niet veel veranderd. Wat wel duidelijk veranderd is, is de verkeersdrukte en afnemende dienstverlening (bank, post, groentewinkel…). Ook vrachtwagens rijden te pas en te onpas door onze dorpskern. Daarnaast stel ik vast dat het openbaar vervoer onder druk staat.

Ook neemt het aantal inwoners toe én vergrijst de bevolking. Tegen 2060 verwachten onderzoekers meer dan een verdubbeling van het aantal 80+'ers, voornamelijk op het Vlaamse platteland. Het aantal 60-plussers zal stijgen van 1,4 naar 2,3 miljoen. De vergrijzing brengt een enorme zorgvraag met zich mee waaraan we momenteel niet kunnen voldoen. Ook de infrastructuur, de voetpaden en de fietspaden zijn niet altijd aangepast. Het aantal winkels neemt af. En heel wat 75+’ers leven alleen.

Het zijn slechts enkele uitdagingen waar ons dorp voor staat. Er zijn er nog zoveel meer. Veerkrachtige dorpen kunnen omgaan met deze uitdagingen. De provincie Antwerpen biedt aan alle dorpen een participatietraject aan om net in te zetten op deze veerkracht. Hulshout, Booischot, Schriek, Essen, Groot-Vorst (Laakdal), Schoonbroek (Retie), Essen-centrum, Sint-Jozef-Rijkevorsel en Braken (Wuustwezel) gingen ons al vooraf. Met de methodiek 'Dorpenmonitor' van de Universiteit Antwerpen wordt een analyse gemaakt van onze dorpen. Ook Koningshooikt komt in aanmerking om dit participatietraject te doorlopen. De analyse signaleert voor welke uitdagingen een dorp meer of minder kwetsbaar is, of, met andere woorden, hoe groot de lokale impact van de uitdaging zal zijn.

Op die manier kan een onderbouwde keuze gemaakt worden op welke onderwerpen het verdere traject zich focust. De monitor vormt dus het startpunt van onderbouwd participatie met onze inwoners, het ideaal instrument om Koningshooikt mee veerkrachtig te maken.

Bij deze wil ik volgende vragen stellen:

 • Is het schepencollege op de hoogte van dit participatieproject?
 • Staat het schepencollege open om aan de slag te gaan met de Hooiktenaren om de uitdagingen in Koningshooikt aan te pakken via dit participatietraject?
 • Is het schepencollege bereid om hier budgetten voor uit te trekken:
  • Analyse van dorp (circa 3 maanden: ca. 2500 €)
  • Uitwerken van participatietraject en actieplan (circa 7-9 maanden: ca. 7500 €)
  • Mogelijkheid tot bijkomende ondersteuning om concrete acties uit te werken (kostprijs te bepalen per jaar)

Antwoord Schepen Marleen Vanderpoorten (Open VLD)

Met het project ‘Veerkrachtige dorpen’ wil de provincie samen met lokale besturen peilen naar de verwachtingen van bewoners en samen met hen werk maken van de versterking van de veerkracht van hun dorp. We zijn als stad dit project zeker genegen. Bovendien kadert het in onze vernieuwde aandacht voor participatie en burgerbetrokkenheid die we deze legislatuur willen uitrollen.

Anderzijds lijkt het ons moeilijk om een traject als dit uitsluitend te doorlopen met de bewoners van het dorp Koningshooikt. Lier telt dan misschien maar één ‘dorp’, we hebben daarnaast nog verschillende wijken en buurten waar de bewoners wellicht vergelijkbare bekommernissen delen en wensen hebben. We willen daarom liever rond participatie aan de slag gaan in heel Lier en daarvoor een participatietraject in zijn globaliteit verder uitwerken. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om jaarlijks met het bestuur naar alle wijken (waarvan de gebiedsomschrijving nog verder te bekijken is) te trekken om met de bewoners in gesprek te gaan over wat leeft in hun wijk, wat ze als uitdagingen zien en hoe we hier samen aan kunnen werken.

En zoals eerder vanavond reeds gezegd: we willen met het gehele participatieverhaal eerst voldoende goed leren stappen vooraleer we de loopschoenen aanbinden.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Mondelinge vraag Evi Van Camp over eerste Horecabeurs

Op 1 april vond in de Mol de eerste Horecabeurs plaats. Een enorm positief initiatief om de brug te verkleinen tussen de lokale producenten en de Lierse Horeca. De interesse vanuit de producenten was groot. De Mol werd mooi aangekleed tot een gezellige beurs vol met Lierse specialiteiten. Spijtig genoeg kwam er amper volk s opdagen. Is er dan geen interesse bij onze Lierse horeca om met lokale producten en producenten te werken? Of verliep de communicatie niet optimaal vanuit de organisatie?

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe werd dit initiatief kenbaar gemaakt bij zijn doelpubliek?
 2. Wanneer werd de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 3. Hoe zal men de Lierse producenten gaan overtuigen om volgend jaar opnieuw te willen deelnemen?
 4. Heeft men de horeca achteraf gecontacteerd waarom er geen interesse was in dit event?

Antwoord Schepen Rik Verwaest (N-VA)

De Horecabeurs op 1 april had alles om een succes te zijn. Véél en diverse standhouders, prachtig uitgebouwde standen, een uitstekende locatie in CC De Mol… maar zoals u volkomen terecht aangeeft: de massa bezoekers die zo’n fijn initiatief verdiende ontbrak. Net als u vind ik dat spijtig. En dat geldt des te meer voor de mensen van mijn team ondernemen die er heel veel tijd in hebben geïnvesteerd.

We zijn in dit project gestapt samen met Horeca Vlaanderen en hun Lierse afdeling. Consensus was daar om het strikt ‘bussiness to bussiness” te houden. Daarom werden voor de bezoekerszijde alle 1300 bij Horeca Vlaanderen aangesloten horeca-exploitanten in de provincie rechtstreeks aangeschreven door Horeca Vlaanderen. Daarnaast waren er interne mailings vanuit de stad en fysieke uitnodigingen bij de eigen Lierse horeca in de binnenstad. Zo’n echte beroepsbeurs zorgt ervoor dat de bezoekers minder talrijk, maar wel relevanter zijn. Risico is natuurlijk met die aanpak dat wanneer de kleine doelgroep het laat afweten de opkomst al gauw mager wordt. Een zelfde ervaring hadden bijvoorbeeld onze collega’s van stad Antwerpen op hun eigen beurs jaren terug , die toen ook pover werd bezocht. Dat zijn nochtans geen kleine spelers.

De horecamensen die we spreken, geven zelf aan dat ze een relatief moeilijk te bereiken doelgroep zijn door hun drukke beroepsactiviteiten, wezen op het mooie weer die dag en het probleem van een eerste editie waar ze zelf niet konden inschatten of het de moeite waard was. Wat dat betreft kan ik formeel zijn: de afwezigen hadden absoluut ongelijk.

Wat we meenemen van deze eerste editie is alvast de positieve feedback van de ruime meerderheid van standhouders die al aangaven zeker volgende keer weer mee te willen doen. Dat motiveert ons alvast om er dan wél een echt succes van te maken. Nóg breder communiceren, het doelpubliek uitbreiden en zeker lokaal mensen actief warm blijven maken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Mondelinge vraag Koen Breugelmans m.b.t. participatietraject voor gemeenteraad

Ik kom graag even terug op de commissie van schepen Vanderpoorten van afgelopen dinsdag die volledig gewijd was aan participatie. Naast o.a. de adviesraden en de buurtwerking kwam ook kort de herwaardering van de gemeenteraad aan bod.

Daags na deze commissie vernam ik dat er momenteel een oproep loopt van de Vlaamse overheid specifiek gericht op het participatief werken van de gemeenteraad. Via deze projectoproep willen de Vlaamse overheid en VVSG vernieuwende initiatieven ondersteunen van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. Drie steden of gemeenten worden geselecteerd en kunnen hun project uitvoeren met professionele ondersteuning van Levuur (het bureau waar de stad overigens al mee werkt mbt. de adviesraden), experten van de Vlaamse overheid en VVSG. De geselecteerde projecten kunnen tevens deelnemen aan een leerproces met andere lokale besturen en komen in de kijker als voorbeeldproject.

Ik bezorgde de gegevens inzake deze projectoproep woensdag aan schepen Vanderpoorten met de vraag of de stad alsnog overwoog om hierop in te tekenen. Kandidaturen dienden namelijk uiterlijk maandag 29 april om 12uur te worden ingediend.

Ik herhaal dan ook hierbij mijn vraag aan het CBS: heeft het CBS ingetekend op de projectoproep van de Vlaamse overheid en VVSG ? Zo neen, wat heeft u hiervan weerhouden, wetende dat uw bestuur zegt ernstig werk te willen maken van participatie (ook van deze gemeenteraad).

Antwoord Schepen Marleen Vanderpoorten (Open VLD)

Zoals ook in het bestuursakkoord staat, zal de stad de komende periode de werking van de gemeenteraad (en de commissies) onder de loep houden op zoek naar insteken om het participatieve karakter ervan uit te bouwen. Inhoudelijk is de oproep van de Vlaamse overheid en VVSG dan ook zeker interessant. Alleen is het nu te kort dag om hier reeds mee te starten. We tekenen hier dus niet op in.

Het participatieverhaal is erg breed en we dienen als stad, zeker in deze beginfase, keuzes te maken waar we eerst op inzetten. Alles tegelijk willen doen, terwijl we nog maar aan het leren stappen zijn op vlak van participatie is niet aangewezen. De wijze raad ‘leer eerst stappen, vooraleer je wil lopen’ nemen we hier dus ter harte. Als er later een nieuwe oproep komt, zullen we die zeker bekijken. In elk geval zullen we de resultaten die uit deze oproep komen verder opvolgen en er indien mogelijk inspiratie uit halen voor ons eigen traject.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 April | Schriftelijke vraag Stijn Coenen over personeelsverloop Stad Lier

Zoals jullie weten, staat of valt het voeren van het beleid met een goede uitvoering ervan. Dat wordt voor een groot stuk waargemaakt door een dynamische en gemotiveerde ploeg ambtenaren.

Op basis van enkele signalen, ben ik enigszins bezorgd. Maar om mij niet onnodig te verontrusten had ik graag deze signalen geobjectiveerd geweten. Ik focus mij op basis van de signalen op twee aspecten:

 1. Verloop van personeel
 2. Langdurige afwezigheid van personeelsleden

Daarom mijn volgende vragen:

 • Verloop van personeel
  • Wat is het verloop van medewerkers? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit verloop (bv. in vergelijking met andere organisaties)
 • Langdurige afwezigheid van personeelsleden
  • Wat is de situatie met betrekking tot langdurig afwezigheden? Hoe wordt dit gemonitord?
  • Hoe evalueert men dit (in vergelijking met andere organisaties)?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over verloop 'Bouwmeesterscan'

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Nadat Lier geselecteerd werd voor het uitvoeren van de Bouwmeesterscan, en het gemeentebestuur zich akkoord heeft verklaard met de uitvoeringsvoorwaarden, heeft de coördinator van de Bouwmeesterscan het startoverleg voorbereid.

Het eindrapport wordt voorgesteld aan het opdrachtgevend gemeentebestuur, de projectgroep en de stuurgroep van de Bouwmeester Scan in het Atelier van de Vlaamse Bouwmeester. Het resultaat wordt onderling besproken in het perspectief van daadwerkelijk uit te voeren projecten en beleidsmatige ingrepen. De tijd om tot dit eindrapport te komen wordt geschat op drie tot vijf maanden. De eerste resultaten zijn dan ook vorige maand bekendgemaakt.

Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen:

 1. Hoe werd de lokale projectgroep samengesteld en hoe ziet de samenstelling eruit in Lier? Hoe werd er gezocht naar een evenwichtige samenstelling?
 2. Wie coördineert de projectgroep in Lier?
 3. Welke criteria hanteert men om bepaalde beleidsmatige ingrepen of uit te voeren projecten naar voren te schuiven?
 4. Hoe verliep de samenwerking tussen de verschillende actoren?
 5. Wanneer wordt het definitief resultaat van de bouwmeesterscan van Lier verwacht?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 April | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout over project 'Samen Inburgeren in Lier'

Onlangs verscheen er vanuit de stad een oproep aan haar inwoners om in te tekenen op 'Samen Inburgeren', een traject waarbij vrijwilligers zich gedurende zo'n zes maanden ontfermen over inburgeraars. Op 5 april werden de inschrijvingen beëindigd.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

 1. Hoeveel vrijwilligers schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook de cijfers voor 2017 en 2018.
 2. Hoeveel van deze vrijwilligers van 2019 tekenden ook in 2017 en/of 2018 reeds in voor het initiatief?
 3. Hoeveel inburgeraars schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook cijfers voor 2017 en 2018.
  Heeft u een zicht op de frequentie waarmee vrijwilligers en burgeraars afspreken in die zes maanden? Is er een minimum vastgelegd?
 4. Waren er in de afgelopen trajecten in 2017 en 2018 vrijwilligers of inburgeraars die het initiatief vroegtijdig stopgezet hebben? Indien ja, met welke reden(en)?
 5. Welke concrete ondersteuning krijgen de vrijwilligers? Wordt er na het algemene infomoment voorzien in bijvoorbeeld terugkom- en/of uitwisselingsmomenten?

