Tijdens de gemeenteraad van januari wierp onze fractievoorzitter Stijn Coenen zijn blik op het bestuursakkoord van N-VA en OpenVLD.

Zijn volledige tussenkomst kan je hieronder nalezen.

---------

Dames en heren,
Collega’s,

Op 11 januari werd het bestuursakkoord voorgesteld. Onze fractieleden en onze achterban hebben dat met veel aandacht doorgenomen.

Verschillende zaken roepen vragen op die pas een antwoord zullen krijgen naar mate de realisatie vordert. Onze fractieleden zullen de verschillende deelaspecten dieper behandelen in de commissievergaderingen die later gepland zijn. Maar we geven nu al graag wat feedback op het akkoord.

Laat me beginnen met de waardering voor een aantal punten.

We vonden een heel aantal projecten terug die (ook) in ons programma zaten: inspraak van burgers in het beleidsproces integreren, inzetten op onderhoud en restauratie van onze monumenten, een mobiliteitsveiligheidsscan in de buurt van elke school, de MICE-doelgroep actief benaderen in het toeristisch beleid en de toegankelijkheid van de stedelijke speeltuintjes – nota bene door onze jongerenafdeling op de agenda gezet. Dit lijstje is niet volledig, dus ik laat nog een boel andere goede zaken onvermeld.

Maar we zijn toch vooral ontgoocheld. Ontgoocheld om twee redenen:

  • Het document is een ‘lijstje’: zaken waar men niet tégen kan zijn. Maar er blijkt niet uit waar u met onze stad heen wilt en waarheen we moeten.
  • 27 keer het woord “onderzoeken” op 33 pagina’s, daarnaast nog 6 keer “streven naar”. Voorzichtigheid troef dus. Ondanks de titel van uw bestuursakkoord, is échte ambitie nog ver te zoeken.

Laat me even inzoomen op een aantal zaken waar wij ons ons zorgen om maken. Ik kan ze niet beter omschrijven als ‘onvoldoende toekomstgericht’ en ‘allesbehalve warm’. 

  • Sociaal beleid

Waar je enkele warme initiatieven zou verwachten, binnen het luik sociaal beleid (punten 8 en 9), lezen we jammer genoeg geen initiatieven om de groeiende armoede in Lier terug te dringen. De enige insteek is controlerend en repressief, gaat ervan uit dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, vooral zo snel mogelijk geen kost meer mogen zijn voor de samenleving. Het gaat over “moeilijk activeerbaren”. Armoede bestrijden en vermijden wil u wel, maar u weet alleen niet hoe.

Integratie-initiatieven worden niet benoemd, gastvrijheid lees je al helemaal niet. Ook voor nieuwkomers is dwang en repressie troef. Ook hier verengen we de nieuwe Lierenaar tot een mogelijke kost voor onze samenleving, terwijl door een gastvrij onthaal nieuwe inwoners een echte verrijking kunnen zijn.

De zorg voor mensen met een beperking focust in onze ogen onterecht enkel op mensen met een fysieke beperking. Steeds meer mensen, ook jongeren, worstelen met hun mentaal evenwicht en hebben alle baat bij een zorgende samenleving. 

  • Klimaat-duurzaamheid

Staat meer dan ooit op de agenda. De Klimaatmarsen moet ik u niet leren kennen. En wat ieder van ons ook vindt van de methode, de boodschap is duidelijk. Klimaat en duurzaamheid dulden geen afstel. Alle grote dingen beginnen klein. Of om Kennedy te parafraseren: ask not what your country can do for you, but rather ask what you can do for your country. De strijd tegen de klimaatopwarming begint lokaal. En daar kan een stad het voortouw in nemen, het goede voorbeeld in geven. We blijven dan ook met veel belangstelling het engagement in het kader van het burgemeestersconvenant opvolgen. Maar we lezen in uw bestuursakkoord alvast niets dat ons op dit vlak geruststelt. 

