Op de Lierse gemeenteraad van 18 december 2017 werden het Budget 2018 en de aangepaste Meerjarenplanning 2018-2020 besproken en goedgekeurd. Hieronder vind je de integrale tussenkomst die fractieleider Koen Breugelmans deed namens de CD&V-fractie.

Mevrouw de voorzitter,
Beste collega’s

Ter goedkeuring ligt vanavond het budget 2018 en de meerjarenplanning 2018-2020 voor. Vermits we op minder dan 10 maanden van de gemeenteraadsverkiezingen staan is de waarde van de meerjarenplanning uiteraard eerder beperkt. Het zal het nieuwe stadsbestuur zijn dat deze voor de komende jaren al dan niet grondig zal aanpassen. We stippen dan ook in onze tussenkomst maar enkele beperkte aspecten aan.

Het budget en de meerjarenplanning gaan niet verwonderlijk uit van de gekende uitgangspunten. Hierbij willen we toch de volgende nuanceringen aanbrengen:

  • Besparingen op personeel: waar in het verleden werd gesteld dat hierdoor niet aan de dienstverlenging werd geraakt, stellen we vandaag vast dat het bestuur tot het inzicht is gekomen dat bv. de uitvoering van de actie “proper Lier” niet zonder bijkomende personeelsinzet mogelijk is. Nieuwe aanwervingen zijn inderdaad nodig. Laat, maar beter laat dan nooit. 14 oktober 2018 is immers in zicht.
  • Er zijn geen belastingverhogingen. Dit geldt inderdaad voor de opcentiemen O.V. en de aanvullende personenbelasting, maar wat de andere belastingen betreft is de druk voor de Lierenaar en Hooiktenaar de afgelopen legislatuur toch wel aanzienlijk verhoogd (oa. omwille van de indexering van alle retributies bij het begin van de legislatuur).
  • De herziening van het afvalbeleid: over tot wat deze herziening geleid heet - de ondertussen meer dan gekende afvaltaks - moeten wij niet verder meer uitweiden.
  • Een realistisch investeringsprogramma. Hier verwijs ik graag naar mijn tussenkomst van vorig jaar waar ik voorspelde dat de vooropgestelde investeringen niet allemaal of zeker niet allemaal binnen de vooropgestelde termijn zullen gerealiseerd worden. De stadsdiensten kunnen immers maar 7 à 8 mio EUR per jaar verwerken. Vandaag stellen we vast dat deze te ambitieuze planning (het gaat over ca. 4 mio EUR) wordt “omgezet naar een meer operationele uitvoering”, lees uitgesteld. (bv. de heraanleg van het Begijnhof en het fietspad op de Kesselsesteenweg) .

Het stadsbestuur heeft trouwens ook op andere vlakken naar ons geluisterd, weliswaar te laat, maar beter laat dan nooit.

Reeds eind 2015 betwijfelden wij of het toen in het budget voorziene bedrag voor de inrichting van het nieuwe stadsmuseum zou volstaan om er een museumsite van te maken die beantwoordt aan de hedendaagse normen inzake bezoekerscomfort, interactiviteit en communicatie. Vandaag stellen we met voldoening vast dat aan onze vraag toch enig gevolg wordt gegeven met een bijkomend budget. Af te wachten valt of deze bijkomende middelen optimaal zullen worden aangewend.

Ook inzake de Sint-Gummaruskerk heeft men eindelijk gehoor gegeven aan de bezorgdheid die de CD&V-fractie sinds 2014 over dit dossier heeft gemaakt. Elk jaar hebben wij hier in deze raad tijdens de budgetbesprekingen de stopzetting aangeklaagd van de restauratie van het belangrijkste kunsthistorische en toeristische patrimonium van onze stad, de Sint-Gummaruskerk. Vandaag vermoed ik dat alle fracties hierover zullen tussenkomen. Elk jaar kreeg ik hetzelfde antwoord vanwege verschillende schepenen (het is blijkbaar nooit echt duidelijk geweest wie dit dossier beheerde of juist niet beheerde): “zolang het juridisch geschil met de architect loopt kan de restauratie niet verder gaan”.