Antwoord van de schepen als bijlage

2019 Mei | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. bespreking VOKA-memorandum

Via verschillende sociale mediakanalen, kon de Lierenaar vaststellen dat een deel van het schepencollege op 6 mei een ontmoeting had met vertegenwoordigers van VOKA Kamer van koophandel Mechelen-Kempen. In het bericht werd verwezen naar het memorandum en werden volgende topics eruit gelicht: duaal leren, mobiliteit en internationaal ondernemen.

Gezien het belang dat wij allen stellen in de rol van ondernemerschap als een van de belangrijke motoren van een samenleving, ben ik dan ook benieuwd om te weten wat de opvolging van dit gesprek zal zijn.

Graag daarom een antwoord op volgende vragen:

 • Wat was de agenda van deze vergadering? Welke zaken werden specifiek voor Lier besproken?
 • Wat was de conclusie van deze vergadering?
 • Op welke manier wordt dit overleg opgevolgd?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. gratis wifi in Lier en project 'WiFi4EU'

Eind 2018 lanceerde de Europese Commissie een oproep 'WiFi4EU': het initiatief promoot gratis toegang tot WiFi verschillende gemeenten in Europa. Wie intekende op de oproep kon mogelijk aanspraak maken op een projectsubsidie van € 15.000, waarmee de uitgekozen gemeenten kunnen investeren in de nodige voorzieningen om gratis WiFi aan te bieden.

Met CD&V hebben we dit initiatief vorig jaar in maart, bij reeds de tweede oproep van de Europese Commissie, gesignaleerd bij schepen Wollants, die ons toen liet weten dat men het project zou bestuderen.

Vorige week vernamen we dat een aantal gemeenten in onze provincie (Kasterlee, Rijkevorsel, Vorselaar, Berlaar, Bornem, Bonheiden en Willebroek) deze projectsubsidie binnenhaalden. Eind 2018 waren, na de eerste oproep, ook onder andere Edegem, Kontich en Mortsel reeds bij de gelukkigen.

Daarom leg ik graag de volgende vragen voor:

 1. Heeft Lier na onze eerdere suggestie uiteindelijk ook ingetekend op de projectoproep?
 2. Indien niet, waarom niet?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout over stand van zaken 'dierenkerkhof'

Op de Commissievergadering van 21 februari 2019 stelde Schepen Pets het Bestuursakkoord voor aan de leden van de Commissie Personeel, Loket, ICT, Burgerlijke stand, Dierenwelzijn en Begraafplaatsen. Onder het puntje Dierenwelzijn werd aangehaald dat men zou bekijken of men in onze stad een dierenkerkhof kan realiseren waar diereneigenaars hun huisdier een laatste rustplaats kunnen geven.

De Schepen gaf toen aan dat dit reeds in onderzoek was en dat we op een volgende commissievergadering meer informatie hieromtrent mochten verwachten.

Aangezien we inmiddels enkele maanden verder zijn, zonder dat er nog een Commissie werd georganiseerd, pols ik graag langs deze weg bij de Schepen:

 • Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een begraafplaats voor dieren?
 • Wordt enkel de optie van zulk een dierenkerkhof onderzocht of wordt in dit onderzoek ook bekeken of een strooiweide een mogelijkheid kan zijn?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp m.b.t. deelname stad Lier aan verschillende projecten

Zoals blijkt uit de vorige gemeenteraad zijn er heel wat mogelijkheden om te participeren aan lokale en bovenlokale projecten. In het verleden bleek dat het echter niet evident is voor het CBS om zich projectmatig te engageren omdat men ofwel te laat op de hoogte is van bepaalde opportuniteiten, ofwel er geen budgetten voorzien zijn in de begroting.

Volgens ons laat men op deze manier veel opportuniteiten liggen en is dit een gemiste kans voor onze stad en dorp. Projecten kunnen immers een boost geven aan de omgeving en een voorbeeld zijn voor anderen. Ik weet dat er in de nabije toekomst o.a. projecten in het kader van ontharding en waterlandschappen in onze regio zullen plaatsvinden.

Graag had ik dan ook algemeen geweten:

 1. Kan er door het CBS bekeken worden of er bv. standaard een budget voor projectwerking voorzien kan worden?
 2. Is er een mogelijkheid dat men via de intercommunale bv. een projectmedewerker voor een aantal gemeenten die samen een project aangaan voorziet ter ondersteuning van de ambtenaren?
 3. Meer specifiek:
  1. Klopt het dat het CBS zich niet engageert om deel te nemen aan het project Proeftuin ontharding? Zo ja, waarom niet?
  2. Tevens zal er een projectwerking plaatsvinden met een aantal gemeenten rond Lier in functie van het waterlandschap. Is het CBS hiervan op de hoogte? Zo ja, zal men aan dit project deelnemen?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Mei | Mondelinge vraag Evi Van Camp over RUP Zonevreemde Recreatie

Ik denk dat het zo’n anderhalf jaar geleden is dat ik betrokken was bij de eerste gesprekken om het probleem van verschillende verenigingen aan te kaarten die op een zonevreemde manier hun sport uitoefenen en dus geen enkele rechtszekerheid hebben.  Er werd in samenwerking met de sportraad een werkgroep opgericht en eind vorig jaar besliste het CBS dat dit een van de RUP’s zou zijn dat deze legislatuur zou gerealiseerd worden.

Graag had ik dan ook geweten :

 1. Hoe wordt bepaald welke verenigingen opgenomen zullen worden in dit RUP?
 2. Is er een mogelijkheid dat er ook privé-intitiatieven opgenomen kunnen worden in de RUP?
 3. Wanneer wordt de communicatie rond dit initiatief opgestart?
 4. Wat is de timing van dit RUP?
 5. Zijn er eventueel nog andere mogelijkheden die men voorziet buiten regularisatie van zonevreemde recreatieve activiteiten?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. evaluatie Pastoriestraat als schoolstraat en fietsstraat Koningshooikt

Van 6 tot en met 29 mei werd, op initiatief van de ouderraad van de basisschool Heilige Familie, de Pastoriestraat ingericht als een schoolstraat, waarbij in de buurt van de school de omgeving voor en na schooltijd werd afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor bewoners, garagehouders en natuurlijk voor fietsers en voetgangers. Deze  laatste categorie van fietsers en voetgangers werd daarbij te allen tijde voorrang en doorgang verleend.

Bijgevolg diende ook de verkeerscirculatie in de omgeving aangepast te worden. De buurtbewoners gaven bij de start van de schoolstraat alvast aan niet blij te zijn met  deze aangepaste circulatie.

 • Hoe wordt deze inrichting van de schoolstraat geëvalueerd?
 • Werden (of worden) in de evaluatie ook de buurtbewoners gehoord? Hoe hebben zij dit ervaren?

Hierbij aansluitend vernamen we dat er ook vanuit de Heilig Hartschool in Koningshooikt een vraag aan de stad Lier werd gesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om de Schoolstraat als schoolstraat in te richten. Voorlopig heeft men hier echter geen verder nieuws over ontvangen.

 • Kan de Schepen een stand van zaken geven over de eventuele inrichting van de Schoolstraat in Koningshooikt?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Interpellatie Evi Van Camp m.b.t. vervolgtraject Bouwmeesterscan en toekomstige ruimtelijke visie

Op 6 juni vond de presentatie van het eindrapport van de Bouwmeesterscan door het onderzoeksteam plaats. Ik heb begrepen dat men deze nota nu intern eerst bekijkt om pas in het najaar aan de adviesraden toe te lichten. Persoonlijk vind ik het jammer dat deze scan niet sneller aan de GECORO en de gemeenteraad voorgelegd wordt, aangezien de scan in principe mee als uitgangsbasis gebruikt zal worden om op ruimtelijk en beleidsmatig vlak krijtlijnen uit te zetten. Daarenboven krijgt men een overzicht van potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie.

Daarom zou ik graag het volgende verduidelijkt zien:

 1. Hoe denkt men de bouwmeesterscan verder te implementeren? Zal men de bouwmeesterscan gebruiken om verdere krijtlijnen uit te zetten mbt ruimtelijke visie
  van Lier?
 2. Zal de scan dan vorm krijgen zonder de input van de GECORO, de gemeenteraad en de
  andere adviesraden?
 3. Is de bouwmeesterscan een valabel document als die vorm krijgt achter gesloten deuren? Ik verduidelijk: welke ruimte is er nog voor terugkoppeling en bijsturing? Blijft het bij een theoretische oefening of worden er effectieve strategische projecten gedefinieerd?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. aanleg fietspad Aarschotsesteenweg

Het belang van een goede fietsverbinding tussen onze stad en ons dorp is gekend. '#schupindegrond' konden we lezen bij de aankondiging van de werken voor de heraanleg van het fietspad Aarschotsesteenweg.

We zijn nu juni 2019. Onze fractie is benieuwd naar de stand van zaken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. ondersteuning groene ruimte in de stad

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen verdwijnt door inbreiding of de aanleg voor verkeersruimten. Particuliere voortuinen en openbare pleinen verstenen daarenboven vaak. Groen in onze stad is echter belangrijk voor de leefbaarheid en het welbevinden. Het zorgt voor een aangenaam stadsklimaat en kan helpen bij de opvang van piekneerslagen en is van belang voor de biodiversiteit in onze stad. Planten filteren immers fijn stof uit de lucht en zetten CO₂ om in zuurstof. Tevens wordt er ook een koeler en aangenamer klimaat gecreëerd, zowel binnen als buiten. In een warme stad kunnen groendaken zorgen voor een temperatuurverlaging van 3°C.

In het bestuursakkoord zijn er ook ambitieuze doelstellingen op vlak van vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur gesteld. Ik merk op dat sommigen steden en gemeenten echter al een eind verder staan dan wij. Zo vind je initiatieven als: versier je gevel met groen, een tegel eruit, een plant erin, diverse pluktuinen, een gemeenschappelijke moestuin, een groene zithoek om elkaar te ontmoeten door middel van burger- en wijkparticipatietrajecten, de aanleg van groendaken met premies...

Recent heeft de provincie een unieke keuzewijzer 'Eetbaar Groen' ontworpen om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden en uit te zoeken welk initiatief het meest geschikt is voor een organisatie, stad of gemeente. Het is dus het ideale hulpmiddel om het juiste project op te starten, afhankelijk van een aantal parameters zoals doelstelling en locatie.

Daarom heb ik volgende vragen:

 1. Hoe wil het CBS meer groen in de stad realiseren?
 2. Hoe zal het CBS gebruik maken van de provinciale keuzewijzer?
 3. Zou er budget voorzien kunnen worden, bv. in de vorm van particuliere subsidies om meer groen in de stad te realiseren. Denk aan premies voor groendaken, een bebloemingswedstrijd...
 4. Is de stad bereid om ook het onderhoud van zijn openbaar domein onder de loep te nemen en de mogelijkheden hiervoor te bekijken?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Juni | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. elektrische laadpalen

Er zal in Lier de komende 5-10 jaar een enorme stijging zijn van elektrische auto's:

 1. Hoe kijkt het bestuur hier tegen aan?
 2. Heeft de stad een plan om dat op te vangen op termijn (als we natuurlijk geen beeld willen met allemaal verlengdraden die uit ramen van de huizen komen en over het voetpad lopen)?
 3. Wordt hier bij wegenwerken rekening mee gehouden?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 September | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. fietsstraten E. Claeslaan, Galgeveld en Tuinweg

Fietsstraten zijn een budgetvriendelijke, effectieve hefboom om meer mensen op de fiets te krijgen. Het is veiliger voor de fietser zelf en de signaalfunctie richting andere weggebruikers kan niet onderschat worden.

