Onze verenigingen, clubs, adviesraden... doen Lier en Koningshooikt bruisen. Zij zijn het sociaal weefsel dat onze stad en ons dorp sterk maken. Een stad of een dorp zonder verenigingen, is een stad of een dorp waar wij niet zouden willen leven.

Laat ons de inzet van al die vrijwilligers nog meer waarderen. Laat ons hen nog meer ontzorgen, ondersteunen en helpen. Laat ons de administratieve rompslomp inperken. Zo geven we het engagement van mensen de kans om te groeien en bloeien. Een vrijwilliger moet je niet motiveren. Een vrijwilliger ís gemotiveerd als hij de ruimte heeft om z'n engagement ten volle te beleven.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer ondersteuning en respect voor onze verenigingen en adviesraden.

Wat stellen we zoal voor?

 • Inspanningen geleverd door vrijwilligers verdienen respect en erkenning. Hoe vroeger mensen in een beslissingsproces betrokken worden, hoe groter de kans op een goed resultaat met een breed draagvlak. Er moet ook met meer zorg omgesprongen met de adviezen van onze adviesraden;
 • Verenigingen meer betrekken bij de evenementen van de stad. Zo kan de vereniging zich in de kijker plaatsen en een centje bijverdienen voor de eigen werking;
 • Voor sommige verenigingen is huisvesting of stockageruimte een probleem. De stad voorziet hier gedeeltelijk in door eigen lokalen te verhuren. Verder denken we dat de stad kan helpen verenigingen in contact te brengen met (semi-)private eigenaars;
 • Een Dienst Buurtwerking als eerste aanspreekpunt voor ondersteuning. Buurtwerkingscheques, naar het voorbeeld van heel wat andere steden, zouden een mooi steuntje in de rug betekenen. En waarom geen jaarlijkse bijeenkomst met al onze buurtverenigingen en wijkcomités om van elkaar te leren en bij te praten?
 • Buurtwerkingen hebben ook een sociale rol. We zijn grote voorstander van bv. composteren op wijkniveau in wijken waar mensen niet over een grote tuin beschikken (bv. Het Looks) en BIN-netwerken die vaak beginnen in de schoot van een buurtwerking (bv. Zevenbergen);
 • Het Liers Cultuurcentrum moet niet alleen een sterk programma aanbieden, maar ook verenigingen ondersteunen. Er kan bv. nog actiever samengewerkt worden met de theaterverenigingen. Een jaarlijks theater- en muziekfestival kan het resultaat zijn;
 • Meer coördinatie op het vlak van programmatie, communicatie, promotie, ticketverkoop en logistiek. Verenigingen, LCC, de Academies, musea… Goede afspraken versterken ieders activiteiten en voorstellingen, met meer toeschouwers die niet hebben moeten kiezen tot gevolg;
 • Samen met geïnteresseerde clubs, de sportraad en de andere politieke partijen, willen we een ambitieuze invulling van de Hoge Velden uittekenen. De Hoge Velden moeten er komen, zo eenvoudig is dat. We mikken er best op ‘breedtesport’: sport voor alle Lierenaren en Hooiktenaren, voor alle niveaus en met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren;
 • Jongeren met een migratieachtergrond of jongeren met een kansarme achtergrond betrekken bij jeugdverenigingen: het is een uitdaging. Als een jeugdbeweging de ambitie heeft hier een actiepunt van te maken, kan de stad hen in contact brengen met vzw’s die met deze jongeren werken of met het OCMW;
 • Buurt- en wijkwerkingen betrekken bij de sociale dienstverlening. Zij hebben beter dan wie ook zicht op wat er leeft in de buurt en detecteren het snelst armoede en vereenzaming;
 • Samen met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, bekijken hoe we hen beter kunnen betrekken bij het beleid;
 • We gaan voluit voor een project ‘Weg met Eenzaamheid’. De strijd tegen vereenzaming en eenzaamheid willen we tot een van de speerpunten van het Liers sociaal beleid maken. Dit doen we o.m. samen met onze verenigingen;
 • De Lierse Adviesraad Toegankelijkheid (LAT) verbreden tot een werkgroep ‘Leven met een Beperking’. Ze zet in op toegankelijkheid van het openbaar domein, maar ook op informatie, dienstverlening, vrije tijd, cultuur en sport;
 • Onze scholen evolueren naar brede scholen: samenwerkingsverbanden met andere scholen, verenigingen, sport- en hobbyclubs, stad, woonzorgcentra… Concrete gevolgen kunnen zijn: infrastructuur delen of verhuren, de ontwikkeling van een publiek toegankelijke ‘Maker Space’ of ‘FabLab’, groepsbezoeken van scholen samen met verenigingen, verenigingen die getuigen op de scholen, inleefsessies bij sociale organisaties…
 • ‘Samen Inburgeren’ uitbreiden naar het hele kalenderjaar. Op dit ogenblik is het nog beperkt tot de periode juli tot en met december. Daarnaast willen we de Lierse verenigingen erbij betrekken. Enerzijds kan dit extra buddy’s opleveren en anderzijds kan het zorgen voor een doorstroming van de ‘nieuwkomers’ naar onze verenigingen;
 • Een project ‘Iedereen Lier(t)’. In samenwerking tussen stad, OCMW, middenveld, onze verenigingen, scholen, adviesraden en religieuze gemeenschappen denken we o.m. aan buurt- en huisbezoeken (bv. bij elkaar op koffie of buurtwandelingen met boeiende verhalen uit eigen stad), een interreligieuze gesprekkenreeks (i.s.m. de parochies, de Turkse moskee, de Marokkaanse moskee, het Huis van de Mens, Jezus Leeft…), schoolbezoeken, uitstappen en ruimte op de kerstmarkt.