  • Mobiliteit

Een 3de grote bezorgdheid zijn voor ons enkele elementen uit uw mobiliteitsbeleid. De veiligheidsscan rond de schoolomgevingen kan op korte termijn enkele goeie acties opleveren, maar u bekent geen kleur. Hoe ziet de mobiliteit in Lier en Hooikt er volgens u binnen 20 jaar uit en welke initiatieven zal u nemen om de stad en ons dorp hierop voor te bereiden. Wij maken ons ook zorgen in dit kader hoe de rol van Lier in de bovenlokale vervoersregio’s Antwerpen en Mechelen zal evolueren en wat u hier zal voor doen. Ik verwijs hiervoor ook naar de interpellatie van Evi verderop in deze vergadering. 

  • Vrije tijd

Het vrijetijdsbeleid in uw bestuursakkoord is al helemaal een ontgoocheling. Integratie van beleid, de rol en afstemming van de verschillende actoren, de expertise van onze cultuuractoren in de uitstraling van onze stad… allemaal zaken die wat ons betreft essentiële componenten zijn. Als klap op de vuurpijl miskent u het voorbereidende werk met betrekking tot de toekomst van het CC De Mol. U durft zich niet uitspreken over een voorkeursscenario terwijl alle elementen hiervoor wel op tafel liggen. 

  • Koningshooikt

Ook het snel aangeplakte hoofdstukje Koningshooikt getuigt van geen enkele visie op de uitdagingen waar een dorpsgemeenschap anno 2019 voor staat. Er zal meer nodig zijn om de dynamiek die de Hooiktse gemeenschap zo kenmerkt, te koesteren en te versterken. 

Zoals bij aanvang gezegd: er zitten verschillende zaken in het akkoord die zeker onze steun zullen krijgen. En uiteraard zullen we kritisch maar constructief de realisatie opvolgen. We zijn met name verheugd over de beloften met betrekking tot inspraak. Dat was de afgelopen beleidsperiode absoluut een pijnpunt, in alle beleidsdomeinen. Ik vermeld met name het gebrekkig functioneren van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. We hopen dat deze en andere advies- en inspraakorganen nu wel au sérieux worden genomen. Zowel bij de samenstelling ervan – zonder ruimte te laten voor parallelle circuits – als tijdens de beleidsperiode. En vanzelfsprekend geldt dat ook voor deze eigenste vergadering: hopelijk neemt u ons engagement au serieux, gaat u transparant om met dossiers hier en in de commissies en laat u ruimte voor het debat. Het is ook in het belang van de meerderheid dat van nieuwe initiatieven hier uitvoerig besproken worden. Het kan de kwaliteit van het resultaat slechts ten goede komen. Het is fijn te lezen dat u de dialoog wil aangaan. We kijken uit naar de resultaten.

We zullen opvolgen of u #gewoondoen ook omzet in beleid. Daarvoor kijken we uit naar de opmaak van de meerjarenplanning. We werken graag mee aan de opmaak en zullen de uitvoering nadien grondig in het oog houden. 

Laat me met een uitsmijter even inzoomen op een stokpaardje van de meerderheid: Verantwoordelijk besturen.

Wel, beste collega’s. Verantwoord besturen is het minste dat je kan verwachten. Goed (financieel) beleid is de logica zelve. Trouwens, de beheers- en beleidscyclus met de verplichting om financiële evenwichten te verzekeren, is een verplichting van de hogere overheid om verantwoord te besturen. Ik geef graag mee dat meer ambitie is niet noodzakelijk de stadsfinanciën in gevaar brengen. Het impliceert wel dat elke kans benut en ze actief opzoekt. Dat ruimte laat voor ‘ownership’ en ondernemerschap binnen de diensten, best ook in combinatie met expertise om bovenlokale middelen aan te trekken.

Bij verantwoord besturen, hadden we dan ook graag iets gelezen over investeringen om van Lier ook een smart city te maken, zodat uitdagingen als mobiliteit en afvalbeleid (om die 2 maar te benoemen) opgelost kunnen worden door innovatie in te zetten.

Zo werkt een bestuur dat nieuwe mogelijkheden omarmt i.p.v. ze af te wijzen. Dus nee, onze vraag naar meer visie en ambitie impliceert niet dat de schuld of belastingen verhogen. Wij verwachten gewoon dat een bestuur de samenleving mee vorm geeft, haar inwoners inspireert, en uiteraard ook verantwoordelijk bestuurt.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.