In dat kader - en gevoed door de ontwikkelingen m.b.t. de fietsostrades - bespraken we binnen onze fractie de situatie voor fietsers tussen de wijk Zevenbergen en de Lintsesteenweg. Wanneer we kijken naar de Ernest Claeslaan, Galgeveld en de Tuinweg, zien we dat deze straten heel intens gebruikt worden door fietsers, maar eveneens als sluipweg door personenauto’s. De situatie op dit moment zorgt voor onveilige situaties.

Wij denken dat de Ernest Claeslaan, het Galgeveld en de Tuinweg tot aan de brug van de Ring best fietsstraten worden. Onze vraag aan het College is dan ook of dit kan onderzocht worden, inclusief een bespreking op en advies van de Mobiliteitsraad.

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Dit kan zeker onderzocht worden, maar ik wil hierbij toch een aantal kanttekeningen meegeven. Wij gebruiken bij de afweging van het al dan niet omvormen tot fietsstraten de aanbevelingen uit het vademecum fietsvoorzieningen. Dezelfde aanbevelingen werden ook overgenomen door fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor fietsbeleid dat hiertoe werd opgericht door de Vlaamse regering in maart 2014.

Een aantal aanbevelingen zijn daarbij zeer relevant voor de vragen van uw fractie. Het gaat daarbij vooral over de manier waarop het concept fietsstraat kan worden toegepast om tot een wenselijke situatie te komen.

 1. Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat;
 2. Geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat (…) de straat gebruikt. Daarbij wordt ook aangegeven dat het aantal fietsers hoger dient te liggen dan het gemotoriseerde verkeer;
 3. Fietsstraat kan ingevoerd worden in een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is;
 4. Fietsstraten hebben best een beperkte lengte, fietsstraten kunnen verlengd worden als het autoverkeer door circulatie-ingrepen wordt onderbroken (door enkelrichting of knippen). Lange fietsstraten waarbij autoverkeer gedurende een heel lange periode achter een fietser dient te blijven, blijkt dit vanaf een bepaalde lengte zeer onrealistisch te zijn.

Deze zaken maken dat de genoemde straten op basis van het vademecum weinig kansrijk zijn als fietsstraten. Er zullen minimaal circulatiemaatregelen nodig zijn waardoor doorgaande autoverkeer wordt geweerd vooraleer fietsstraat een mogelijkheid is. Vaak wordt gedacht dat het invoeren van een fietsstraat er wel voor zal zorgen dat het autoverkeer verdwijnt, maar dat is niet het geval. Het zorgt er zelfs voor dat de afdwingbaarheid zeer laag wordt en het fietscomfort niet kan worden gerealiseerd. Deze zaken werden ook reeds besproken op een mobiliteitsraad bij de intiële vragen tot invoering van fietsstraten. Wanneer de mobiliteitsraad opnieuw samengesteld is, kan uiteraard de kwestie opnieuw op tafel komen.

Wat betreft andere ingrepen zijn er reeds een aantal zaken beslist rond de circulatie in deze omgeving. Zo wensen we op korte termijn over te gaan tot het knippen van de hockeyweg voor doorgaand verkeer, zal de tuinweg bij de aansluiting op de ontsluitingsweg enkel nog voor plaatselijke bedieningen worden gebruikt, is het de bedoeling dat in het kader van de ontwikkeling van de fietsostrade Lier-Antwerpen en de ontsluitingsweg om ook gemotoriseerd vanuit Zevenbergen niet langer via Galgeveld te laten verlopen.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 September | Interpellatie Stijn Coenen over verkeerssituatie in Koningshooikt n.a.v. wegenwerken N15

Op 10 september konden we in een krantenartikel lezen dat twee kruispunten op de N15 in Putte heraangelegd worden. Op de website van Agentschap Wegen en Verkeer (https://wegenenverkeer.be/werken/twee-kruispunten-langs-mechelbaan-n15-putte-worden-veiliger) lezen we dat de omleidingen via Koningshooikt (-3,5t) en Lier (+3,5t) verlopen.

Het traject door Koningshooikt (Sander De Vosstraat-Mechelbaan) is nu al een druk traject, met onveilige situaties. Daar komt dus nu voor twee maanden nog het doorgaande verkeer Heist-op-den-Berg - Mechelen bij.

Vanzelfsprekend zijn we niet tegen de wegenwerken: onderhoud en vernieuwingen dienen te gebeuren. We zijn echter benieuwd wat ondernomen wordt om de verkeersveiligheid te waarborgen.

 • Plant men extra controles op snelheid, door het rode licht rijden, etc?
 • Hoe zal men vermijden dat het doorgaand verkeer +3,5t niet de weg door Koningshooikt neemt?
 • Welke andere inspanningen zal men doen om die extra verkeersstroom op een veilige manier door het dorp te laten passeren?

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Eerst en vooral wil ik even aangeven dat de betrokken aannemer geen signalisatievergunning heeft aangevraagd om dit op deze manier te organiseren. Wij hebben dit ook via de pers moeten vernemen.

De bijkomende controles worden gepland, dienst communicatie heeft contacten gelegd met de verkeersdienst van de politie om  extra controles tijdens deze periode te voorzien.

Het verbodsbord t.h.v. de Sander de Vosstraat en het Koningsplein verbiedt verkeer van meer dan 3,5ton richting Koningsplein en Dorpsstraat. AWV ziet toe op de correcte plaatsing hiervan. Zowel Sander de vosstraat als Mechelbaan hebben vandaag geen tonnagebeperking omdat deze vandaag ook al een rol hebben in het vrachtroutenetwerk. In het signalisatieplan van de aannemer van AWV is voorzien dat de aangewezen route ruim van tevoren op de N10 aangegeven zal worden.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 September | Interpellatie Evi Van Camp i.v.m. vervoersregio Mechelen

Mobiliteit is een thema dat elke burger bezighoudt. In januari deed ik reeds een interpellatie over het proefproject van de vervoersregioraad Mechelen waar jullie aan meegewerkt hebben. Vanaf eind 2019 zal de Lijn haar nieuwe dienstregeling concretiseren. Die start – normaal samen met het vervoer op maat – op 13 december 2020.

Uw college besliste vorig jaar om aan te sluiten bij de vervoersregio Antwerpen en de Mechelse vervoersregio te verlaten. Lier, maar zeker ook Koningshooikt, hebben echter sterke banden met de Kempen en Mechelen. Het voorliggende plan bevat sowieso een aantal interessante denkpistes, maar creëert tegelijk nieuwe problemen doordat o.a. de lijnen 560 en 561 uit het kernnet geschrapt zouden worden en enkele wijzigingen zouden gebeuren van enkele stadslijnen. In januari stelde de schepen dat er echter nog niets definitiefs beslist was.

In juli verscheen er een artikel in de krant waaruit nogmaals blijkt dat met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid de vijftien Vlaamse vervoerregio’s - met daarin alle lokale besturen - een stem én een budget krijgen om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De Lijn beslist zelf over het kernnet. Het budget voor het aanvullend net (14.931.531 euro) wordt ingezet in overleg met de vervoerregio’s. De vervoersregio mag tenslotte volledig autonoom beslissen over het vervoer op maat (1.115.022 euro). De lokale overheden krijgen op deze manier ook inspraak over de besteding van het budget. De vervoerregio’s krijgen dus krak dezelfde middelen die De Lijn zou besteden aan het aanbod op hun grondgebied.

Naar aanleiding van dit actuele proces, heeft onze fractie volgende vragen:

 1. Is Stad Lier nog betrokken bij de vervoersregio en basisbereikbaarheid Mechelen, en zo ja , op welke manier?
 2. Heeft Stad Lier reeds een alternatief voorgesteld aan de vervoersregio Mechelen om de bereikbaarheid van verschillende wijken en de verbinding Lier-Koningshooikt-Mechelen te garanderen?
 3. Het budget blijft dus in zijn globaliteit identiek. Dat wil zeggen dat voor elke nieuwe verbinding er een andere moet sneuvelen. Welke initiatieven heeft Stad Lier reeds ondernomen om de mobiliteit voor zijn plattelandsbewoners in Koningshooikt te optimaliseren en te garanderen?
 4. Hoe ziet het verdere traject er concreet uit? Wat is de beleidsvisie van onze stad i.f.v. de basisbereikbaarheid?

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Lier is waarnemend lid van de Vervoerregio Mechelen. Deze vervoerregio heeft nog maar net een doorstart gemaakt. Eerste voorbereidende bespreking van de voorstellen wordt gepland in oktober.

We hebben een voorstel van de Lijn ontvangen voor het budget van de lokale ontsluiting. Met het voor ons beschikbare budget is dit bijna een rechtstreekse verbinding tussen Station-Grote Markt-Veemarkt. We mogen een tegenvoorstel doen, maar elke kilometer die verder gereden wordt, moet de stad betalen. Wat er in de pers verschijnt is dus maar de helft van het verhaal.

Zoals u zelf aangeeft werkt De Lijn met een gesloten enveloppe. Dat wil zeggen dat de middelen over de extra lijnen die voor Koningshooikt gepland worden ergens vandaag komen.

Het debat op dat vlak zal dus gaan over de vraag of die extra mogelijkheden opwegen tegen wat er mogelijk verdwijnt. Dat gaat dan over het potentieel van de opwaardering van lijn 570-571 tot een halfuurverbinding in de spits en een uurverbinding buiten de spits en een nieuwe verbinding tussen Koningshooikt enerzijds en Berlaar/Heist-op-den-Berg anderzijds. Die lijn naar Putte valt onder de bevoegdheid van de vervoerregio Antwerpen, die naar Berlaar en Heist-o/d-Berg valt onder de vervoerregio Mechelen. In de vervoerregio Antwerpen werkt men momenteel nog aan de plannota en nog niet aan de concrete busverbindingen. In Mechelen spreekt men voorlopig eerst op niveau van de mobiliteitsambtenaren, daarna moet dit ook richting vervoerregioraad moeten kunnen gaan.

De visie van de stad is dat we een voorstel met hoogfrequente verbindingen genegen waarbij we de verbinding tussen de wijken en dorp enerzijds en de binnenstad anderzijds willen verbeteren. Daarnaast willen we zoveel mogelijk verbindingen met veel potentieel om personenwagens te vervangen uitbouwen. De kerngedachte van heel het mobiliteitsplan in opmaak (in alle vervoerregio’s) gaat uit van basisbereikbaarheid met het uitgangspunt dat de middelen dienen te worden ingezet zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren en zo een impact te hebben op bereikbaarheid van de kernen en wagens van de weg te halen.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 September | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. project Veerkrachtige Dorpen

Er beweegt heel wat in Koningshooikt. Heel wat handelaars verdwijnen en aanvragen voor appartementen stijgen. Willen we Koningshooikt leefbaar en veerkrachtig houden, dan denk ik dat het goed is hier een kader te creëren en de lokale economie blijvend kansen te geven. Een dorp heeft immers nood aan een sterke, leefbare kern. Koningshooikt mag geen doorrij-dorp of slaapdorp worden…

In april deed ik de suggestie om Koningshooikt aan te melden voor het participatieproject Veerkrachtige Dorpen van de provincie om op die manier een analyse te krijgen voor welke uitdagingen een dorp meer of minder kwetsbaar is. Dit traject kan het startpunt zijn van onderbouwd participatietraject met onze inwoners, het ideaal instrument om Koningshooikt mee veerkrachtig te maken.

Bij deze wil ik volgende vragen stellen:

 • Wat is de stand van zaken om ook Koningshooikt veerkrachtig en leefbaar te houden?
 • Zijn er contacten met de provincie geweest en is men bereid om een participatietraject met de Hooiktenaars aan te gaan

Antwoord Schepen Marleen Vanderpoorten (Open VLD)

In het voorjaar stelde u een mondelinge vraag mbt de instap in een project van de provincie, namelijk "Veerkrachtige dorpen" en dit mbt de leefbaarheid van Koningshooikt.

Als gevolg hiervan hebben de communicatieambtenaar van de stad en ikzelf de betrokken ambtenaar van de provincie uitgenodigd om over dit project te overleggen. Zijn uiteenzetting ( op 9 mei) was zeker boeiend. Met dit project wil de provincie inspelen op de noden waar dorpen vandaag mee te maken krijgen : minder sociale cohesie, mobiliteit, vergrijzing, klimaat, minder voorzieningen... Hij gaf aan dat de werkwijze mbt veerkrachtige dorpen eigenlijk ook van toepassing kan zijn op "veerkrachtige wijken".

In het kader van de uitbouw van participatie en wijkwerking, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, biedt dit project zeker kapstokken aan de stad Lier om met een onderbouwde participatiemethodiek, inclusief professionele begeleiding, van start te gaan in Koningshooikt (en later misschien in wijken van de stad). Er waren op het moment van het overleg echter geen mogelijkheden om toe te treden wegens geen beschikbare ruimte meer. Er werden nieuwe instapmomenten (aan een lager tarief) in het vooruitzicht gesteld.