Afgelopen maandag klonk het ineens anders. De verderzetting van de restauratie was volgens de schepen de afgelopen jaren wel mogelijk geweest, maar ze was niet wenselijk. Er wordt nu (meer dan 4 jaar na het besluit om de restauratie stop te zetten) een finaal juridisch advies gevraagd over de mogelijkheid om de restauratie verder te zetten ook al loopt de juridische procedure nog steeds. Dit doet toch vragen rijzen over hoe dergelijke ingrijpende beslissing destijds werd genomen en dit doet sterk vermoeden dat er andere (met name budgettaire) redenen aan de grondslag van deze beslissing hebben gelegen.

Er moet nu een beheersplan worden opgemaakt, een nieuwe aanbesteding gelanceerd en subsidies aangevraagd vragen. Hiermee zijn we nog wel enkele jaren zoet. Ondertussen blijven de hekken die al jaren kerkgangers en toeristen waarschuwen voor vallende stenen nog tot het einde van deze legislatuur het stadsbeeld ontsieren. De verantwoordelijkheid van dit bestuur in het verdere verval van de kerk en de opgelopen vertraging en ongetwijfeld verhoogde kostprijs van de restauratiekosten is verpletterend.

Ondertussen is het bij het bestuur ook doorgedrongen dat er over dit dossier wel wat commotie is bij de Lierenaar of heeft het bestuur inspiratie opgedaan bij een van de acties die CD&V hierover heeft opgezet. Feit is beter laat, dan nooit. 14 oktober 2018 is immers in zicht.

Ik verwijs in deze ook naar het dossier van Den Bril waar het eerdere uitstel van de restauratie een ernstige impact heeft op meerdere vlakken. In die zin biedt de samenwerking met de Vlaamse Erfgoedkluis m.b.t. leegstaand historisch patrimonium van de stad opportuniteiten die niet noodzakelijk moeten leiden tot het vervreemden van de betreffende panden.

Op vlak van welzijn vernamen wij dat er een piste wordt uitgewerkt van herlocalisatie van het sociaal restaurant van de Maasfortbaan naar De Kozak (aan de Pannenhuisstraat). Een herlocatie is uiteraard te overwegen, maar mogen wij vragen een grondige analyse van voor-en en nadelen van deze nieuwe locatie te laten uitvoeren, waarbij ook de huidige gebruikers van het restaurant worden betrokken. Ons lijken er op vlak van bereikbaarheid en doelgroepen in die specifieke wijk wel wat aandachtspunten te zijn. 

Waar u geen gevolg aan gegeven hebt is de bekommernis die wij vorig jaar geüit hebben mbt. de door vele verenigingen aangevoelde te beperkte ondersteuning van hun werking. Zo bv de talrijke wijkverenigingen die elke zomer trachten met eigen middelen wijkfeesten organiseren. Elk jaar wordt dit voor hen moeilijker. Nochtans lokken zij vaak meer bezoekers dan door de stad georganiseerde evenementen.  Voor hen zal het deze legislatuur niet laat, maar nooit worden.

Voor het overige vragen wij – in het kader van burgerparticipatiemeer zorg te besteden, zowel inhoudelijk als organisatorisch, aan de infovergaderingen die de stad organiseert. De afgelopen maanden waren wij getuige van enkele vergaderingen die bij de aanwezige inwoners meer frustratie creëerden dan dat zij antwoorden op hun vragen boden. Op wijkwerking zou in het algemeen meer mogen ingezet worden. Wijkverenigingen worden nog wel aanhoord, maar aan hun verzuchtingen wordt onvoldoende gevolg gegeven.

De financieel beheerder en zijn medewerkers wil ik nog danken voor de opmaak en toelichting van dit budget. Een budget en planning die het werkingsmiddel zijn van een beleid van een stadsbestuur wiens keuzes onvoldoende de onze zijn. Bovendien is 14 oktober 2018 in zicht en heeft dit budget voor ons iets te veel weg van een verkiezingspamflet. En u kan van ons moeilijk verwachten dat wij verkiezingspamfletten van andere partijen goedkeuren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.