Op dit moment ligt de vraag om in te stappen in het project " veerkrachtige dorpen" voor bij de opstelling van de meerjarenbeleidsplanning. Indien hiervoor budget voorzien wordt, zal na goedkeuring van de meerjarenplanning begin 2020 verder contact genomen worden met de provincie. Dat is intussen ook zo met hen gecommuniceerd.

Wordt dus vervolgd.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Oktober | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. afsprakensysteem lokale politie

Sinds 1 mei 2019 vraagt onze lokale politie dat mensen die een aangifte willen doen daarvoor een afspraak maken. Op zich is dat geen onlogische aanpak, aangezien men, zoals ook bij het afsprakensysteem van de stad, op die manier lange wachtrijen kan vermijden. 

Wat men hiermee echter uit het oog dreigt te verliezen, is dat het doen van een aangifte ook vaak emotioneel beladen is en men niet even rustig achter de computer gaat zitten om een afspraak te maken. Neen, men wil zo snel mogelijk gehoord en geholpen worden in veel gevallen.

Twee situaties hieromtrent, waarmee ik het probleem wil schetsen.

Eind juli las ik een artikel in de Gazet Van Antwerpen over een uit de hand gelopen ruzie op de rommelmarkt van Berlaar. Los van de feiten en wie wat wel of niet gedaan heeft – want die doen hier niet ter zake - was in het artikel ook te lezen dat de betrokkenen met dit verhaal naar de politie van Lier stapten, maar dat zij werden weggestuurd 'omdat ze geen afspraak hadden'.

Een tweede voorbeeld: iemand stelde op een zondagochtend vast dat zijn nieuwe auto stevig bekrast was. Het betrof een leasewagen, dus was binnen de 24 uur een proces-verbaal van de politie nodig. De persoon in kwestie is meteen tot bij de politie gewandeld, maar werd naar huis gestuurd, omdat hij geen afspraak had. Weer thuis aangekomen, boekte hij online een afspraak en kon zich een halfuur later alsnog aanmelden op het kantoor.

Ik kan héél goed begrijpen dat er zaken zijn die vanuit het oogpunt van de politie niet hoogdringend zijn en ik heb an sich niets tegen het principe van een afsprakensysteem, zeker niet wanneer het om routinematige zaken gaat.

Wat ik wél problematisch vind, is dat het systeem wel heel strikt toegepast wordt en van weinig flexibiliteit getuigt. Ik wil begrijpen dat er in geval twee misschien niet meteen een agent beschikbaar was, maar iemand naar huis sturen om diezelfde persoon een halfuur later opnieuw te zien verschijnen, terwijl men zelf even had kunnen controleren wanneer er een vrij moment was - dan had die persoonlijk waarschijnlijk ter plaatste wel even gewacht – is niet meteen klantvriendelijk. Afhankelijk van de situatie vraag ik me ook af waar de grens tussen een dringende en een niet-dringende aangifte ligt.  

Tot slot: als je met afspraken wil werken, verwacht ik duidelijke communicatie. In de loop van april is in de kranten verschenen dat je vanaf 1 mei een afspraak moet maken, maar niet iedereen leest dat en daar had naar mijn perceptie ook wat meer 'reclame' voor gemaakt mogen worden. Ook als je naar de website van de politie Lier surft, is er op het eerste zicht niets te lezen over het maken van een afspraak en vraagt het wel wat doorklikwerk om daartoe te komen. Dan staat te lezen dat je aangifte kan doen "op ons commissariaat. Voor dringende zaken kan je 24/7 aan ons onthaal terecht. Voor minder dringende zaken moet je een afspraak maken wanneer je aangifte wil doen".

Graag zie ik hierbij de volgende vragen beantwoord:

 1. Het afsprakensysteem is nu bijna een half jaar in voege. Hoe evalueert de politie dit?
 2. Zal er iets ondernomen worden om dit systeem beter kenbaar te maken bij onze inwoners?
 3. Waar ligt voor de politie de grens tussen een dringende en een niet-dringende aangifte? En in welke mate is er ruimte voor flexibiliteit, afhankelijk van de context van het moment?

Antwoord Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA)

Het is inderdaad zo dat de lokale politie Lier nu ongeveer een half jaar op afspraak werkt. Het systeem wordt als positief geëvalueerd. Het is wellicht aangewezen om te verduidelijken waarom er net zoals inmiddels bij vele andere politiezones op afspraak gewerkt wordt.

De onthaalfunctie bij de lokale politie is naast interventie, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening, verkeer en openbare orde een zogenaamde “basisfunctionaliteit” zoals omschreven in de omzendbrief PLP 10 van 09 oktober 2001. Het betreft dus één van de taken die in elk lokaal politiekorps voorzien moeten worden. Wat betreft de modaliteiten hiervan vermeldt de omzendbrief dat dit onthaal minimum 12 uren per dag geopend moet zijn. In Lier hebben we er steeds voor gekozen om het onthaal bij de politie 24/24 en 7/7 open te houden.

Dit is zeker niet zo in alle politiekorpsen. Wanneer men buiten de kantooruren in de regio een politiekantoor wil open vinden dan kan men naast Lier bijvoorbeeld enkel terecht in Mechelen, Edegem, Brecht of Mortsel.

Deze realiteit heeft er voor gezorgd dat er een soort van aanzuigeffect ontstaan is waardoor het onthaal in Lier geconfronteerd werd met aangiften van burgers uit de zeer wijde omgeving wiens commissariaat in hun eigen woonplaats gesloten was.

Daarnaast kunnen we er niet omheen dat deze onthaalfunctie sedert 2001 sterk uitgebreid is. De onthaalmedewerker, ook wel planton genoemd zorgt niet alleen voor de eerste ontvangst van bezoekers aan het gebouw – en ook hier is sedert enkele jaren met de terreurdreiging wel iets meer werk aan – maar bedient daarnaast ook de telefooncentrale, staat in voor het radiofonisch contact met de ploegen op het terrein, doet de redactie van het proces-verbaal bij een aangifte ten burele, bedient het netwerk van bewakingscamera’s in de stad bij melding van een incident, houdt de monitors in het oog van het cellencomplex wanneer er een of meerdere personen in verblijven enz…

Deze twee zaken ( aanzuigeffect en toenemende taken) hebben gezorgd voor een sterke toename van de werkdruk bij de plantons.

Men zou dan in eerste instantie kunnen denken aan het uitbreiden van deze onthaalfunctie met een tweede medewerker, maar als u weet dat men om één medewerker 24/24 en 7/7 extra in te zetten, 7 extra medewerkers moet hebben, is de rekening snel gemaakt, denk ik.

Om het werk van deze plantons meer beheersbaar te maken, omdat er inmiddels meerdere zowel grote als kleine zones ( Geel, Turnhout, Antwerpen, Ranst…) begonnen waren met op afspraak te werken en omdat dit daar positief geëvalueerd werd, besloten we om ook in Lier met dit systeem te werken.

Werken op afspraak maakt dit werk beter planbaar, de wachttijden voor de burger op het commissariaat worden kleiner en de aangiften verlopen vlotter omdat er bijvoorbeeld ook in de afsprakenmodule wordt vermeld welke gegevens je moet meebrengen voor een bepaalde aangifte, terwijl dit vroeger al eens zorgde voor extra heen- en weer geloop wanneer men deze gegevens niet bij had.

In de meeste andere zones werd het systeem van werken op afspraak bovendien gecombineerd met een sluiting van het commissariaat tussen bijvoorbeeld 20 uur en 8 uur. Bij een dringende aangifte dient men daar gebruik te maken van een muurtelefoon waardoor men terecht komt bij de dispatching van de federale politie in Antwerpen waar men dan zal beslissen of er al dan niet een interventieploeg wordt langs gestuurd.

In Lier hebben we hier vooraf uitgebreid over gepraat met de onthaalmedewerkers en hebben we besloten dit niet te doen en wel om de reden die u zelf in uw interpellatie vermeldt. Het is inderdaad zo dat sommige klachten of aangiften sterk emotioneel beladen zijn en dat een boodschap aan de telefoon dit niet steeds kan vatten.

Daarom hebben we er voor gekozen om het onthaal toch steeds open te houden. De planton zal dan geval per geval kunnen beoordelen. Indien het inderdaad om zeer gevoelige zaken gaat, zoals intrafamiliaal geweld, zedenmisdrijven, andere misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, zal alsnog de aangifte onmiddellijk worden opgenomen en zal daartoe eventueel een interventieploeg op het terrein worden terug geroepen om hierbij te helpen.

Nu even over de twee concrete gevallen die u aanhaalt in uw interpellatie.

Het is inderdaad zo dat in een artikel in de krant eind juli werd vermeld dat betrokkenen zich hadden aangemeld bij de politie Lier maar dat ze werden weg gestuurd omdat ze geen afspraak hadden. De feiten zijn echter enigszins anders. De rommelmarkt in kwestie was op een zondag in Berlaar. De betrokkenen hadden daar een discussie gehad met de verantwoordelijken van deze rommelmarkt. Zij wilden hiervoor naar het politiekantoor gaan. Het onthaal van de politiezone Berlaar-Nijlen is echter gesloten op zondag.

Omdat dit volgens de daarjuist genoemde omzendbrief PLP10 niet kan, heeft de politiezone Berlaar-Nijlen een protocol met zowel de politiezone Lier als de politiezone Heist dat personen voor dringende aangiften in Lier of Heist terecht kunnen. Het protocol vermeldt letterlijk : "Aan het centraal onthaalpunt te Nijlen en het contactpunt te Berlaar wordt de vermelding aangebracht dat burgers zich kunnen aanmelden op het onthaalpunt van de politiezone Heist of de politiezone Lier. Voor niet dringende aangiften worden zij verwezen naar het onthaal op de werkdagen. Voor dringende politiehulp worden zij verzocht om gebruik te maken van de muurtelefoon."

Betrokkenen hebben zich dan naar Lier begeven, maar werden omdat dit geen dringende aangifte betrof verzocht om aangifte te doen tijdens de kantooruren in Berlaar zoals het protocol vermeldt.

Betrokkenen hebben zich dan echter terug naar de rommelmarkt in Berlaar begeven en daarop zijn de feiten gebeurd die nadien in de media zijn opgedoken.

Omwille van de melding in de media werden daags nadien de camerabeelden van de aanwezigheid van betrokkenen aan het onthaal in Lier door de korpschef en het diensthoofd onthaal/interventie bekeken en werden de medewerkers die op dat ogenblik op dienst waren hierover bevraagd. Op de beelden is duidelijk te zien dat het om een rustig gesprek ging in de ontvangstruimte en dat betrokkenen na dit gesprek van enkele minuten in alle rust vertrokken zijn. Nogmaals de feiten die in de media kwamen, waren toen nog niet gebeurd! Van deze feiten werd daags nadien proces-verbaal opgesteld door de politie Berlaar-Nijlen.

Wat het tweede geval betreft. Dit gaat blijkbaar om een aangifte van beschadigingen. Dit wordt niet als een dringende aangifte beschouwd. Het is dan ook normaal dat hiervoor een afspraak gemaakt moet worden. Het kan natuurlijk vreemd lijken dat men dan naar huis wordt gestuurd en men dan toch voor even later een afspraak kan maken. Het kan echter best zijn dat men op het ogenblik dat betrokkene aankwam op het commissariaat reeds bezig was met een andere aangifte ( het lokaal waar men dan plaats neemt is aan het zicht onttrokken, men kan dit dus niet zien wanneer men aan de balie staat) of dat er enkele minuten later een andere afspraak was. Het zou dan ook niet logisch zijn om de persoon die wel een afspraak had, te laten wachten voor iemand die er geen had.

Ik ben niet op de hoogte van de juiste omstandigheden van dit geval, maar denk dat indien betrokkene had gevraagd om voor hem een afspraak te maken, men dit ook wel gedaan zou hebben.

Dit kan misschien overkomen als weinig flexibel maar u moet begrijpen dat indien we voor àlles uitzonderingen gaan maken, we het systeem even goed kunnen opdoeken.

De flexibiliteit bevindt zich zoals ik daarjuist zei in de beoordeling van het emotionele aspect van de zaak.

Over het werken op afspraak werd zoals u aanhaalt in de loop van april bericht in de kranten maar bijvoorbeeld ook in de Peperbus. De ervaring leert echter dat dit soort berichtgeving bij de meeste mensen niet echt blijft hangen. Het is pas wanneer men de politie nodig heeft dat men deze informatie belangrijk vindt.

Ik betwist uw opmerking dat er op het eerste zicht niets te lezen is over het maken van een afspraak op de website van de politie en dat dit wel wat doorklikwerk vraagt.

Op de startpagina van de lokale politie Lier vindt je onderaan een rubriek “Aangifte”.

Daar staat : “Ben je het slachtoffer van een misdrijf? Aarzel dan niet om aangifte te doen! Maak hier een afspraak wanneer je een aangifte wil doen. Voor dingende zaken kan je 24/7 aan ons onthaal terecht. Daaronder staat een duidelijke “Doe aangifte”. Wanneer je daar op klikt kom je terecht op een pagina waarop vermeld wordt welke mogelijkheden er allemaal zijn om een zaak aan te melden, naargelang het geval. Om nog even terug te komen op de zaak van de beschadigingen aan het voertuig, daarvoor kan men zelfs online een aangifte doen en is een afspraak op kantoor facultatief.

Wanneer je rechtstreeks op het woord “afspraak” klikt kom je dadelijk op de hoofdpagina van het afsprakensysteem terecht waar je een keuze kan maken uit een aantal misdrijven waarbij voor een aantal van deze misdrijven verdere info wordt gegeven ( over wat je bijvoorbeeld moet meebrengen). Als je dan klikt op het misdrijf waarvoor je aangifte wil doen, kom je in de tijdtabel terecht om een afspraak te maken.

Ik denk dat ik hiermee op de vragen geantwoord heb, maar overloop nog even:

 1. Na een half jaar wordt het afsprakensysteem als positief ervaren. Het zorgt in elk geval voor een betere spreiding van de werkdruk en wordt bijgestuurd waar en wanneer nodig.
 2. Er kan altijd overwogen worden om dit nogmaals onder de aandacht te brengen van de inwoners, maar zoals gezegd leert de ervaring dat dit soort informatie niet steeds blijft hangen.
 3. De flexibiliteit bevindt zich vooral in de beoordeling van de emotionele context. Men kan niet voor alles uitzonderingen maken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Oktober | Interpellatie Evi Van Camp i.v.m. beheer bermen en sneeuwvrij maken wegen

Afgelopen zomer stelden we vast dat het maaien van de bermen zeer laat is gebeurd op sommige plaatsen. Distels, sint–jacobskruiskruid, kregen zo voldoende tijd om zaden te verspreiden. Deze onkruiden zijn zeer nadelig en zelfs giftig voor het graslandbeheer. Daarenboven leidt dit ook soms tot gevaarlijks situaties vooral voor onze zwakkere weggebruikers.

Achteraf bleek dat er wat problemen waren met de machines om zo een goede opvolging te kunnen garanderen.

Ik had daarom graag geweten:

 1. Waarom werden er geen alternatieven bekeken om de bermen tijdig te maaien?
 2. Kunnen landbouwers hier geen rol in opnemen?
 3. Ook m.b.t. het ijs- en sneeuwvrij maken zouden ze een belangrijke rol kunnen vervullen. Wanneer men van verschillende plekken kan vertrekken, krijgt men sneller alles gedaan.
 4. In welke mate werd/wordt de polder nog betrokken? In het verleden leverden zij immers een zeer waardevolle bijdrage in het onderhoud van de bermen.
 5. Hoe zal men in de toekomst vermijden dat nadelige zaden zich kunnen verspreiden en vermenigvuldigen?

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Het Bermbesluit, een uitvoeringsbesluit bij de Wet op het Natuurbehoud, bepaalt wanneer er gemaaid mag worden. Het is van toepassing op de bermen gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, in zoverre zij beheerd worden door publiekrechtelijke rechtspersonen. Het Bermbesluit bepaalt dat bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het bermenmaaiplan van de stad is opgesplitst in twee toeren : één toer voor de grote bermenmaaier en één toer voor de kleine bermenmaaier. De eerste maaibeurt loopt tot half augustus. De tweede maaibeurt loopt tot einde oktober.

Kunnen landbouwers hier geen rol in opnemen? Voor ijs- en sneeuwvrij houden van gemeentewegen heeft de stad een eigen strooiplan en gespecialiseerde voertuigen. Voor het strooien van fietspaden is in november 2018 een prijsofferte uitgeschreven. Hiervoor is ook Werkers (tuin- en landbouwbedrijven) aangeschreven . Zij hebben evenwel geantwoord dat ‘Het is ons echter niet gelukt om op deze korte tijdspanne nog iemand te vinden die hiervoor is uitgerust, waardoor we met een andere partner in zee zijn gegaan.

De Polder van Lier maait voor de eerste maaibeurt de vegetatie rond alle obstakels en bomen. Het voormaaien bij de tweede maaibeurt is afhankelijk van de eigen najaarswerken van de polder, meer bepaald het onderhoud van de poldergrachten.

De startdatum voor het bermen maaien ligt vast in het Bermbesluit. We kunnen dus niet vroeger starten met deze werkzaamheden. De stad mag bovendien geen pesticiden gebruiken voor het bestrijden van onkruid. Wat betreft het bestrijden van distels, deze verplichting bestaat niet meer, voor sint-jacobskruiskruid bestaat geen verdelgingsplicht. Deze plant is bovendien een waardplant voor veel verschillende insecten (sint-jacobsvlinder, duinzijdebij, zaadvlieg, …) en mag dus niet selectief bestreden worden omwille van de biodiversiteit.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Oktober | Interpellatie Koen Breugelmans i.v.m. Seniorenfeest

Sinds 2009 vindt jaarlijks in het najaar het Seniorenfeest plaats. Inwoners die dat jaar hun 60ste, 70ste, 80ste of 90ste verjaardag vieren worden door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Het evenement bestond aanvankelijk uit een luik informatiemarkt en een luik entertainment en ontmoeting. In de loop der jaren is er wat aan de formule gesleuteld, maar de opkomst bleef op peil. Jaarlijks tekenden enkele honderden senioren present op dit feest. De samenwerking met de Seniorenraad verliep - zeker in de beginperiode en voor zover ik kan oordelen ook nadien - optimaal.

Vandaag bereiken ons berichten dat het Seniorenfeest dit jaar niet zal plaatsvinden. Dit tegenstaande er blijkbaar eerder dit jaar in de Seniorenraad reeds een datum voor dit jaar werd vooropgesteld: 17 oktober.

Graag had ik dan ook vernomen:

 1. Klopt het dat het Seniorenfeest in 2019 niet zal plaatsvinden?
 2. Wat heeft aan de grondslag gelegen van deze beslissing?
 3. Verdwijnt het Seniorenfeest definitief van de kalender?
 4. Zoniet, worden de jarigen van 2019 alsnog later uitgenodigd op een gelijkaardige viering?

Antwoord Schepen Annemie Goris (N-VA)

 1. Neen, dit klopt niet. Het zal wel wel in een andere vorm en concept plaatsvinden;
 2. Door de langdurige afwezigheid van onze seniorenconsulent waren we genoodzaakt om keuzes te maken rond inzet van medewerkers: er is gekozen voor kerntaken zoals ondersteuning seniorenraad en Lokale Adviesraad Toegankelijkheid. Daarnaast werden een aantal gemaakte afspraken voor afwezigheid opgenomen (bijv. ook rond dementie);
 3. Dat is absoluut niet de bedoeling;
 4. Cfr. beslissing van college van burgemeester en schepenen van 21/10/2019 zal het seniorenfeest georganiseerd worden door seniorenraad en naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de eerste helft van december 2019 in het Hof van Aragon.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 Oktober | Mondelinge vraag Stéphanie Van Campenhout over STEM-academie in Lier

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. In 2012 werkte de Vlaamse Regering daarom het STEM-actieplan uit om jongeren te stimuleren voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen.

Naast de STEM-opleidingen die de scholen aanbieden, werd in dit kader ook een STEM-academie netwerk opgezet: dat is een verzameling van organisaties die op woensdagnamiddag en/of in het weekend wetenschaps- en techniekactiviteiten bieden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hun aanbod valt niet onder het leerplichtonderwijs en is dus aanvullend op wat bv. in de scholen aangeboden wordt.

Dat dit onze Vlaamse Regering erg ter harte gaat, bleek niet enkel uit de middelen die zij hier vorige legislatuur nog in pompte, maar ook meer recent uit het regeerakkoord, waarin de verdere uitrol van het programma “Een STEM-academie in iedere gemeente” opgenomen staat.

Graag stel ik hierbij de volgende vragen:

 1. In welke mate heeft ook Lier de ambitie om deel uit te maken van het STEM-academie netwerk?
 2. Indien ja, welke acties zal de stad hiertoe ondernemen? Welke partnerschappen worden hiervoor eventueel mogelijk geacht?

Antwoord Schepen Ivo Andries (Open VLD)

 1. Binnen Lier zijn nog geen organisaties aangesloten bij het STEM-academie netwerk. Vanaf oktober 2019 is er een tijdelijke stop voor de registratie van STEM-academies. Registreren kan opnieuw begin 2020. Lier wacht af hoe de Vlareg dit verder vorm gaat geven in haar beleidsplannen en budgetten.
 2. Het STEM-academie netwerk in Lier kan verder bekeken worden met scholen en/of organisaties. Het ondersteunen van dit netwerk kan een taak zijn voor de stad (bv logistiek). Er wordt verder onderzocht of dit zinvol is.

2019 Oktober | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. verkeer Koningshooikt

Vorige gemeenteraad signaleerde ik dat de wegomleiding naar aanleiding de werken op de N15 in Putte die door Koningshooikt zou lopen. De schepen gaf aan dat er toen reeds overleg was geweest met de politie en extra toezicht en controles voorzien werden. Dank om de raad te informeren over welke initiatieven de politie afgelopen maand effectief genomen heeft (welke controles, aantal, locaties) en welke andere flankerende maatregelen er genomen werden.

De vorige gemeenteraad duidde de schepen omslachtig de moeilijkheid om af te dwingen dat verkeer +3,5ton de omleiding over Lier zou volgen. Wanneer we de signalisatie nakijken, stellen we vast dat de signalisatie vanuit Berlaar-Heikant één bord aan de linkerkant van de weg op de hoek Sander De Vosstraat-Aarschotsebaan behelst. Is dit volgens u voldoende om maximaal zwaar verkeer aan te moedigen de omleiding te volgen?

Ondertussen zet deze extra verkeersstroom de verkeerssituatie in het dorp op scherp: verschillende straten worden vandaag (nog meer) gebruikt als sluipwegen, veelal om de situatie aan het Sterreke te vermijden. Zo ontstaat op dit moment in de Beekstraat een onhoudbare situatie, en krijgen onder meer de Kruisstraat, Slenderstraat, Tallaart, Bossen... een onaangepaste verkeersstroom te verwerken.

We lezen dat er overleg in het dorp gepland wordt, maar het lijkt toch aangewezen dat een paar ingrepen op korte termijn moeten getroffen worden. We zijn benieuwd naar de initiatieven die u op korte termijn plant.

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Er werden zowel door de politie als door de dienst mobiliteit verschillende acties genomen. Op 26/09 werd er bij einde schooltijd een telling georganiseerd in de beekstraat die wees op 50 auto’s per uur in elke richting. Dat is meer dan te verwachten is op basis van de bewoners maar een stuk minder dan gemeld in de straat zelf.

 • 01/10 S d Vosstraat ==> 8 overtreders op 278 passanten
 • 02/10 in Mechelbaan ==> 2 overtreders op 557 passanten
 • 08/10 in S d Vosstraat ==> 11 overtreders op 255 passanten
 • 08/10 in Dorpsstraat ==> 23 overtreders op 430 passanten
 • 10/10 in Mechelbaan ==> 16 overtreders op 847 passanten
 • 10/10 in S d Vosstraat ==> 60 overtreders op 395 passanten
 • 11/10 in Beukheuvel ==> 2 overtreders op 293 passanten

Op 1 oktober werd er in het dorp van Koningshooikt een controle georganiseerd op niet toegelaten zwaar verkeer, daarbij konden geen overtredingen worden vastgesteld.

Wat de signalisatie betreft is door het agentschap wegen en verkeer voorzien dat de aanbevolen route voor + en – 3,5 ton via oranje wegwijzers. Dit zijn uiteraard geen afdwingbare borden gelet op het feit dat zowel Mechelbaan in het mobiliteitsplan voorzien zijn als secundaire wegen type II en dus ook bedoeld zijn voor verkeer van boven de 3,5 ton.

Wat betreft de beekstraat lijkt het ons toch belangrijk dat we dit traject lopen met de bewoners in plaats van zonder overleg daar maatregelen te nemen. Deze week vindt er samen met SKW een reeds lang geplande observatie plaats ter hoogte van het sterreke. Op basis daarvan kunnen we die bewonersvergadering inplannen.

2019 November | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. addendum dading Normaalschool

Op de gemeenteraad in juni lag een bijakte voor ter aanpassing van de PPS Normaalschool. Die omvatte de verkleining van de ondergrondse parking n.a.v. de verhoging van de kostprijs voor de uitvoering van de archeologische opgravingen.

Deze bijakte moest ook vertaald worden in een addendum bij de dadingsovereenkomst met de buurtbewoners. Dat zou volgens de schepen geen probleem zijn, want het was reeds overlegd. De meerderheid ging niet akkoord met het voorstel van de oppositie om de bijakte voorwaardelijk goed te keuren en zo de dialoog met de buurtbewoners te respecteren.

Wat blijkt nu? Het is november en er is nog geen akkoord met de ondertekenaars van de oorspronkelijke dadingsovereenkomst.

Daarom wil onze fractie graag weten:

 • Wat is de stand van zaken om tot het noodzakelijke akkoord met de buurtbewoners te komen?
 • De buurtbewoners hebben u al sinds de eerste overlegmomenten m.b.t. deze aanpassing in februari 2019 duidelijk gemaakt welke verwachtingen ze hebben. Die komen overeen met de principes van de oorspronkelijke dadingsovereenkomst. Welke garanties zal u hen geven? We zijn dan vooral benieuwd naar de engagementen die de stad zal nemen om de parkeerdruk voor de buurt te verlagen.

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Er werd nog geen akkoord bekomen. Zolang we in onderhandeling zijn met de buurt, lijkt het ons niet mogelijk om hier mee te delen welke engagementen wel of niet worden genomen. Dat lijkt ons net het voorwerp uit te maken van deze gesprekken.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 November | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. communicatie omtrent mobiliteit

Het afgelopen jaar werd op verschillende manieren gecommuniceerd met de inwoners over de mobiliteitsplannen van het stadsbestuur. Deze communicatie verloopt héél verschillend: via folders, website, sociale media of buurtvergadering en in de gemeenteraad. Vanzelfsprekend vinden wij het goed dat er naar oplossingen wordt gezocht en dat hierover gecommuniceerd wordt.

Het is evident dat dit verwachtingen schept en dat onze inwoners opvolging verwachten. Het is precies daar dat het schoentje knelt. Ik geef een aantal voorbeelden van het afgelopen jaar:

 1. 6 november 2018: Bewonersoverleg verkeer tussen Lintsesteenweg en Mechelsesteenweg, enkele scenario’s worden geschetst;
 2. 9 april 2019: Gemeenteraad met een mondelinge vraag van Tom Claes m.b.t. de verkeerssituatie op Kloosterheide (en heel wat mails vanuit het buurtcomité ter ondersteuning. Uw antwoord: "het probleem moet breder uitgeklaard worden";
 3. 23 september 2019: Gemeenteraad met de interpellatie van mezelf rond de verkeerssituatie in Koningshooikt. Na een plaatsbezoek aan het kruispunt 'Sterreke' zou een bewonersvergadering worden ingepland.

Het zijn maar enkele voorbeelden. We worden hier  als raadsleden op aangesproken omdat opvolging uitblijft. Om met dezelfde voorbeelden verder te gaan:

 1. De buurt heeft geen idee wat er nadien met de feedback en de scenario’s is gebeurd. Het probleem is niet vanzelf verdwenen;
 2. Voor een bredere uitklaring is overleg met Nijlen aangewezen. Hier werd nog geen initiatief in genomen;
 3. Nog geen bewonersvergadering gepland, na het plaatsbezoek op 24 oktober.

We kijken dan ook uit naar het engagement van de meerderheid om bestuurskracht te tonen in de toekomst, open en transparant te communiceren met de inwoners én meer terug te koppelen.

Antwoord Schepen Bert Wollants (N-VA)

Deze dossiers zijn wat ons betreft allen nog lopende. Vaak gaat dit over zaken die nog verder moeten uitgeklaard worden zowel intern als extern. Daarbij komt dat de bezetting van de dienst mobiliteit maakt dat dit soort zaken nu eenmaal tijd vraagt. De concrete oplossing die dienen voort te vloeien uit de verschillende processen wordt na een dergelijke bewonersvergadering ook vaak moeilijker dan makkelijker. Als het draagvlak groot is, kunnen zo’n dingen soms sneller gaan.

Een aantal voorbeelden:

 • Kammenstraat: oorspronkelijke klachten van de bewoners over sluipverkeer in 2008, waarna een bord plaatselijk verkeer wordt gezet. In maart 2017 komen er nieuwe klachten omdat deze oplossing geen soelaas biedt, nog verergerd door snel rijdende voertuigen uit de overliggende garage. Bewonersoverleg heeft plaatsgevonden in juni en werd onmiddellijk een ruim draagvlak gevonden om de straat te knippen. Werd uitgevoerd in juli 2017;
 • Berlaarsesteenweg: buitenbocht van de Berlaarsesteenweg. Vraag van bewoner tot herinrichting in april 2015. Bewonersvergadering december 2015 waar op de vergadering de bewoners verschillende aanpassingen doen aan het voorstel, maar waar vrij snel een akkoord was tussen de bewoners. Eerste helft van 2016 ook uitgevoerd;
 • Kromme Ham: eerste klachten in februari 2002, schepencollege beslist in 2003 om af te sluiten maar zonder uit te voeren, in mei 2005 komt er een bewonersvergadering omwille van onenigheid in de buurt en schepencollege beslist in juni 2005 opnieuw om af te sluiten. Klachten blijven aanhouden en in juni 2013 beslist schepencollege opnieuw om af te sluiten, wat dan met de werken Torenvenstraat in 2015 ook werd uitgevoerd.

Dat zijn drie voorbeelden die aangeven hoe zo’n dossier soms kan lopen. En veel hangt inderdaad af van het feit of er een draagvlak kan worden gecreëerd en in welke zin. Dat maakt dat sommige dingen vlot vooruit gaan en andere zaken langer duren om tot resultaat te komen.

Om dan in te gaan op een aantal dossiers die op dat vlak de afgelopen jaren hebben gespeeld en de bijbehorende stand van zaken:

 • Bus Zevenbergen: klachten over busverkeer in de wijk en omliggende straten. Bewonersvergadering levert absoluut geen draagvlak op om iets te veranderen: dossier is afgesloten;
 • Blauwe zone Mechelpoort: in januari 2017 klachten, bewonersvergadering in maart met heel veel voorstanders, werd ingevoerd in oktober 2017;
 • Eenrichtingsverkeer Senthout: langlopende klachten, bewonersvergadering in 2017 rond heraanleg waar verkeer werd meegenomen. Uitvoering bij de heraanleg;
 • Blauwe zone Koningshooikt: bewonersvergadering in maart 2018, heel verschillende insteken uit de buurt met een bijzonder onduidelijke uitspraak. Piste om klein deel toch uit te breiden wordt verder besproken;
 • Schoolstraat Pastoriestraat: overleg bewoners heeft plaatsgevonden in navolging van eerdere bewonersvergadering rond de heraanleg. Dossier wordt verder voorbereid om opnieuw met school en bewoners te bespreken;
 • Fietsstraat Spuilei: voorgelegd aan bewoners, opmerkingen vanuit de situatie rond Wallenhof. Wordt verder uitgewerkt;
 • Leike: vraag naar invoering van eenrichtingsverkeer, waarvoor duidelijk geen draagvlak bestond. Deze zaak wordt wellicht afgesloten zonder verder gevolg.

Dan komen we bij de drie dossiers die u heeft aangehaald:

 • Wijk tussen Mechelsesteenweg en Lintsesteenweg: zijn concrete oplossingspistes uitgewerkt die ook werden doorgesproken met de mobiliteitsraad. Daaruit blijkt dat er zeer weinig overeenstemming is tussen de verschillende bewoners. Er zijn nadien nog tellingen uitgevoerd om deelproblemen verder in kaart te brengen. Op basis daarvan zal een voorstel worden voorgelegd aan de buurt. Of daarvoor een draagvlak bestaat is niet geheel zeker;
 • Kloosterheide: dit is eigenlijk een uitvloeisel van de discussie rond de Kromme Ham. In dit kader werden door de provincie een aantal tellingen uitgevoerd i.f.v. de fietsostrades. Er werden ook op andere plekken nog tellingen uitgevoerd, die echter niet tot gewenste resultaat leidden, waardoor deze wellicht moeten overgedaan worden. De mobiliteitsraad heeft zich hier ook reeds over uitgesproken. Gezien het bestuursakkoord ook de uitbreiding van zone 30 bekijkt en er in die wijk wel aanleiding is om een aantal zaken tegen het licht te houden, wordt dat momenteel mee geïntegreerd. De opmerking over Nijlen, volg ik niet helemaal. De gesprekken over o.a. de fietsostrades met provincie en met infrabel over de overwegen, moeten daar sowieso aan vooraf gaan om met alle gegevens op tafel met de bewoners te - kunnen spreken. Die gesprekken lopen momenteel volop;
 • Beekstraat: voor de Beekstraat is er een observatie geweest in de straat op 26 september in de avondschoolspits, op 24 oktober in de ochtendspits aan het sterreke, op 5 november in de ochtendspits ter hoogte van het kruispunt met de ‘kleine Mechelbaan’, en de afgelopen week nog een avondschoolspits aan’t sterreke. Op basis daarvan wordt nu overlegd met SKW of een aanpassing daar tot resultaat kan leiden. Maar de observaties zijn op dat vlak niet onmiddellijk hoopgevend. Dat is wel info die we nodig hebben voor die bewonersvergadering. Als we meer duidelijkheid hebben van Katelijne, kan de bewonersvergadering ingepland worden.

Had ik graag op een aantal van die zaken veel meer vooruitgang geboekt? Wees maar zeker. Maar we lopen af en toe op uitdagingen die de mogelijke oplossingen minstens schaars maken en soms de zaken laten vastlopen. Maar u haalt terecht aan dat we voldoende aandacht moeten hebben om ook aan de bewoners te communiceren in welke fase dergelijke kwesties zitten en wanneer ze definitief worden gesloten of on hold gezet.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2019 November | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over vrachtwagenparking

Graag had ik vernomen waar de vrachtwagenparkings op het grondgebied van Lier en Koningshooikt zich momenteel situeren en wat hun capaciteit is.

Zijn er ook specifieke randvoorwaarden waaraan de stad moet voldoen in het ter beschikking stellen van deze parkings?

Antwoord van het stadsbestuur

Er zijn momenteel parkeerplaatsen waar vrachtwagens kunnen parkeren langs de R16, aan de Rodekruislaan, op de Laag, langs de Antwerpsesteenweg en langs de Leuvensevest. De capaciteit is sterk afhankelijk van de lengte van de vrachtwagens. Sommige zones zijn parkeergelegenheden die niet gekoppeld zijn aan een voertuigtype. De bruikbare capaciteit is dan ook afhankelijk van het type geparkeerde voertuigen.

Het schepencollege heeft op 2 september 2019 beslist dat het aantal locaties waar vrachtwagens mogen worden geparkeerd dient te worden ingeperkt. Een aantal van de locaties liggen immers ongelukkig in centrumgebied, in de buurt van scholen enz. Op een aantal andere locaties is de parkeerstrook vrij smal, waardoor de vrachtwagens zich in praktijk op het fietspad parkeren.

Op basis hiervan zullen in de toekomst de parkeerzones voor vrachtwagens langs de Leuvensevest en de Rodekruislaan worden opgeheven. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met de opheffing van het vrachtwagenparkeren langs de Antwerpsesteenweg.

Langs de R16 zal vrachtwagenparkeren worden georganiseerd op die stroken die breed genoeg zijn en beschikken over een afgescheiden fietspad aan het einde van de Ring nabij de aansluiting met de Lispersteenweg en tussen de Aarschotsesteenweg en de Berlaarsesteenweg. Hierdoor kan op die plek de ruimte gecompenseerd worden die op de andere plekken zal verdwijnen.

Voor de parkeerzone op De Laag bekijken we eerst de mogelijke alternatieven voor de bestaande vrachtwagenparkings.

Qua randvoorwaarden is er geen specifieke taakstelling bekend voor vrachtwagenparkeren.

2019 November | Schriftelijke vraag Evi Van Camp over aanleg fietsostrades F103 en F104

Fietsostrades zijn zeer geliefd in onze provincie. Ook in onze stad plant men er twee. Graag had ik dan ook geweten:

 1. Wat is de visie van de Stad op de tracéstudie fietsostrade F103 in het algemeen en meer specifiek wat betreft de wijk Kloosterheide qua veiligheid, mobiliteit en impact op natuur en omgeving?
 2. Wat is de timing van de aanleg en wat wordt er gedaan met de opmerkingen en alternatieven die aangereikt werden naar aanleiding van de infomarkten van de provincie?
 3. Wat was het advies van Stad Lier op deze twee nieuwe tracés die over het Liers grondgebied gaan?
 4. Wil lnfrabel ook in Lier overwegen sluiten en zijn hier misschien win-wins te vinden?

Antwoord van het stadsbestuur

 1. De Stad Lier is voorstander van de aanleg van fietsostrades F103 en F104 voor een betere en snellere verbinding van e naar Lier. We bekijken alle elementen daarvan samen met de provincie Antwerpen. Hiervoor loopt een planningsproces dat moet uitmonden in een definitief tracé en ontwerp.
 2. De timing hiervan wordt besproken in het vermelde planningsproces waar ongetwijfeld ook de input vanuit de infomarkten door het studiebureau van de provincie Antwerpen mee zal worden verwerkt. Een exacte timing is nog niet bekend.
 3. Het planningsproces loopt nog. Wat betreft de startnota is de problematiek van o.a. de verschillende overwegen bepalend. Deze gesprekken lopen nog volop.
 4. lnfrabel heeft een plan om over het volledige grondgebied van dit land overwegen te sluiten. De exacte wijze waarop en welke is nog niet uitgeklaard, deze plannen zijn nog onvoldoende concreet. De oefening wordt wel meegenomen in het planningsproces. 

2020 Januari | Interpellatie Stijn Coenen i.v.m. stand van zaken project 'Normaalschool'

Het is ondertussen januari 2020. Onze fractie vraagt zich af wat de stand van zaken is van het project 'Normaalschool'. Op basis van de laatste informatie uit de Raad van Bestuur van SOLag en input vanuit de buurt begrijpen we immers dat er nog geen akkoord is met de buurt. Daarnaast liggen de werken ook al maanden stil.

Onze fractie had graag een antwoord op volgende vragen.

 1. Is er nog een overleg gepland?
 2. Wat zijn de consequenties van de huidige situatie?
  • Naar budget?
  • Naar timing

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Januari | Interpellatie Evi Van Camp i.v.m. de Grote Grondvraag

Tegen 2036 moet de sanering van alle historisch verontreinigde gronden gestart zijn. Omdat de kosten van sanering hoog kunnen oplopen, is het zeer interessant dat elke burger op de hoogte is welke percelen eventueel risico kunnen lopen.

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Een heel aantal gemeenten hebben deze inventaris reeds
gemaakt en het resultaat daarvan kan je online vinden: https://www.degrotegrondvraag.be/

Samen met OVAM brengen gemeenten in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die men wil opsporen en saneren. Samen kan men zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Daarom had ik graag geweten:

 • Wanneer zullen Lier en Koningshooikt instappen in de Grote Grondvraag, aangezien
  dit momenteel nog een blinde vlek op de kaart is?
 • Het initiatief om gronden als risicovol aan te duiden ligt bij de gemeente/stad. Hoe zal
  men hier te werk gaan in Lier en Koningshooikt?
 • Hoe zal men burgers op de hoogte brengen van dit initiatief zodat men hier op kan
  reageren wanneer de eigenaar denkt dat de aanduiding onterecht blijkt te zijn?
 • Hoe zal men dit administratief organiseren?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Januari | Mondelinge vraag Stijn Coenen i.v.m. nieuwjaarsrecepties 2020

Op 5 en 19 januari vonden de nieuwjaarsrecepties plaats in respectievelijk Lier en Koningshooikt. De formule om samen te werken met lokale handelaars en de omkadering zorgden voor twee mooie en aangename momenten, waar heel wat volk op afkwam.

We willen hier in de gemeenteraad echter wat feedback geven met betrekking tot de organisatie: we kregen van heel wat Lierenaars en Hooiktenaren commentaar op de schoolse discipline die verwacht werd vooraleer men kon aanschuiven aan de eetkraampjes. Het waren telkens de houders van de kraampjes zelf die de aanwezigen daarover moesten informeren.

Daarom hadden we graag volgende vernomen:

 1. Hoe evalueert het CBS de nieuwjaarsrecepties in Koningshooikt en Lier?
 2. Waarom mocht er pas eten geserveerd worden na de toespraak terwijl drank wél voordien te krijgen was? Is er een mogelijkheid om hier duidelijker rond te communiceren?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Januari | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. uitstel vervoersregio

We lazen in de krant dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de implementatie van het decreet basisbereikbaarheid met een jaar uitstelt. Dat decreet moet het openbaar vervoer in Vlaanderen hertekenen, naar een meer vraaggestuurd model. Peeters stelt nu dat een invoering begin 2021 niet haalbaar is.

Het plan wordt nu ten vroegste begin 2022 uitgevoerd, maar ook dan blijft de uitdaging groot, zegt de minister. Enkel Antwerpen zou op schema zitten. Het voorstel is dat alle gemeenteraden ten laatste in juni 2020 de vervoersplannen goedkeuren.

Ik vraag me dus af, gelet op de voorstellen die op tafel lagen voor de vervoersregio Mechelen, met ernstige gevolgen voor het openbaar vervoer vanuit en naar Koningshooikt en Lier, wat het verdere plan van aanpak is? De voorstellen die nu op tafel liggen worden zij nog besproken in de commissies of is er nog ergens een inspraaktraject of overleg met burgers voorzien?

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.

2020 Februari | Interpellatie Stéphanie Van Campenhout i.v.m. rattenplaag

Via verschillende media konden we vernemen dat er de laatste weken frequent meldingen gedaan worden in verband met overlast door ratten

Graag zie ik hierbij de volgende vragen beantwoord:

 1. Hoeveel meldingen werden er inmiddels gedaan?
 2. Op de commissievergadering van januari stelde schepen Pets nog dat volgens de rattenvanger de situatie onder controle was. Is dit nog steeds het geval of is er sprake van een plaag?
 3. Wat is de oorzaak van deze overlast?
 4. Hoe zal de stad deze problematiek aanpakken?

Antwoord schepen Rik Pets (N-VA)

 1. 162 meldingen in 2019 voor ratten, 23 meldingen in januari 2020, 26 in februari 2020.
 2. De aantallen zijn niet van die aard om over een plaag te spreken. Vanaf dat het hinderlijk is, spreken we over een plaag. De zaak is volgens de schepen onder controle. Er zijn op dit moment minder ratten (de rattenvanger stelt vast dat er minder gif wordt opgegeten).
 3. De oorzaken: kapotte rioleringen, verkeerd composteren, sluikstorten…
 4. Aanpak van de stad: de rattenvanger heeft de 'lead': hij sensibiliseert en verdelgt. Daarnaast zijn heel wat oudere rioleringen toe aan vernieuwing.

Stéphanie suggereerde nog dat de vele bouwprojecten de druk op de leefomgeving van de beestjes vergroot (daarmee gepaard gaande hebben bv. heel wat mensen in de omgeving van de Pannenhuisstraat en de Mallekotstraat thans ook last van konijnen en fazanten in hun tuin). Dat ontkende de schepen echter.

2020 Februari | Mondelinge vraag Evi Van Camp i.v.m. snoeien van bomen

We stelden vast dat begin februari een aantal bomen een grondige snoeibeurt kregen, misschien sommige bomen wel iets té grondig. Zeker als het nog zou gaan vriezen.

Daarom had ik graag meer informatie gekregen omtrent volgende aspecten:

 1. Wat is de visie van de stad om deze sierbomen op deze manier te snoeien?
 2. Hebben de diensten dit zelf gedaan of werd dit uitbesteed?
 3. Wat is de reden om de snoei zo drastisch te doen?

Antwoord schepen Bert Wollants (N-VA)

 1. Het snoeien gebeurt drastisch omdat men niet elk jaar een béétje wil snoeien en de takken van de bomen vrij snel opnieuw tot tegen de gevels groeien.
 2. Het snoeien gebeurt door de stadsdiensten, maar er is ook een contract met de boomverzorging.

We hebben nog toegevoegd dat er ook een Loket Onderhoud Buitengebied bestaat voor onderhoud van openbaar groen (stad zowel als platteland). Het Loket verzamelt info, analyseert en snoet met een visie. De Stad gaat bekijken hoe het Loket eventueel de eigen werking kan versterken.

2020 Februari | Mondelinge vraag Stéphanie Van Campenhout I.v.m. evaluatie therapiehond WZC Paradijs

In het najaar van 2018 pakte Woonzorgcentrum Paradijs uit met een unicum in onze provincie: de aanwezigheid van therapiehond Stans, ter bevordering van de levenskwaliteit van de bewoners.

Graag stel ik hierbij de volgende vragen:

 1. We zijn inmiddels ongeveer anderhalf jaar verder: hoe evalueren het woonzorgcentrum en het stadsbestuur de aanwezigheid van de therapiehond?
 2. Zijn er verdere toekomstplannen hieromtrent?
 3. Is de stad bereid om ook te bekijken of onder bepaalde voorwaarden huisdieren toegelaten kunnen worden in haar sociale woningen?

Antwoord schepen Annemie Goris (N-VA

 1. De evaluatie is heel positief. Stanske heeft o.m. een heel gunstig effect bij dementerenden en mensen met afasie. Er zijn ook geen problemen met bv. mensen die bang zijn van honden. Stans houdt zich dan afzijdig.
 2. Toekomst: het is de bedoeling om de inzet van Stans verhogen. Daaraan gekoppeld wordt ze elke twee jaar onderworpen aan sociale vaardigheidstesten. Algemeen is de inzet van dieren een aandachtspunt in het sociaal beleid. Zo wordt er o.m. gedacht aan een knuffelweide en/of een uitbreiding met andere diersoorten (bv. cavia).
 3. Dit behoort tot de bevoegdheid van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Huisdieren zijn er principieel toegelaten indien ze niet zorgen voor overlast.

2020 Maart | Schriftelijk vraag Stijn Coenen i.v.m. basisschool Dagpauwoog

Basisschool Dagpauwoog zit middenin een bouwproject. De werken aan deze gebouwen liggen al geruime tijd stil. In april 2019 werd tijdens een interpellatie op de gemeenteraad aangegeven dat de vervuiling met asbest door de overtreder verwijderd werd. Ondertussen zijn de werken nog steeds niet heropgestart. Niettegenstaande de stad geen bouwheer is, vindt onze fractie dat de stad als lokale overheid er alles moet aan doen om een oplossing voor deze situatie te faciliteren.

 1. Kan het CBS een stand van zaken geven in dit dossier?
 2. Kan het CBS aangeven welke initiatieven zij hierin genomen heeft?
 3. Kan het CBS aangeven welke initiatieven zij eventueel nog plant?

Antwoord van het stadsbestuur

De werf is destijds stilgelegd omdat de aannemer en onderaannemers verschillende bouwfouten hadden gemaakt. Eén van deze fouten was het asbesthoudend puin dat gebruikt is geweest om de werftoeritten te verharden. Hiervan werd een PV opgemaakt. Het asbesthoudend puin werd vorig jaar tijdens de paasvakantie afgevoerd. Het PV is geseponeerd door het parket.

Nu loopt er een verder gerechtelijk onderzoek naar de andere bouwfouten. Hiervoor moet er verslag opgemaakt worden door een bouwkundig expert van het gerecht, hetgeen meer tijd in beslag lijkt te nemen dan verhoopt. Zolang dit niet in orde is, kunnen de werken niet hervat worden.

2020 Maart | Schriftelijk vraag Stijn Coenen i.v.m. zonevreemde sportrecreatie en Herakles Hockey

In de schoot van de Sportraad werd afgelopen najaar het dossier zonevreemde sportrecreatie opnieuw opgestart. Na een inventarisatie van de moeilijkheden en uitdagingen waar sommige sportclubs zich in bevinden, is het nu de bedoeling om voor elke situatie een geschikte oplossing te vinden. Voor sommige situaties zal het RUP Zonevreemde Sportrecreatie een oplossing bieden. De realisatie van dit RUP is ook voorzien in de meerjarenplanning.

Graag had onze fractie een stand van zaken gekregen in het dossier van het RUP Zonevreemde Sportrecreatie.

Heel specifiek zijn we ook benieuwd welk scenario verkend wordt voor de situatie van Herakles Hockeyclub. We vernemen dat in september 2019 daarover reeds gesprekken gevoerd werden met sommige leden van het CBS. Herakles Hockey is een topclub in België, in een sporttak waar de Belgen wereldtop zijn. Daarnaast is Herakles Hockey de grootste sportclub van Lier en heeft ze de laatste jaren hard gewerkt aan verdere verankering in Lier. Wij zijn ervan overtuigd dat hier inspanningen moeten geleverd worden om de nodige randvoorwaarden te creëren zodat deze club haar ambities kan waarmaken.

Antwoord van het stadsbestuur

Het is de ambitie van het stadsbestuur om het gemeentelijk structuurplan op termijn te vervangen door de nieuwe planfiguur 'ruimtelijk beleidsplan'. Met dit plan wil de stad samen met haar inwoners, maatschappelijke organisaties, private partijen duidelijk maken welk ruimtelijk beleid zij wil voeren tijdens de volgende jaren. Welke ambities mag en moet Lier koesteren? Welk is het beeld 'Lier 2040' dat wij voor ogen willen hebben?

In het kader van de raamovereenkomst tussen de stad Lier en OMGEVING werd aan OMGEVING opdracht gegeven om binnen de visievorming in dit ruimtelijk beleidsplan onderzoek te verrichten naar het toekomstperspectief voor de recreatieve voorzieningen in Lier. Deze liggen verspreid, zowel in de open ruimte als binnen het bebouwd weefsel. Het gaat zowel over zone-eigen als zonevreemde voorzieningen. Dat onderzoek reikt bouwstenen aan voor het op te maken beleidsplan ruimte Lier en is de insteek voor de opmaak van een RUP 'recreatieve voorzieningen'. De opdracht werd toegewezen op 20 januari 2020 en loopt parallel met de onderzoeken 'open ruimte en bedrijvigheid', 'stad en dorp' en 'ring en omgeving'. Dit onderzoek zal een negental maanden in beslag nemen, meer bepaald tot eind september 2020.

Het proces zal grosso modo in onderstaande stappen verlopen. Er worden tijdens de opmaak verschillende terugkoppelingsmomenten voorzien met het bestuur, betrokken diensten, Gecoro, Sportraad, Jeugdraad... Tevens met betrokken clubs en verenigingen en tot slot met burgers. Dit deel wordt eind deze maand verder uitgewerkt, afhankelijk ook van de maatregelen die de veiligheidsraad verder treft, daarover zullen we nog verder informeren.

Om kans te geven aan bureau OMGEVING om het onderzoek te voeren, is het voorbarig om vooruit te lopen op specifieke situaties of dossiers, zoals deze van de hgockeyclub. Er kan wel meegegeven worden dat de specifieke ruimtelijke moeilijkheden van de huidige site van de hockeyclub meespelen. Enerzijds de problematische bereikbaarheid en ontsluiting van de site, het knippen van de Hockeyweg, de sluiting van de nabij gelegen spoorwegovergang en de aanleg van de fietsostrade, anderzijds de ligging naast habitat- en VEN-gebied.

Er werden tenslotte al enkele vergaderingen gehouden met de bestendige deputatie en de gemeente Boechout. Deze zijn nu echter geblokkeerd door de coronaproblematiek.

Stappen

 1. RUIMTELIJKE AFWEGING VAN BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN: De Sportraad voerde een enquête uit bij sportclubs en verenigingen. De resultaten ervan leveren waardevolle informatie op over de behoeften en verwachtingen die deze clubs en verenigingen hebben. In een eerste fase wordt uit de verkregen informatie de ruimtelijke elementen gefilterd en worden deze ruimtelijk geïnterpreteerd. De sportdienst heeft deze informatie verzameld aan de hand van een enquête. Ze lieten de resultaten hiervan coördineren en adviseren door de Sportraad. Diezelfde oefening loopt in de schoot van de dienst jeugd en de Jeugdraad. Op basis van deze gegevens kan bureau OMGEVING hiermee aan de slag. 
 2. INVENTARISATIE VAN DE RECREATIEVE VOORZIENINGEN: Op basis van de verkregen informatie wordt per recreatieve site een fiche opgemaakt. 
 3. AANBOD VAN BESCHIKBARE RECREATIEVE GEBIEDEN (NIET AANGESNEDEN AANBOD): Naast het ruimtelijk interpreteren en afwegen van behoeften en verwachtingen wordt het beschikbaar aanbod aan recreatiegebieden in beeld gebracht. De informatie wordt in relatie gebracht met de andere lopende onderzoeken in kader van het beleidsplan.
 4. MATCH VAN VRAAG EN AANBOD: Enerzijds worden de behoeften en verwachtingen geanalyseerd maar anderzijds wordt het beschikbaar aanbod in kaart gebracht. Hieruit volgt een ruimtebalans die aangeeft of behoeften/verwachtingen al dan niet in evenwicht zijn. 
 5. VISIEVORMING: Uit de lijst van behoeften en verwachtingen worden vanuit ruimtelijke efficiëntie gerichte keuzes gemaakt. De uiteindelijke bedoeling is om tot een eerste filtering van varianten te komen. Op basis van visualisaties zullen de consequenties van varianten in beeld worden gebracht. 
 6. UITWERKING: De ontwikkelingsperspectieven per recreatieve site worden verduidelijkt en uitgewerkt.
 7. VERTALING NAAR HET OP TE MAKEN RUP: Het is de bedoeling dat de uitgewerkte ontwikkelingsperspectieven juridisch worden vertaald in een op te maken RUP 'recreatieve voorzieningen', voor zover deze afwijken van de heersende planologische context. Er wordt dan een overzicht gemaakt van welke krachtlijnen gelden voor het op te maken RUP. Op die manier wordt een opstart gegeven aan het RUP. Dit proces volgt aansluitend. 

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout i.v.m. de hondenweide in het stadscentrum (Dungelhoeff)

In het bestuursakkoord staat te lezen dat de stad de mogelijkheid van een nieuwe hondenspeelweide onderzoekt. Deze intentie werd nog een keer bevestigd, nadat eind vorig jaar een petitie door enkele Lierenaars werd gelanceerd voor een nieuwe weide in of nabij het stadscentrum.

Aanvankelijk werd gekeken naar de Dungelhoeffsite, maar na een bewonersvergadering waarbij de buurt zich negatief had uitgelaten over deze locatie, vernemen we uit persberichten van 25 maart 2020 dat er wel degelijk een nieuwe weide komt, evenwel in landschapspark Pallieterland.

Aangezien hondeneigenaars in het centrum hierdoor toch wat in de kou worden gelaten, stel ik graag de volgende vragen:

 1. Hoe evalueert het College het participatietraject? Is het College van mening dat er voldoende stemmen gehoord zijn in het debat en dat er voldoende ruchtbaarheid aan de bewonersvergadering gegeven is?
 2. Een grote ruimte in het centrum vinden, is weliswaar niet evident, maar overweegt het College eventueel om kleinere groene ruimtes aan te snijden voor inwoners die hun viervoeter toch even willen laten loslopen? In hoeverre kunnen stukjes groen aan bijvoorbeeld speelpleintjes hier soelaas bieden?

Antwoord van het stadsbestuur

De bewonersvergadering is aangekondigd na de eerste tekenen van verzet tegen de oorspronkelijke plannen. Daarop is er geluisterd naar de bekommernissen van de bewoners en heeft het college besloten om de locatie te verplaatsen. Het college evalueert het participatietraject in dit dossier bijgevolg gunstig.

In zitting van 16 maart 2020 heeft het college zoals gezegd kennis genomen van de bewonersvergadering (dd. 2/3). Tevens heeft het college beslist een hondenweide in te richten op Pallieterland.

Op 21 april 2020 is er een overleg tussen de stad en de verschillende partners binnen Pallieterland (Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Antwerpen). Ook het Polderbestuur dient hierbij betrokken te worden.

Hier zal de mogelijke inplanting bekeken worden en de verdere afstemming met de inrichting van de (nieuwe) volkstuintjes.  Eén van de argumenten om de hondenweide niet te voorzien op de Dungelhoeffsite was de onmiddellijke nabijheid van een speeltuin en zandbak: 

 • Wat met spelende kinderen op de site?
 • Er is de onmiddellijke nabijheid van zandbak en speeltuin.
 • Er is gevaar voor bijtende honden.
 • De afsluiting is niet hoog genoeg voor grote honden. Wie is dan verantwoordelijk?
 • De zandbak wordt nu reeds gebruikt door honden.

Om die reden vind het college het geen goed idee om 'stukjes groen aan speelpleintjes' of delen van speeltuintjes hiervoor in te richten. Bovendien doet men qua oppervlakte aanbevelingen van 500 tot meerdere hectaren. Op Dungelhoeff was dit ongeveer 2000m². Op Pallieterland kan dit eventueel vergroot worden tot 3000m².

2020 Maart | Schriftelijke vraag Stéphanie Van Campenhout i.v.m. Buurthuis Den Hof

Eind februari trok vzw Buurthuis Den Hof aan de alarmbel, toen bleek dat de vzw haar locatie aan de Maasfortbaan zou moeten verlaten om plaats te maken voor ruilwinkel Kinnebaba. Het voorstel van de stad zou zijn dat het buurthuis verhuist naar de Rosmolen of naar Herderin.

We hebben hier enkele bedenkingen en vragen bij:

 • Een bestaande buurtwerking verhuizen naar een andere buurt is op z'n zachtst gezegd'vreemd'. De huidige locatie van de buurtwerking heeft bovendien het voordeel over een parking te beschikken, waardoor ze vlot bereikbaar is voor minder mobiele mensen die aan buurtactiviteiten willen deelnemen.
 • Waarom kan de ruilwinkel niet mee verhuizen naar het Karthuizershof, samen met de sociale kruidenier en het sociaal restaurant?
 • In hoeverre is de verhuis van Kinnebaba naar de Maasfortbaan eventueel tijdelijk en is het de bedoeling dat de ruilwinkel opnieuw een onderkomen in het H. Geesthuis krijgt, na de renovatie?
 • Indien er geen andere optie is dan de ruilwinkel te verhuizen naar de Maasfortbaan, is er dan geen 'samenwerking' mogelijk met het buurthuis, opdat de werking op de huidige locatie kan blijven doorgaan?
 • Hoe ziet het bestuur de toekomst van andere organisaties en verenigingen die eveneens gebruik maken van de locatie van het buurthuis? Worden ook zij geacht andere oorden op te zoeken?

We vernamen dat het geplande overleg met de voorzitter van de buurtwerking op 17 maart niet heeft plaatsgevonden, gelet op de huidige omstandigheden. We dringen er echter op aan dat er toch op korte termijn duidelijkheid verschaft wordt over de plannen en mogelijkheden om de buurtwerking verder te zetten, liefst op een manier waar de vzw ook zelf achter staat.

Antwoord van het stadsbestuur

Waarom kan de ruilwinkel niet mee verhuizen naar het Karthuizershof, samen met de sociale kruidenier en het sociaal restaurant?

Het Kartuizershof is een feestzaal en deze biedt plaats aan de sociale kruidenier en het sociaal restaurant. Er is geen ruimte om ook een ruilwinkel te organiseren.

In hoeverre is de verhuis van Kinnebaba naar de Maasfortbaan eventueel tijdelijk en is het de bedoeling dat de ruilwinkel opnieuw een onderkomen in het H. Geesthuis krijgt, na de renovatie?

Voor wat betreft het Heilige Geestgebouw is er nog geen beslissing genomen naar verdere inzet van het gebouw. De eerste stap in deze ontwikkeling is een herbestemmingsstudie. Deze is in het huidige meerjarenplan voorzien onder actie: Actie 01/03/SAP/01/01 - Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies.

Indien er geen andere optie is dan de rui/winkel te verhuizen naar de Maasfortbaan, is er dan geen 'samenwerking' mogelijk met het buurthuis, opdat de werking op de huidige locatie kan blijven doorgaan?

De polyvalente ruimte wordt ingericht als winkel. Dit elke dag op- en afbreken is onbegonnen werk. De realiteit is dat beide werkingen niet (voldoende) op elkaar aansluiten: Ruilwinkel = winkel, VZW Den Hof = ontmoeting. Samenwerkingsmogelijkheden zijn zeker te bekijken/bespreken. 

Hoe ziet het bestuur de toekomst van andere organisaties en verenigingen die eveneens gebruik maken van de locatie van het buurthuis? Worden ook zij geacht andere oorden op te zoeken?

We willen dit in de toekomst verder bekijken en een globale strategie voor deze site opzetten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.